Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av barnehage og SFO i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av barnehage og SFO i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av barnehage og SFO i Norge
Kurs for tospråklige i barnehage og SFO HiB Høst 2006 Ida M. Knudsen

2 Tre offentlige tilbud til barn: BARNEHAGE-SFO-SKOLE
Forskjeller og likheter. 2. Noen utviklingslinjer for de tre tilbudene . 3.Observasjonsoppg.

3 Aktivitetstyper Begreper: Lek, læring, omsorg, aktivisering.
Hva foregår hvor? Tradisjonelt: Læring i skole. Lek i barnehage. Omsorg og aktivisering i SFO.

4 Hva sier lov og forskrifter?
Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Lov om barnehager regulerer barnehagevirksomhet i Norge. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Arbeidet skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Om minoritetsspråklige barn Regjeringen har som et mål å øke deltakelsen av minoritetsspråklige barn i barnehage. Erfaring og forskning viser at tilrettelagte tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehage har positiv innvirkning på barnas skolestart. Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarenaen for minoritets­språklige barn i førskolealder. I barnehage blir barn kjent med andre barn på tvers av ulikheter i kultur, språk og religion. Barns lek med andre barn er utviklende og bidrar til å kvalifisere for deltakelse og integrering i samfunnet for øvrig. Barne­hagen er en pedagogisk tilrettelagt virk­som­het, med et personale som skal sørge for at barn får et godt og utviklende barnehagetilbud.

5 Grunnopplæring Kunnskapsløftet
Læringsplakaten utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere, utholdenhet og nysgjerrighet, utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning, stimulere til personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for varierte arbeidsmåter. SKOLE Grunnopplæring Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. All ungdom mellom år har lovfestet rett til videregående opplæring. Læringsmiljø Arbeidet for et godt og inkluderende læringsmiljø og arbeidet med å motvirke problematferd, rasistiske og diskriminerende holdninger skal gjennomsyre all virksomhet i grunnskoler, videregående skoler og lærebedrifter, og være en integrert del av opplæringen. Målet er å oppnå et skole- og opplæringsmiljø som i størst mulig grad er preget av mestring, trivsel og motivasjon, uten mobbing og med redusert problematferd. Et godt læringsmiljø legger grunnlaget for økt læringsutbytte og gode faglige resultater. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet Strategiplan for lærings- og oppvekstmiljøet i grunnopplæringen.

6 Opplæringsloven om SFO:
§ 13-7, Skolefritidsordningen Kommunen skal ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barn omsorg og tilsyn. SFO I Bergen og Oslo Bergen kommune Mål Skolefritidsordningen i Bergen har som mål: å bidra til at barn får en trygg og stabil barndom å gi barna et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud før og etter skoletid å bedre barns oppvekstmiljø og styrke det sosiale nettverk i nærmiljøet å gi barna positive fritidsvaner og interesser å vektlegge barns behov for lek og frie aktiviteter Tilbudet skal tilrettelegges og integreres som en helhetlig del av skolens virksomhet. Oslo kommune § 2 Formål Formålet med skolefritidsordningen er å gi barn på 1. – 4. årstrinn, samt barn med funksjonshemminger på 1. – 7. årstrinn (barnetrinnet) et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. Det bør gis mulighet for lekselesing og leksehjelp. Normalt skal tilbudet omfatte både ute- og inneaktiviteter. Skolefritidsordningen kan også være et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid som omfatter funksjonshemmede barn/ungdom på årstrinn utover barnetrinnet.

7 Kommunal informasjon Håndbok for SFO
Brosjyre: "Velkommen til barnehagen"

8 Oppgave torsdag 28 september i barnehagen /SFO
Onsdag 28 september skal du ikke på kurs på høgskolen, men være i barnehagen /SFO. Siden du er tospråklig ansatt , vil du sikkert ha tanker om hvordan de tospråklige barna har det i din institusjon. Denne dagen skal du ta deg litt tid til å observere. Vi anbefaler deg å ha en loggbok hvor du gjør notater når du er ferdig med arbeidsdagen (evt. når du har en pause). SPØRSMÅL: Prøv denne dagen å legge spesielt merke til hvordan de tospråklige har det i lek og aktivitet i barnehagen /SFO. Hvem leker de med? Hva leker de? Hvordan har de det ved måltidene? Skjønner de alt de voksne sier? Annet? Hovedspørsmål: Sett fra barnas perspektiv; hva tror du at de tospråklige barna du har observert setter aller størst pris på i løpet av barnehage/SFO- dagen? Det kan være lurt å observere noen episoder (det kan være en lek med flere barn, spill, ute aktiviteter, måltider og lignende) og notere i loggboken slik at du kan referere til det når du skal ha samtale med veilederen din. NB: Etter at veileder har vært på møte på høgskolen (28.9), setter dere sammen opp tidspunkt for veiledning.

9 Vår egen nettside Vi vil bruke denne nettsiden når vi publiserer nyheter om kurset.


Laste ned ppt "Utvikling av barnehage og SFO i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google