Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal historie Vergerådsloven: Lov om behandling av forsømte barn av 6 juni 1896 Barnevernloven: Lov om barnevern av 1953. Lov om barneverntjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal historie Vergerådsloven: Lov om behandling av forsømte barn av 6 juni 1896 Barnevernloven: Lov om barnevern av 1953. Lov om barneverntjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal historie Vergerådsloven: Lov om behandling av forsømte barn av 6 juni 1896 Barnevernloven: Lov om barnevern av 1953. Lov om barneverntjenester av 1992. Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

2 Lov om barneverntjenester av 1992
Tre prinsipper: -rett hjelp til rett tid og til barnets beste. -det biologiske prinsipp -prinsippet om det mildeste inngrep

3 Målet med loven er å skape et effektivt barnevern som:
gjennom hjelpetiltak bidrar til at foreldrene blir i stand til å ta vare på barna sine tar ansvar for barn under omsorg sikrer barn og foreldre rettferdig og rettmessig behandling ikke har ventelister og køer kan gi akutt hjelp

4 Viktige punkter i loven
Rett hjelp til rett tid Frister Opplysningsplikt Skille mellom hjelp og tvang Inngrepskriterier Styrket rettsikkerhet Bunkholdt og Sanbæk -98 Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

5 omsorgssituasjon alle forhold en familie lever under
som kan tenkes å ha betydning for barnas muligheter for å få dekket viktige behov. Det dreier seg om såvel familiens liv i vidt perspektiv, som holdninger og atferd som foreldrene viser i samspill med barna sine. Bunkholdt og Sandbæk -98

6 definisjon omsorgssvikt
Aktiv fysisk mishandling Passiv fysisk mishandling Aktiv psykisk mishandling Passiv psykisk mishandling Seksuelle overgrep og incest NOU 82:26/NOU 2000:12 Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

7 Organisasjonskart barneverntjenesten Kristiansand

8 § 4-2. Meldinger til barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3.

9 Saksgang i barnevernsaker
Melding 1 ukes frist  Henleggelse eller  Undersøkelse Gjennomgang av melding: ny kontakt med melder Kontakt med foreldre og barn/ungdom Sjekke i eget system Vurdering av behov for midlertidig plassering/akutt inngripen. Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

10 Gjennomgang av melding
Målsetningen med gjennomgang av meldinger er å avklare om meldingen skal følges opp med undersøkelse eller henlegges. Gjennomgang skal sikre at barn og ungdom i risikosituasjoner får rask bistand

11 Lukket meldingsgjennomgang/undersøkelse
Meldinger om seksuelle overgrep eller grov mishandling er saker som krever spesielle forholdsregler.

12 § 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig. Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet. Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å få samtale med barnet i enerom. Hvis det foreligger mistanke om at barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, jf. § 4-12 første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller til annet sted for undersøkelse. Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

13 Saksgang i barnevernsak
Undersøkelse 3 mnd  henleggelse  hjelpetiltak Frivillige hjelpetiltak, ingen tidsfrist, men krav om tiltaksplan og regelmessig evaluering. Omsorgsovertakelse - sak fremmes for fylkesnemnda Tvangsplassering av adferdsvanskelig ungdom

14 Disposisjon for omsorgsvurdering
Materielle forhold Foreldrenes liv i et vidt perspektiv Samspillet barn foreldre Barnets fysiske og psykiske tilstand Foreldrenes muligheter for utvikling og forandring Bunkholdt og Sandbæk -98 Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

15 Vanligste hjelpetiltak:
Råd og veiledning: Marthe Meo/TFF/PMTO/MST Familieråd Barnehage Fritid m/ bistand Tilsyn Hjemmekonsulent Avlastningshjem/Støttekontakt Økonomisk hjelp Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

16 Aktivitet i barneverntjenesten i Kristiansand 2004
Meldinger til barnevernet: Undersøkelser: Barn i hjelpetiltak i hjemmet: ca 400 Barn med tiltak utenfor hjemmet: 180

17 Barnevernet I barn under omsorg tiltak: I barn under omsorg tiltak: I barn under omsorg tiltak:

18 Foreldrefunksjonene Evnen til å oppfatte barnet realistisk
Evnen til realistiske forventninger om de avhengighets- og følelsesmessige behov hos voksne barnet kan dekke. Evnen til realistiske forventninger til barnets mestring. - innlevelse Evnen til å engasjere seg positivt i samspill med barnet. Evnen til empati med barnet Evnen til å prioritere dekking av barnets behov fremfor egne. Evnen til å bære egen smerte og frustrasjon uten å måtte avreagere på barnet.

19 Barnevernloven § 4-12 Fylkesnemnda avgjør.
Vi må komme med konkrete forslag til slutning. Vi kan gi utrykk for usikkerhet i forhold til enkeltdeler av saken. Vi skal belyse saken også fra foreldrenes (partenes) side. Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

20 Terskel til barnevernet
§4-4, frivillige hjelpetiltak §4-4 jfr. §4-12, pålagte tiltak i hjemmet §4-12 m.fl omsorgsovertakelse Terje Galtung Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

21 Noen utfordringer Sette i gang tiltak raskt
Samarbeid med aktuelle instanser Barneverntjenestens evige dilemma: hjelp-tvang. Barnevernvakta i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla


Laste ned ppt "Nasjonal historie Vergerådsloven: Lov om behandling av forsømte barn av 6 juni 1896 Barnevernloven: Lov om barnevern av 1953. Lov om barneverntjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google