Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid 19. januar 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid 19. januar 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid 19. januar 2011

2 En kort gjennomgang av regelverket rundt
En kort gjennomgang av regelverket rundt taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt for ansatte på skoler - spesielt fokus på meldeplikt/opplysningsplikt til barnevernet og opplysningsrett i ved tverrfaglig samarbeid.

3 Skal sladrehank selv ha bank?
Artikkel skrevet av Lena Bendiksen, UiT (FAB )

4 HOVEDMÅL MED PRESENTASJONEN
påminnelse reglene om taushetsplikt er ikke til hinder for handling

5 Opplysningsplikt Taushetsplikt Opplysningsrett

6 REGLENE OM TAUSHETSPLIKT
Opplæringsloven §15-1 ”Forvaltningslova gjeld for verksemd som etter lova her blir driven av forvaltningsorgan, med dei særreglane som er fastsette i lova her. Reglane om teieplikt i §§ 13-13e i forvaltningslova gjeld òg for private skolar godkjende etter § 2-12 i lova her. ” Privatskolelova § 7-3, tilsvarende Forvaltningsloven § 13 ”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1)noens personlige forhold… (…) Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.(...) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. (…)”

7 HVILKE OPPLYSNINGER OMFATTES AV TAUSHETSPLIKTEN
Noens personlige forhold - opplysninger om noe som det er vanlig å ville holde for seg selv Opplysninger en har fått i forbindelse med tjenesten eller arbeidet Også etter at tjenesten er avsluttet

8 HVA INNEBÆRER TAUSHETSPLIKT?
Tie Hindre spredning også på andre måter Ikke ”jukse” med anonymitet Forbud mot videreformidling av opplysninger til andre instanser og tjenester

9 HVEM HAR TAUSHETSPLIKT?
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i skolen Pedagogisk personale Assistenter Studenter Vikarer Vaktmestere mfl.

10 HVORFOR TAUSHETSPLIKT?
Taushetsplikten er en viktig forutsetning for at skolen skal bli betrodd opplysninger om barns familieforhold som kan være avgjørende for barnets opphold, trivsel og utvikling. Beskytte den eller de opplysningene gjelder.

11 HENSYN SOM TALER MOT TAUSHET?
Beskyttelse av barna ”hindre samarbeid” Kan skjule sosiale problemer for samfunnet - Hensynene mot taushetsplikt kan i stor grad avhjelpes gjennom unntak fra taushetsplikten ved at man skaper dialog med de foresatte og innhenter samtykke.

12 MULIGHETSROMMET Opplysningsrett

13 OPPLYSNINGSRETT - mulighet for kommunikasjon og samarbeid
Den som sitter med opplysninger kan velge mellom å gi opplysninger videre eller la det være

14 NÅR HAR SKOLEN OPPLYSNINGSRETT?
Ved samtykke Ved anonym drøfting av sak Gi opplysninger for å fremme egne oppgaver

15 SAMTYKKE § 13a nr 1 (begrensninger i taushetsplikten når det
ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker.

16 Samtykke gir muligheter for tverrfaglig samarbeid
Både barneverntjenesten og skolen kan formidle opplysninger til hverandre etter samtykke fra foreldrene Samtykket må være frivillig og informert Samtykket bør være skriftlig Kan trekkes tilbake når som helst

17 ANONYM DRØFTING AV SAK § 13a nr 1
(begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, (…)

18 ikke mulig å identifisere barnet og familien opplysningen gjelder
opplysningsplikten ikke er oppfylt skolen trenger råd om hvordan de skal ta opp bekymringen med foreldrene hjelp til å konkretisere en bekymring eller utforming av innholdet i en melding hjelp til å avklare om foreldrene bør eller ikke bør kjenne til meldingen før den sendes

19 VIDEREFORMIDLING AV OPPLYSNINGENE ER NØDVENDIG
FOR Å FREMME SKOLENS OPPGAVER § 13b nr 5 (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).        Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: (…) 5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag (…)

20 Kan være aktuelt der barneverntjenesten allerede kjenner barnet og familien, og skolen trenger å gi opplysninger til barneverntjenesten for å sikre barnet et godt skoletilbud

21 Opplysningsplikt

22 REGLENE OM OPPLYSNINGSPLIKT
EGET INITIATIV: Opplæringsloven §15-3 første og andre ledd Opplysningsplikt ↓ ”Oppmerksomhetsplikt” ETTER PÅLEGG FRA BV:TJ: Barnevernloven § 6-4 (2) Opplysningsplikt

23 HVEM HAR OPPLYSNINGSPLIKT?
Opplysningsplikten er et selvstendig og individuelt ansvar som påligger alle ansatte i skolen

24 HVORFOR OPPLYSNINGSPLIKT?
For at barneverntjenesten skal kunne løse sine oppgaver overfor utsatte barn og unge er de avhengig av at de som er bekymret for et barn melder fra til de.

25 NÅR HAR SKOLEANSATTE OPPLYSNINGSPLIKT?
Opplæringsloven § 15-3 andre ledd Personalet har en lovfestet plikt til å gi opplysninger tilbarneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

26 HVA MENES MED MISHANDLING OG ALVORLIG OMSORGSSVIKT?
Alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, personlig kontakt og trygghet Fysiske og seksuelle overgrep Det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling blir skadelidende på grunn av manglende omsorgsevne Manglende ivaretakelse av sitt barns særlige behov, jf. behandling eller opplæring

27 Når vilkårene er oppfylt skal melding sendes!
Foreldrene bør bli informert dersom melding sendes til barnevernet, unntatt ved - mistanke om seksuelle overgrep - mistanke om vold mot barnet - der orientering kan føre til fare for liv og helse

28 Opplysningsplikten vil alltid gå foran taushetsplikten!

29 Kommunikasjon mellom skole og barnevern må skje innenfor reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, men det er viktig at ansatte ikke tier der de har plikt til å tale og at de bruker mulighetsrommet gjennom samtykke og samarbeid med foreldre i en tidlig fase.


Laste ned ppt "Ved juridisk rådgiver Silje Lægreid 19. januar 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google