Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsregnskapets formål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsregnskapets formål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsregnskapets formål
Tjene som beregningsgrunnlag for varelagervurderinger Gi data for kontroll og oppfølging i bedriftens ulike avdelinger Gi grunnlagsdata for prissetting og lønnsomhetskalkyle Tjene som grunnlag for spesialkalkyler

2 Fremdriften av nye kalkylesystemer
Eksterne faktorer Økt markedsstyring Økt konkurranse Informasjonsteknologien Interne faktorer Produkter med økt tjenesteinnhold Flere produkter Automatisering Større og mer komplekse bedrifter Ustabile og krevende kunder Lavere marginer Reduserte målekostnader Økte produktulikheter Høyere andel faste kostnader Desentralisert ansvar Endret kostnadsstruktur Økte krav til produktkalkyler og beslutnings-underlag Raskere informasjon

3 Endret kostnadsstruktur

4 Syv grunnleggende begreper i ABC
Kostnadsobjekter Hva som helst vi ønsker å måle kostnaden for Ressurser Mennesker, råvarer, o.l. Ressurser skaper nytte og forårsaker kostnader Aktiviteter Avgrensede gjentatte serier av arbeidsoppgaver Aktivitetskostnad Aktivitetens eller aktivitetsgruppens samlede kostnader Aktivitetsfrekvens Antall ganger aktiviteten utføres i en periode Kostnadsdriver Det kvantifiserte mål for aktiviteten Aktivitetssats Kostnaden per aktivitetsfrekvens

5 Verdikjeden Leverandører Sekundærfunksjoner Kunder
Ledelse, organisasjon og styring Menneskelig ressursutvikling Margin Teknologisk utvikling Innkjøp og materialadministrasjon Logistikk inn Produksjon Logistikk ut Markedsføring Oppfølging og service Margin Primærfunksjoner

6 Kostnadsdriver Oppgaven blir på velge den kostnadsdriver som best beskriver hva som forårsaker aktivitetens kostnader i forhold til kostnadsobjektet. Det skilles i hovedsak mellom: Frekvensbaserte kostandsdrivere Hvor mange ganger en aktivitet utføres i en periode (antall bestillinger, antall maskinomstillinger. Fungerer best når det er tilnærmet linearitet mellom kostnadsdriver og aktivitet. Kostnadsdriver som måler ressursbruk Måler aktivitetens ressursbruk for eksempel gjennom observasjon av den arbeidsoppgave som utføres på grunnlag av medgått tid. Eksempler er materialhåntering, kvalitetskontroll og timer brukt på materialbestillinger.

7 Aktivitetssats Eksempler:
Aktivitetssats = = kostnaden pr. frekvensenhet Eksempler: 1. Akt.sats = totale maskinkostnader / antall maskintimer 2. Akt.sats = kostnader innkjøpsavdeling / antall innkjøpsordrer

8 Kostnadsmodellen i ABC
Ressurser Aktiviteter Produkter og tjenester Beslutninger Evaluering av aktiviteter Prosess- perspektiv Kostnads- Grunnleggende ide: Aktiviteter forbruker ressurser, og de skapte verdier (produkter/tjenester), forbruker aktiviteter.

9 Hovedoppgave i aktivitetsbasert kalkulasjon:
Klarlegge de aktiviteter som alltid må ligge mellom bedriftens ressursbruk og verdiskaping, både i form av kroner og aktivitetsfrekevns, og å forstå og evaluere deres bidrag i verdiskapingen. Eksempel: Grunnprinsipper i ABC-kalkyle Kostnadsobjekt = Innkjøpsavdelingen Ressurser = Ansatte i avd. og ressurser som brukes Aktivitet = Innkjøp Aktivitetskostnadene = kr. for gjeldende periode Aktivitetsfrekvens = bestillinger for gjeldende periode Kostnadsdriver = Antall bestillinger Aktivitetssatsen = Aktkostn/-frekvens: / = kroner pr. bestilling

10 Kalkulasjonsprinsippet i ABC
Innkjøpsavdelingens Kostnad kr Kostnad per bestilling (aktivitetssats) kr 2 000 Bestillingskostnad for produkt X kr Bestillingskostnad per produktenhet X kr 4 Analyse Frekvens av bestillinger: 1000 for produkt X: 20 Antall enheter tilvirket av produkt X:

11 Aktivitetsnivåene i ABC
Enhetsbaserte aktiviteter som utføres hver gang en produktenhet tilvirkes Seriebaserte aktiviteter Som utføres hver gang tilvirkningen av en serie planlegges og igangsettes Produktbaserte aktiviteter som utføres i tilknytning til tilvirkningen av hver produkttype Bedriftsnivåbaserte aktiviteter generelle administrasjonskostnader, anleggskostnader o.l.

12 kostnadskalkyle for et industriprodukt
Aktivitetsbasert kostnadskalkyle for et industriprodukt Direkte materialer Direkte lønn Indirekte kostnader Produkter og tjenester Enhetsbaserte aktiviteter Seriebaserte Produktbaserte Bedriftsnivåbaserte Antall maskin-timer Antall serier Antall kvalitetskontroll-er Primærfordelingen Viderefordelingen Periodekostnader Kostnadsfordeling iht. aktivitetssatser Direkte kostnadstilknytning

13 Likheter/Ulikheter i fht. tilleggskalkulasjon
Direkte kostnader knyttes direkte til produkt, og de indirekte kostnadene først henføres til aktiviteter/akt.grp. for så å knyttes til produktet via aktivitetssatser. Forskjeller: Aktiviteter erstatter kostnadssteder. De direkte kostnadene (spes. direkte lønn) vil være mindre i en ABC kalkyle enn i tilleggskalk.

14 Trinnene i en ABC-kalkyle
Definere og kartlegge aktiviteter og kostnads- drivere og aktivitets- frekvens Trinn 1 Gruppere og spesifisere kostnadene på aktiviteter Trinn 2 Henføre kostnads- tall til aktiviteter/ aktivitetsgrupper Trinn 3 Henføre aktivitets- kostnadene til kostnadsobjekter Trinn 4 Verdianalyse Primær og sekundær analyser Analyse av konsentasjons-grad Aktivitetssats * Kostnadsobj. akt.frekvens = Kostn.obj. aktivitets-kostnad

15 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) Tre hovedavdelinger: Avd. 1 er maskinavdelingen hvor aktivitetsmålet er maskintimer 2. Avd. 2 er montasjeavdelingen hvor aktivitetsmålet er direkte timer Administrasjonsavdelingen hvor aktivitetsmålet er tilvirkningskost. Standard materialkost: kr. 170 pr. enhet Delux og kr. 116 pr. enhet Ordinær. Standard lønnsats er kr. 180 pr time. Standard tid er: Delux Ordninær Avdeling 1 2 t. pr. enhet 1 t. pr. enhet Avdeling 2 3 t. pr. enhet 3 t. pr. enhet Sum direkte timer 5 t. pr. enhet 4 t. pr. enhet Hver produktenhet Delux bruker 6 maskintimer i avd. 1, mens Ordinær bruker 2,8 timer i avd. 1. Indirekte tilvirkningskostnader i avd 1: kr Indirekte tilvirkningskostnader i avd 2: kr Administrasjonskostnader kr Sum indirekte kostnader kr

16 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) Totale direkte maskintimer sist år: Delux: 6 maskintimer pr enhet * 2000 enheter = maskintimer Ordinær 2,8 maskintimer pr enhet * enheter = maskintimer Sum = maskintimer Totale direkte arbeidstimer sist år: Delux: 5 arbeidstimer pr enhet * 2000 enheter = arbeidstimer Ordinær 4 arbeidstimer pr enhet * enheter = arbeidstimer Sum = arbeidstimer Standardsatser: Avdeling 1: Ind.kostn i avd./fordel.gr.lag = / m.t = kr 80 pr. maskint. Avdeling / arbeidstimer = kr. 40 pr arbeidstime.

17 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) Standardkostregnskap for produktene: Deluxe Ordinær Direkte materialer kr ,00 kr ,00 Direkte lønn(begge avd.: 180 * 5t/4t) kr ,00 kr ,00 Direkte standardkostnader kr. 1070,00 kr ,00 Indirekte tilvirkningskostnader: Avdeling 1: (80,00 * 6t / 2,8t) kr. 480,00 kr ,00 Avdeling 2: (40,00 * 5t / 4t) kr. 200,00 kr ,00 Standard tilvirkningkost pr enhet kr. 1850,00 kr ,00 Administrasjonskostnader: /(1850* *10000)=10% kr ,00 kr ,00 Sum standard selvkost kr. 2035,00 kr ,00 Oppnådd pris pr. enhet kr. 2148,00 kr ,00 Kostnadsspesifikasjon virkelig indirekte kostnader: Indirekte lønn: Sum: Administrasjon Driftsledere Maskinstillere Lagerformann Laboratoriepersonell Produksjonsplanlegger

18 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) Kostnadsspesifikasjon virkelig indirekte kostnader: Driftskostnader: Sum: Driftsmateriel Elektriskkraft, lys og varme Laboratoriekostnader Drift lager Telefon, porto, rekvisita Husleier Avskrivninger: Maskiner Transportutstyr Laboratorieutstyr Kontorutstyr Honorarer Forsikringer Kostnadsspesifikasjon virkelig indirekte kostnader: Finanskostnader: Rentekostnader Sum virkelige indirekte kostnader

19 Eksempel Efteløt Industrier A/S (ABC-analyse)
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) Trinn 1: Definere og kartlegge aktiviteter, kostnadsdrivere og aktivitetsfrekvens  ok Trinn 2: Utabeide detaljert spesifikasjon av de indirekte kostnader  ok Trinn 3: Henføre kostnadstall til aktiviteter/aktivitetsgrupper: Årlig aktivitetsfrevens Aktivitetsgrupper: Kostnadsdriver: Akt.kostn. Delux Ordinær Total Enhetsbaserte: Indirekte lønn Dir. arbeidstimer t t t Maskinavdeling Ant. maskintimer t t t Seriebaserte: Maskinomstilling Antall omstillinger stk Produksjonsplanl. Ant. prod.ordrer stk Materialhåndtering Ant. råvaremottak stk Produktbaserte: Laboratoriavdeling Ant. kval.tester stk Bedriftsnivåbaserte: Generell administrasjon Sum indirekte kostnader

20 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) Trinn 4: Aktivitessatser = Aktivitetskostnad / Aktivitetsfrekvens Aktivitetsgrupper: Akt.kostn. Årlig aktivitetsfrevens Aktivitetssats Enhetsbaserte: Indirekte lønn /50000= 11,20 pr arbeidstime Maskinavdeling /40000= 43,75 pr maskintime Seriebaserte: Maskinomstilling /5000= 21,00 pr omstilling Produksjonsplanl /400= 1225,00 pr ustedt ordre Materialhåndtering /750= 840,00 pr varemottak Produktbaserte: Laboratoriavdeling /8000= 140,00 per lab.test Bedriftsnivåbaserte: Gen. administrasjon Henføres ikke, blir periodekostnad. Sum indirekte kostn

21 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) ABC-kalkyle for de indirtekte kostnadene blir: Deluxe (2000 enh) Ordinær (10000 enh) Aktivitetsgrupper: Akt.sats. Frekvens Aktivitetskostn Frekvens Aktivitetskostn Indirekte lønn 11, Maskinavdeling 43, Maskinomstilling 21, Produksjonsplanl. 1225, Materialhåndtering 840, Laboratoriavdeling 140, Sum kostnader Indirekte kostnader pr. enhet /2.000 enh= 1.107, /10.000= 338,45

22 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) ABC-kalkyle for de indirtekte kostnadene blir: ABC-kalkyle pr. enhet: Deluxe Ordinær Direkte materialer 170, ,00 Direkte lønn 900, ,00 Indirekte kostnader 1107, ,45 Sum kostnader pr. enhet 2177, ,45 Oppnådd pris pr. enhet 2148, ,00 Resultat per enhet - 29,

23 Eksempel Efteløt Industrier A/S
Produkter (salg): Ordinær ( enheter) og Delux (2.000 enheter) To hovedårsaker til at opprinnelig tilleggskalkulasjon forvrenger bildet: 1. Det er benyttet for få kostnadssteder og 2. kostnadsdriverne for de beregnede standardsatsene forklarer ikke produktenes innbyrdes ressursbruk. Den lar høyvolumproduktet bære en uforholdsmessig stor del av de indirekte kostnadene.

24 ABM -Aktivitetsbasert ledelse
Deler virksomhetens aktiviteter inn i to kategorier: Verdiskapende aktiviteter gir produktet eller tjenesten merverdi i forhold til kunder i form av salgsinntekter Ikke-verdiskapende aktiviteter aktiviteter som kundene ikke etterspør, men som bedriften allikevel utfører

25 Design av et ABC-system
Utgangspunktet er en verdianalyse av selve tilvirkningsprosessen: Utarbeidelse av flowchart som detaljerer prosessen i aktiviteter fra start til ferdig produkt Hver aktivitet analyseres mht. om den gir produktet merverdi: " Vil eliminering av aktiviteten medføre mindre kundetilfredsstillelse?" De aktiviteter som ikke skaper merverdi i forhold til produktet/ kunden identifiseres og søkes eliminert eller redusert i størst mulig omfang

26 Eksempel på prosessverdianalyse
Gjennomløpstid: Verdiskapende 7 dager Ikke-verdiskapende 26 dager Sum 33 dager IV V 10 1 8 2 3 Råvaremottak Råvarelager Kvalitetskontroll Interntransport Venting Pakking Forsendelse Maskin-avd Intern transport Venting Maskin-avd. II Monter-ingsavd. Ferdigvarelager Dagens situasjon: Gjennomløpstid 33 dager IV = ikke-verdiskapende aktiviteter V= verdiskapende aktiviteter Råvare-lager Maskin-avd. I Monte-ringsavd. 5 Målsetning: Gjennomløpstid: 19 dager Gjennomløpstid: Verdiskapende 7 dager Ikke-verdiskapende 12 dager Sum 19 dager

27 Fordeler og ulemper med ABC
Det benyttes normalt mange fordelingsgrunnlag for de indirekte kostnadene Det benyttes tildels andre typer fordelingsgrunnlag enn i tilleggskalkulasjon De indirekte kostnadene endrer karakter Ulemper: Ofte høye målekostnader Også vilkårlig fordeling av de indirekte kostnadene i ABC Faste kostnader kan ikke gjøres variable selv om de fordeles iht. kostnadsdrivere


Laste ned ppt "Driftsregnskapets formål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google