Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny barnehagelov og rammeplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny barnehagelov og rammeplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny barnehagelov og rammeplan

2 Kvalitet Personalets kvalifikasjoner er en nøkkelfaktor for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. Regjeringen ønsker å beholde en pedagognorm som fastsettes i forskrifter. Pedagognormen bestemmer forholdet mellom antall ansatte førskolelærere og barn i barnehagen. En veiledende arealnorm for inne- og uteområde i barnehagen gis av departementet i rundskriv.

3 Kvalitet - styrer Forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse,
Daglig leder skal ha utdanning som førskolelærer, eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og godkjenning av utenlandske utdanninger.

4 Kvalitet – øvrige personale
Pedagogiske ledere må være førskolelærer, eller ha annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Forskrift om pedagogisk bemanning. Forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av utenlandske utdanninger og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

5 Kvalitet – barnehagens innhold
Barnehagen skal: Være en pedagogisk virksomhet. Bistå hjemmene i omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Fremme likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Ta hensyn til alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn opplever glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

6 Kvalitet - barns rett til medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

7 Kvalitet - godkjenningsplikt
Regjeringen foreslår å skjerpe godkjenningsplikten, slik at det ikke skal være tvil om at tilbud med et klart institusjonspreg skal være omfattet av barnehagelovens bestemmelser. § 6 Virksomhetens plikt til å søke godkjenning (...) a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og (...).

8 Kvalitet - godkjenning
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen utfører oppgavene den som barnehagemyndighet er pålagt etter loven.

9 Prioritet ved opptak Rett til prioritet ved opptak i barnehage
Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

10 Oppgavefordeling Barnehageeierens ansvar Drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, jf. § 1 annet ledd, jf. tredje ledd, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, barnehagens åpningstid.

11 Oppgavefordeling (forts.)
Kommunens ansvar Lokal barnehagemyndighet. Skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

12 Oppgavefordeling (forts.)
Fylkesmannens ansvar Veilede kommuner og eiere av virksomheter etter loven. Klageinstans i forhold til vedtak fattet av kommunen etter lovens §§ 10, 11, 16, 17 og 18 og der det følger av forskrifter gitt i medhold av denne lov. Føre tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter loven. Rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta fylkesmannens oppgaver.

13 Kommunens tilsyn Føre tilsyn med virksomheter etter loven.
Kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.

14 Revisjon av rammeplan for barnehagen
Departementet nedsatte en arbeidsgruppe som leverte forslag til revidert rammeplan 5. juli 2005. Departementet har vurdert forslaget og sendte sitt forslag til revidert rammeplan til høring i begynnelsen av september 2005. På bakgrunn av høringen vil departementet fastsette rammeplanen med ikrafttreden 1. januar 2006

15 Arbeidsgruppens sammensetting
Thomas Moser (leder), professor, Høgskolen i Vestfold og Danmarks Pedagogiske Universitet Anders Lindseth, professor, Høgskolen i Bodø og Universitetet i Tromsø Ingebjørg Mikalsen, styrer, Purktrøa gårdsbarnehage, Levanger og øvingslærer Høgskolen i Nord-Trøndelag Tove Skoug, førstelektor, Høgskolen i Hedmark Ingeborg Tveter Thoresen, førstelektor, Høgskolen i Vestfold Inga Margrethe Eira Bjørn, rådgiver, Sametinget

16 Samfunnsendringer med betydning for barnehagens virksomhet
Grunnskolereformen 1997 Stadig flere barn går i barnehage, og en større andel barn under tre år Flere barn har heldagstilbud Det kulturelle mangfoldet og verdimangfoldet i samfunnet øker Barnekonvensjonen styrker barns rettslige stilling i samfunnet Økt bevissthet om betydningen av gode barnehager Barnehagen som grunnlag for livslang læring

17 Mandatet for arbeidsgruppen
Rammeplanen skal ha status som forskrift Revidert rammeplan skal være mer kortfattet enn dagens De sentrale prinsippene i dagens plan skal videreføres Barnehagens egenart som arena for lek, omsorg og læring må komme tydelig fram Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid ta hensyn til nyere forskning om barns utvikling og sosialisering

18 Fortsettelse mandat Rammeplanen skal
Danne grunnlag for barnehagens planlegging, gjennomføring og vurdering av innholdet Bygge på internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet til å følge Ha et helhetlig perspektiv på omsorg og læring Bidra til en god overgang mellom barnehage og skole Angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder

19 Utfyllende materiell Arbeidsgruppen skulle peke på områder det kan være bruk for temahefter og veiledninger til bruk av planen Departementet har i forbindelse med høringen bedt om høringsinstansenes syn på om departementet bør få utviklet slikt materiell og på hvilke områder det anses viktig og nødvendig

20 Viktige premisser for departementets høringsutkast
Verdigrunnlaget ligger fast Målene for barna skal være prosessmål, ikke forventete resultater til en viss tid Det må stilles klare krav til personalets arbeid med barna Rammeplanen skal ikke ha ”lærebokstoff” og krav til metoder


Laste ned ppt "Ny barnehagelov og rammeplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google