Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk tenkning for undervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk tenkning for undervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk tenkning for undervisning
Læringsstrategi Strategisk tenkning for undervisning

2 Dagens agenda: Artikkelskriving Repetisjon Arbeidoppgaver
Fokus på ”Portefølje” Flere verktøy og eksempler Dag Sørmo

3 Artikkelskriving Velg tema Finn problemstilling
Oppdater deg på artikkelsjanger Bruk veileder Dag Sørmo

4 Repetisjon! Strategisk tenkning Hvordan innta en by? Hva er målene?
- hva skal erobres? - hva skal jeg bevare? Hvilke våpen skal brukes? Når har jeg kontroll over målet? Hvilken kontroll er mulig? Hvordan holde fortet (makta)? Dag Sørmo

5 Strategi i læringssituasjonen
Repetisjon! Utfordring: Hvordan overføre kunnskap? Nytte- og overføringsverdi? Dag Sørmo

6 Læring er informasjonsbehandling
Repetisjon! Informasjon 3.Langtidsminne 1.Sanseregisteret En flom av informasjon Omdanning og behandlingsprosess Lagring ( = læring) Hva er varig kunnskap? Hente fram kunnskap når vi trenger den. 2. Kortidsminnet Dag Sørmo

7 Strategisk oversikt Repetisjon! Dag Sørmo

8 MÅL Strategi Mål? NESTE MÅL Vurdering Vurdering Erfaringer 28.01.2009
Dag Sørmo

9 Repetisjon! Blooms taksonomi 28.01.2009 Dag Sørmo Viten:
Noe man kan lære, ”putte i hodet”, lære utenat. Rose= et symbol Forståelse: Å forstå meningen med det som er lært Rød rose= symbol på kjærlighet Anvendelse: Å kunne bruke det som er lært i andre sammenhenger. Analyse: Kan identifisere enkelte elementer inn i større sammenhenger. Syntese: Komme med nye og selvstendige ideer og forslag til løsninger ut fra det som er lært. Vurdering: Se tilbake på eget arbeid og egen innsats, sammenligne det som er utført i frohold til andre arbeider, ser arbeidet i en større sammenheng. Dag Sørmo

10 Repetisjon! Øvelse - LOGG
Oppgave: Under denne undervisningsøkta skal du notere en logg. Loggen skal presenteres for basisgruppa. Loggen skal minst inneholde svar på disse spørsmålene: Jeg har hørt at / vet at …. Jeg tror at …. Jeg har følgende spørsmål:……. Jeg tror at hovedpunktene i økta handler om…. Jeg synes det var lurt at …. Jeg visste ikke at….. Dette er jeg blitt nysgjerrig på / vil vite mer om: Dette er jeg helt uenig i fordi…… Dag Sørmo

11 Hva sier loggen din? Skriv stikkord på disse spørsmålene
Diskuter i gruppa di med en kort oppsummering av debatten Legg kort ref på nettkonferansen (angi gruppenr.) før vi samles igjen kl. ____ Hva var temaet i forrige forelesning? Hva lærte du? Hvilke ord merket du deg? Hva var kjent stoff? Hvilke spørsmål fikk du svar på / ikke svar på? Hva hadde du ikke tenk på før? (aha-opplevelse?) Hva opplevde du som nyttig? Hva kommer du til å ta med deg videre? Hva var du helt uenig i? Hva har du blitt nysgjerrig på? Dag Sørmo

12 Framlegg Dag Sørmo

13 Oppgave - Lag Venndiagram
Finn sammenhenger mellom din og en annens opplevelse av å være student ved HiOF: Repetisjon! A B Dag Sørmo

14 Strategi Læringsstrategi handler om å identifisere et mål og planlegge og gjennomføre en handling for å nå målet, deretter evaluere i hvilken grad målet virkelig er nådd. Ulike mål kan kreve ulike strategier. Det er viktig å ha et repertoar av strategier lett tilgjengelig. Dette krever at hver enkelt har tilstrekkelig kunnskap og øving i å bruke ulike strategier og til enhver tid finne den mest hensiktsmessige. Nyttige strategier gir kompetanse til selvregulert i møte med nye utfordringer. Dag Sørmo

15 Definisjoner: Læringsstrategier er prosedyrer eller teknikker som den lærende kan bruke for å gjennomføre en oppgave. Noen læringsstrategier kan observeres, som å ta notater eller lager grafiske fremstillinger, mens andre læringsstrategier er mentale prosesser og kan derfor ikke observeres. (Chamont 1999, etter Hopfenbeck) Strategier er ofte mer virkningsfulle når de brukes i rette kombinasjoner. (Chamont 1999, etter Hopfenbeck) Dag Sørmo

16 Askerkonferansen Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og evne til å løse vanskelige oppgaver også i videre utdanning, arbeid eller fritid. Dag Sørmo

17 Askerkonferansen: Metakognisjon
Opplæringen skal bidra til at elevene er seg bevisst hva de har lært og hva de må lære for å nå målene. Hvilke læringsstrategier elevene bruker for individuell læring og læring sammen med andre, vil avhenge av deres forutsetninger og den aktuelle læringssituasjonen. Opplæringen skal gi elevene kunnskap om betydningen av egen innsats og om bevisst bruk og utvikling av læringsstrategier. Dag Sørmo

18 Mappevurdering Arbeidsoppgaver Samle- arbeidsmappe vurdering
Individuelt arbeid Presentasjons-mappe Vurdering Begrunnelse Eksempler vurdering Bidrag til felles-arbeid Logg. respons Dag Sørmo

19 En introduksjon av ”Portefølje” (mappe)
Video: 33 min Notér underveis refleksjoner rundt følgende Positive merknader Kritiske merknader Dette er jeg enig i…. Hva er begrunnelsen for…. Aha-opplevelser Nyttige innspill Hvilke strategier kan du finne? Dette ble jeg nysgjerrig på: Dette vil jeg bruke / prøve: Jeg visste ikke at…. Snurr film Dag Sørmo

20 Læringsplakaten: Skolen skal….
gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Dag Sørmo

21 Verktøykassa Repetisjon! Dag Sørmo

22 Verktøy til ulike oppgaver
Pugg Elaboreringsstrategier Tankekart Organiseringsstrategier VØL-skjema Læringsstrategier Venndiagram Dag Sørmo

23 Styrkenotat Hjelp til å få oversikt og struktur over stoffet Eksempel:
1. Norge Geografi Byer Hovedstad Store byer Fjell Fjellkjeder Rekreasjonsområder Fjorder De lengste fjordene De dypeste fjordene Befolkning Antall innbyggere Fordeling mellom by og land Næringsveier Politikk Styrke 1: Hovedtema / - emne Styrke 2: Deltema under hovedtema / forklaring til Styrke 3: Detalj under pkt 2 Styrke 4: detalj under 3 osv Dag Sørmo

24 Velg gruppeoppgave for basisgruppa:
Oppgave: styrkenotat Velg gruppeoppgave for basisgruppa: Lag et styrkenotat som oppsummering av læringsstrategier: Ressurs: 30 minutter Notatet leveres lærer påskrevet gruppenummer. Dag Sørmo

25 Forventninger og forutsetninger
Er det sammenheng mellom forventninger og forutsetninger? Dag Sørmo

26 Læringseffekt Hvorfor skal elevene ha lekser?
Læringseffekt – kunnskap om et hemmelig ”våpen” Repetisjonens hemmelighet Dag Sørmo

27 Refleksjonsoppgave - basisgruppe
Tema: Læringsstrategi Målgruppe: medstudenter Diskuter hvordan læringseffekt påvirker undervisningssituasjonen og forholdet til leksearbeid. Begrunn synspunktene. Innlegg i plenum 5 min. Tidsressurs: Foreberedelse 30 min Fremføring: max 5 min. Dag Sørmo

28 Undervisning (teaching)
Dag Sørmo

29 Strategisk læring – fokus på kunnskap i prosess
2 Kan ikke 9 Kan litt 4 Kan 1 Kunnskapsmål kompetansemål: kan… …. ….. 8 5 10 3 7 Dag Sørmo

30 Hva kan du? Plassér disse begrepene inn i din strategisirkel:
Elaborering Repetisjon Organiseringsstrategi Selvregulering Metakognisjon Motivasjonsstrategi Kortidsminne Langstidsminne Dybdelesing Skumlesing Målrettet lesing Studieteknikk Kollektiv læringstrategi Individuell læringsstrategi Storyline Mnemoteknikker (Ass… Kims…) Læringsstil Mappevurdering Tankekart VØL-skjema Læresamtale Læringseffekt Assosiasjonskoblinger Venndiagram Dag Sørmo

31 Læresamtalen Kort samtale på 2 – 5 min. Tema avgrenset og konkret
Kan brukes som utgangspunkt for eget arbeid: Eks: Jeg har lært at… Jeg tror det betyr at… Hva mener du om… Kanskje vi kan… Jeg tror forfatteren har ment at… Jeg er uenig i at…. Dette avsnittet handler om om…. (tre setninger) Jeg har lest at/hørt at/lært at… Ordet **** tror jeg betyr at… Mitt tekst-/tankespørsmål er … Dag Sørmo

32 Regler for ”læresamtalen”
Foregår i par elle små grupper Alle må si noe etter tur Alle har øyekontakt med hverandre og lytter til den som snakker Samtalen skal være kort Startorden er ikke viktig. De kan falle bort etter hvert som eleven behersker metoden. Det gjelder å komme i gang. Egner seg i forbindelse med lesing av nyt stoff, leseøvelse, litteraturarbeid… Neste trinn er at eleven skal kunne si noe i plenum. Lærers instruksjon: - Alle skal fortelle noe de synes var viktig i teksten. Det skal gå på rundt sirkelen, jeg kommer ikke til å kommentere det du sier- Dag Sørmo

33 SIX THINKING HATS Optimisten Fakta Planleggeren Følelsene Optimisten
(kreativitet, nytenkning) Fakta (informasjon, fakta) Planleggeren (organisering) Følelsene (intuisjon) Optimisten (mulighetene, fordelene) Farene (hva kan gå galt) Dag Sørmo

34 Storyline Storyline er kjennetegnet ved at undervisningen tilrettelegges som en fortelling som elever og lærere skaper i klasserommet. Med utgangspunkt i emner og mål fra læreplanen velger lærerne tema, tid og sted for fortellingen. Den første utfordringen er å finne et egnet sted / miljø der handlingene skal foregå. Elevene skaper karakterene som gir liv til fortellingen. Lærerne initierer ulike hendelser som danner en storyline, en rød tråd i fortellingen Elevene lærer ved å oppdage, utforske, reflektere, samtale og handle sammen. Dag Sørmo

35 Hvordan brukes læringsstrategier?
Eksempel fra Lebesby kommune: Eksempel fra Hammer skole, Lørenskog kommune Dag Sørmo


Laste ned ppt "Strategisk tenkning for undervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google