Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12. oktober

2 Er hovedmålet dekkende for programområdet? Hvilke tema bør hovedmålene omhandle: -kvalitet, kvantitet (omfang), tidsbestemte oppgaver? Er målene formulert slik at vi folkevalgte kan gi administrasjonen et tydelig oppdrag? Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, og drøft ut i fra den hvilket fokus kommunen skal ha i perioden 2011-2014: -Viktig at det prioriteres innenfor budsjettrammen/handlingsrommet. -Ønsker signaler, innspill og føringer til programområdenotatene. Oppfølging av dialogmøter og bydelskonferanser. Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 Notatene er utkast, og vil bli endret. Det vil skje fortløpende bearbeiding frem til rådmannen fremmer forslaget til økonomiplan 2011-2014 den 2. november.

3 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 1.Hovedmål - P 01 Barnehager Alle barn som fyller 1 år innen utgangen av det året det søkes barnehageplass, tilbys plass innen 3 måneder i høstsemesteret, og innen 4 måneder i vårsemesteret. Barnehagedekningen i Drammen kommune ligger på snittet for ASSS- kommunene innen 2014. Kvaliteten på tjenesten ligger over landsgjennomsnittet. Kommentarer / innspill?

4 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 2. Situasjonsvurdering - P 01 Barnehager Rett til barnehageplass er innfridd. Det er ulik dekningsgrad i bydelene. I enkelte bydeler vil det derfor ikke kunne tilbys plass i nærmiljøet, kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å tilby plass innenfor kommunens grenser. Kapasiteten på barnehageplasser er god, det tilbys også plass til søkere som ikke har rett til plass, barn under ett år. Barnehagedekningen ligger under snittet for ASSS. Brukertilfredsheten i kommunale barnehager ligger rett under landsgjennomsnittet, det er noe variasjon barnehagene i mellom. Per oktober er det 21 personer på dispensasjon fra utdanningskravet. Andel ansatte med førskolelærerutdanning ligger under snittet for ASSS.

5 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 3. Utfordringer i planperioden – P 01 Barnehager Til enhver tid å ha tilstrekkelig med barnehageplasser i forhold til søkernes ønsker og behov. På landsbasis er det mangel på førskolelærere, det er en utfordring å rekruttere nok kvalifisert personale. De senere årene har det vært en vekst i antall barn som får spesialpedagogiske tiltak, hvis denne tendensen fortsetter vil det gi økte utgifter.

6 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 1. Hovedmål – P 02 Oppvekst Programområdets overordnede mål er å gi tilbud til barn og ungdom i forhold til deres tjeneste- og hjelpebehov. Kommentarer / innspill?

7 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 2. Situasjonsvurdering - P 02 Oppvekst Tjenestene innenfor barnevern, habilitering og PPT gis nå innenfor lovens krav. Det har vært en høy vekst i antall brukere og tiltak i alle tjenestene under programområdet, noe som også har gitt kostnadsvekst. Sammenligninger med de andre ASSS-kommunene og øvrige Kostra-tall viser at Drammen har høyt antall barn og unge som har behov for hjelp og tiltak. Det finnes sammenlignende statistikk (Kostra / SSB) bare innenfor barnevern. På denne ligger Drammen likevel lavt når det gjelder andelen av undersøkelser som faktisk fører til tiltak. Likeledes er kostnadene knyttet til hvert enkelt barn med tiltak fra barnevernet forholdsvis lavt i forhold til andre store byer. Kostnadene knyttet til hver enkelt som bor utenfor egen familie er imidlertid høye. Antall barn som hver enkelt ansatt har ansvar for, har vært svært høyt i Drammen i 2008 og 2009. I løpet av 2010 har det imidlertid vært en bemanningsøkning som trolig vil endre dette bildet.

8 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 3. Utfordringer i planperioden – P 02 Oppvekst -Den største utfordringen i planperioden vil være en økning i antall brukere med tilhørende kostnadsvekst. -Rett til tjenester innenfor programområdet er lovbestemt, men likevel er behov for tjenester underlagt en betydelig grad av faglig skjønn. Tjenestenes plikt til å gi hjelp er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. -Det er følgelig en stor utfordring i å tilpasse tjenesteproduksjonen til en strammere ressurssituasjon.

9 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 1. Hovedmål – P 12 Skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Kommentarer / innspill?

10 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 2. Situasjonsvurdering/utfordringer P 12 Skole Svake faglige resultater på ungdomstrinnet Faglig fremgang på de laveste klassetrinnene Bedre resultater i forhold til læringsmiljøet Økt trivsel og motivasjon i personalet Prosjektet Norges beste skole er i rute Store investeringer i rehabilitering og nybygg

11 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12/10 3. Utfordringer i planperioden – P 12 Skole Økning av barn med spesielle behov Økt elevtall Rekruttering Det er igangsatt et arbeid med en barnehage- og skolebehovsanalyse for perioden 2010 – 2026. Denne vil bli lagt fram til politisk behandling i slutten av 2010.


Laste ned ppt "Budsjettdrøfting i bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google