Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskjellen mellom normalkost og standardkost

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskjellen mellom normalkost og standardkost"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskjellen mellom normalkost og standardkost
Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader Det er mao. kun satt kostnadskrav til de indirekte kostnader Standardkost setter i tillegg krav til forbruket av de direkte kostnadene gjennom krav til størrelsen på mengde og pris per produksjonsfaktor

2 En kostnadsstandard Et målsatt krav til verdi som utførelsesverdien kan kontrolleres mot En kostnadsstandard består av et målsatt krav til verdi av to komponenter: Mengde av produksjonsfaktor * pris per mengdeenhet

3 Formålet med bruk av kostnadsstandarder
Budsjettering Kostnadskontroll Avviksanalyse "Management by exception" Prisfastsettelse Beholdningsvurdering Forenkling av driftsregnskapet

4 Fastsettelse av kostnadsstandarder
En kostnadsstandard er den budsjetterte kostnad for hver produktenhet Perfeksjonsstandard Blir fastsatt på basis av ideelle driftsbetingelser Oppnåelig standard Blir fastsatt på basis av normale krav til produktivitet

5 De ulike typer kostnadsstandarder
Standard lønnssats Standard tid Standard pris Standard mengde Standard for indirekte kostnader

6 Budsjettering av standard lønnssats
Informasjonen om fremtidige lønnsforhold kommer vanligvis fra ledelsen gjennom budsjettbrevet Den gjennomsnittlige timelønnen i avdeling A var kr 120,00 i forrige periode, og vi har fått beskjed om å regne inn en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3 %. Arbeidsgiveravgiften er 14,1%. Bevegelige helligdager utgjør 4,5 % av timelønnen, mens korttids sykefravær, korte velferds-permisjoner, yrkesskadetrygd, generelle forsikringsordninger og andre personal kostnader skal økes fra 14 % til 15 % på brutto lønnskostnad for bedriften. Hva blir ny standard lønnssats per time?

7 Budsjettering av standard tid per produktenhet
Den vanskeligste standard å budsjettere Nødvendig å gjennomgå og tidsregistrere hver enkel arbeidsoperasjon og bevegelse som er nødvendig for å bearbeide produktet Den budsjetterte standard tid kan bli som følger for bearbeidingen av en enhet av produkt X: Basistid i timer per enhet 0,8 t Kaffepauser, personlig tid 0,1 Rengjøring av maskin/arbeidsplass 0,3 Stopptid maskin 0,2 Stilltid ,1 Standard tid i timer 1,5 t

8 Standard lønnskost Standard lønnskost for en produktenhet X=
Standard tid * standard lønnssats

9 Budsjettering av standard pris for råmaterialer
Basis er varens inntakskost Inntakskosten kan ha følgende oppbygning basert på normal skipningsmengde på for eksempel 10 tonn Avtalt varepris per kg FOB leverandør kr 40,00 Frakt, toll og spedisjonskostnader " 2,00 Materialhåndtering ved mottak " 0,50 - rabatter " (1,00) Varens inntakskost pr. kg/standard pris kr 41,50

10 Budsjettering av standard mengde
Følgende kan illustrere hvordan standard mengde av direkte materialer for produkt X kan bygges opp: Kvantum per enhet iht. materialspesifikasjoner 3,1kg Forventet svinn ,2 Forventet sekundaproduksjon; andel beregnet prisreduksjon i kg 0,1 Andel forventet kassasjon ,1 Standard mengde per enhet 3,5 kg

11 Standard materialkost
Standard mengde * standard pris

12 Indirekte tilvirkningskostnader
Standarder for de indirekte variable og faste kostnadene fastsettes på grunnlag av de budsjetterte indirekte kostnader ved hjelp av standardsatser Prinsippet for beregning av standardsatser er tilsvarende som for normalsatser

13 Eksempel Dersom standard tid best beskriver forbruket av de avdelingens indirekte kostnadene i forhold til kostnadsbæreren, blir Standard indirekte tilvirkningskostnad = Standard tid * Standardsats for de indirekte kostnader per tidsenhet Avdelingsvis standardsats = Budsjetterte normale indirekte tilvirkningskostnader Budsjettert normalt fordelingsgrunnlag/aktivitetsnivå Fordelingsgrunnlaget er normalt arbeidstimer og maskintimer = kostnadsdriveren

14 Standarder benyttes i både i selvkost og bidragskalkulasjon
Selvkostregnskapet: I tillegg til direkte standarder, standardsatser for de indirekte kostnader, både variable og faste Bidragsregnskapet: I tillegg til direkte standarder, standardsatser for de indirekte variable kostnader For å øke informasjonsverdien i avviksanalysen utarbeides det standardsatser for de variable og faste indirekte kostnadene hver for seg

15 Standardkalkylen for de variable kostnadene
Dersom det ble tilvirket 500 enheter av Produkt X i siste periode, hva ble standard mengde og tid for tilvirkningen? Og de variable standardkostnadene?

16 Standardkost Driftsregnskapet ført etter standardkost viser hva kostnadene skulle ha vært når periodens virkelige produksjonsvolum er beregnet på basis av standard mengde/tid og standard pris/sats Standard Virkelig Avvik Direkte materialer kr kr kr Direkte lønn kr kr kr Indirekte variable kostnader kr kr kr

17 Avviksanalyse materialavvik
Prisavvik: Rapport fra innkjøpsavdelingen (1) (2) (3) (4) (5) Råmaterial- Kvantum Standard Virkelig Forskjell Totalt Kommentarer type innkjøpt pris pris i pris prisavvik Råvare X kg kr 15,00 kr 15,50 kr 0, Kostbar frakt Råvare X kg kr 15,00 kr 16,00 kr 1, Prisen er på vei opp Årsaker til prisavvik Størrelse på innkjøpskvantum Transportmetode Rabatter (kvantum, betaling, o.l) Rush ordrer Råvarens kvalitet Prisendringer

18 Mengdeavvik Årsaker til mengdeavvik: Rapport fra produksjonsavdelingen
(1) (2) (3) (4) (5) Råmaterial- Standard Standard Virkelig Forskjell Totalt mengde- Kommentarer type pris mengde mengde i mengde avvik i kr Råvare X kr 15, kg kg 80 kg kr Innkjørings- problemer Årsaker til mengdeavvik: Maskinproblemer Dårlig kvalitet på råmaterialer Ansatte under opplæring Utilstrekkelig operativ ledelse

19 Lønnssatsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen
(1) (2) (3) (4) (5) Lønns- Virkelig Standard Virkelig Forskjell Totalt lønns- Kommentarer kategori tid lønnssats lønnssats i lønnsats avvik i kr Lokale forhand- Fagarbeider X t kr 30,00 kr 30,50 kr 0,50 kr linger ga kr 0,50 i tillegg fra x6 Årsaker til lønnssatsavvik: Uventede økninger i tariffert lønn (sentrale og/eller lokale forhandlinger Personlige tillegg Innføring av lokale ubekvemstillegg Overtid Bruk av høyere betalte ansatte i arbeide normalt utført av lavere betalte (faglærte - ufaglærte) Vanligvis små lønnssatsavvik

20 Tidsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen Årsaker til tidsavvik:
Lønnskategori Standard Standard Virkelig Forskjell Totalt tids- Kommentarer lønnssats tid tid i tid avvik i kr Fagarbeidere 1 kr 30, t t 100 t kr Stor serie, lite omstillingstid Årsaker til tidsavvik: Mange nye ansatte under opplæring Dårlige råmaterialer (behov for ekstra foredling) Maskinhavarier Nedslitt utstyr Korte serier/mye omstilling Utilstrekkelig/dårlig operativ ledelse Dårlig moral hos de ansatte Høyt korttidsfravær

21 Variable kostnader Direkte materialer Kalkylene påvirkes av
riktig kvalitet produksjonsforbedringer antall tilgjengelige leverandører relasjoner leverandør - bedrift betalingsbetingelser bedriftens risikoprofil sammenhengen pris-og ordrestørrelse transportmetoder - transportmengder per ordre emballering

22 Innkjøpsbudsjettet Budsjettert produksjon (produksjonsplanen)
- IB råvarer + UB råvarer = Budsjettert innkjøp


Laste ned ppt "Forskjellen mellom normalkost og standardkost"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google