Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVHs kvalitetssystem ProdMed: 25.01.2007. Lov om universiteter og høgskoler •Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVHs kvalitetssystem ProdMed: 25.01.2007. Lov om universiteter og høgskoler •Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVHs kvalitetssystem ProdMed: 25.01.2007

2 Lov om universiteter og høgskoler •Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

3 Lov om universiteter og høgskoler •NOKUT – hvem er de? ▪§ 2-1. NOKUTs oppgaver og myndighet: (1)NOKUT skal være et faglig uavhengig statlig organ som gjennom akkreditering og evaluering skal kontrollere kvaliteten ved norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning.

4 Evaluering av NVHs kvalitetssystem •På vårparten i 2007 (sannsynligvis 2.-4. mai) skal NVHs kvalitetssikringssystem av studiene evalueres. •NVH får da besøk av en komité oppnevnt av NOKUT.

5 Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler •Krav til systemet: § 2-1. Krav til kvalitetssikringssystem (1) Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet. (2) Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå.

6 Kriteriene NOKUT evaluerer systemet etter: A.Mål og strategier •Hvordan studiekvalitetsarbeid inngår som en del av strategiarbeidet •Definerte mål for kvalitetsarbeidet B. Forankring og medvirkning •Forankring av kvalitetsarbeidet i ledelsen på alle nivå •Organisering som sikrer bred medvirkning •Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet C. Dokumentasjon og dokumentasjonsbehandling •Data og evalueringer som kan gi tilfredsstillende vurderingsgrunnlag •Inkluderer totale læringsmiljø D.Institusjonens bruk av informasjon til aktivt forbedringsarbeid •Hvordan informasjonen i systemet analyseres •Bruk av resultater som grunnlag for beslutninger •Ressursstyring/prioriteringer •Årlig rapport til institusjonens styre

7 Internasjonale kriterier •Utvikle kvalitetskultur, strategi for kvalitetsutvikling •Systemer for aggregering av data •Studieprogram og grader •Vurdering av studenter •Vurdering av undervisningspersonalet •Læringsmiljøet, ressurser •Offentlig informasjon

8 NOKUT legger altså vekt på at dette angår alle: •”Arbeidet med og rundt kvalitetssikringssystemet bør bidra til at det utvikles en sterk kvalitetskultur i institusjonen. Systemet skal skape klarhet rundt interne oppgaver og ansvarsforhold i et helhetlig opplegg, der alle medvirkende – tilsatte og studenter - er delaktige i det felles arbeidet for høg kvalitet”. (Sitat NOKUT)

9 NOKUT-komiteen vil iht. kriteriene legge vekt på: •Systemstruktur –(Hvordan vi har bygd opp systemet. Hvem har ansvar i systemet. Hvilke ordninger og aktiviteter inngår i systemet?) •Dokumentasjon som systemet frembringer –(f. eks hvilke evalueringsresultater og indikatorer på kvalitet/svikt systemet frembringer) •NVHs egen vurdering av denne dokumentasjon og hvordan NVH følger det opp –avvikshåndtering •Komiteen vil altså ikke vurdere NVHs faglige kvalitet, men vil vurdere om vi har tilstrekkelige systemer for å sikre den.

10 Hva skjer før og når NOKUT kommer til NVH? (2) •NOKUT setter ned en komité bestående av 4 personer fra universitets- og høyskolesystemet. NOKUT stiller med sekretær. •Komiteen skal ha høy kompetanse innen vitenskapelig arbeid, undervisning, evaluering og ledelse av høgre utdanning. Komiteen skal ha en studentrepresentant og en representant fra Norden. •Komiteen gjennomgår materialet NVH sender dem, og avlegger NVH et tredagers besøk, hvor de intervjuer representanter for ledelse, faglig og administrativt personale og studenter. •Komiteen utarbeider en rapport med tilrådning til NOKUTs styre. Rapporten er offentlig.

11 Hva skjer før og når NOKUT kommer til NVH? (1) •Evalueringen retter seg mot ledelse og formelle ansvars- organer i institusjonene, og vurderer om beslutninger og tiltak er forankret i den kunnskapen som kvalitetssystemet genererer. (sitat NOKUT) • Ved evalueringen søker en også å etterprøve hvordan systemet brukes i praksis og hvordan kvalitet og kvalitets- arbeid oppleves av de ulike gruppene ved institusjonen. (sitat NOKUT) •Vi må regne med at ca 40 personer møter komiteen. Det vil si personer med lederansvar, blokkansvarlig, fagansvarlig, SU, LMU, UFE, tillitsvalgte studenter, referansegrupper, vanlige lærere og studenter.

12 NOKUT vil: •Forhåpentligvis godkjenne systemet. •Gi oss konstruktive tilbakemeldinger på hvor vi kan videreutvikle systemet for å få bedre kvalitet. •Hvis NOKUT underkjenner systemet vil vi få en frist på 6 måneder til å rette opp feil og mangler. Rapporten er offentlig og vi mister derfor samtidig anseelse og prestisje i utdannings-Norge. •Er NOKUT fremdeles ikke fornøyd, mister vi deler av vår frihet. I første omgang nekter de oss å starte nye studie- program. I verste fall kan de foreta en revisjon av studier eller institusjon. Da kan vi miste akkreditering av studier eller institusjon, og får ikke lov å utdanne kandidater på vedkommende studium.

13 Hva kjennetegner institusjoner som ikke har fått godkjent systemet? •Flere institusjoner har opplevd å få en frist på 6 måneder til å utbedre sitt system. Dette gjelder blant annet Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Bodø og Høgskolen i nord Trøndelag. •Felles for disse har vært at systembeskrivelsen på papiret har vært OK og at ledelsen har hatt god kjennskap til systemet, men nedover i organisasjonen har det vært mangelfullt forankret. Man har altså ikke kunnet redegjøre for betydningen av systemet, og hvordan det arbeidet man selv gjør, er forankret i systembeskrivelsen.

14 Kvalitetssystemet ved NVH Denne presentasjonen viser hvordan NVH har bygd opp sitt system

15 NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet •Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-, styringssystem og ordinære drift •Prinsipper for kvalitetssirkelen skal bidra til kvalitetskultur (God planlegging - god gjennomføring - evaluering og forbedring) •Systemet skal være mest mulig transparent for derigjennom stimulere til kvalitetsutvikling og medvirkning •Systemet skal være minst mulig byråkratisk

16 Hva legger NVH i begrepet «god studiekvalitet»? • At studiets faglige innhold er godt • At studiet gir kompetanse som samfunnet etterspør •At studentene opplever kvaliteten som god Institusjon  Student

17 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH •NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets - områder med overordnet mål og ansvar. Hele systembeskrivelsen ligger på internett under ”Kvalitetssystemet”: Kvalitetsområder

18 De seks kvalitetsområdene •Styringskvalitet •Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH •Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater •Internasjonalisering •Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester •PhD utdanningen

19 Strukturen i kvalitetssystemet •Kvalitetsområde 1(Ansvar og mål) •Nøkkelelement 1 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) •Nøkkelelement 2 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) –Aktivitet 3 (ansvar) Osv! Planlegging Evaluering ForbedringGjennomføring

20 Eksempler på aktiviteter under nøkkelelement 3.2 Studieprogramkvalitet: 1.Gjennomføre studieprogrammene i tråd med gjeldende mål og planer. (Planlegging og gjennomføring) 3.Gjennomføre og følge opp årlige studentevalueringer av studieprogrammene. (Evaluering og forbedring) 4.Gjennomføre og følge opp EAEVE evaluering av veterinær-utdannelsen. (Evaluering og forbedring) 5.Gjennomføre og følge opp arbeidsmarkedsundersøkelser av veterinær- og dyrepleierutdannelsen (Evaluering og forbedring) Studiekvaliteten ved NVH Planlegging Evaluering Forbedring Gjennomføring

21 Eksempel Planlegging Evaluering Forbedring Gjennomføring Nøkkelelement 3.4 Undervisningskvalitet: Kvalitetskrav: Informasjon, undervisning, veiledning, vurdering og sensur skal være av høy kvalitet. Aktivitet 1: Gjennomføre instituttenes undervisningsperioder og vurderinger (eksamen) i tråd med planer og regelverk. (prosess) Aktivitet 2: Gjennomføre og følge opp studentevaluering, selvevaluering og rapportering i tråd med fastlagt plan. (evaluering) Studieplan og forskrift legger rammer for undervisningsperioden. Hvordan prosessen og evalueringen skal foregå på er beskrevet i håndbok for blokkansvarlig og studentevaluerings- og rapporteringsrutinene.

22 Studentevaluering av undervisningen ved NVH

23 Følgende aktiviteter evalueres av studentene: 2. Inntakskvalitet: Opptak og mottak 3. Program og resultatkvalitet: Studieprogramkvalitet Undervisningskvalitet Etisk bruk av dyr 4. Internasjonalisering: Mobilitet 5. Rammekvalitet: Læringsmiljøet og støttesystemene 6. PhD studiet: Obligatorisk opplæringsdel Planlegging Evaluering Forbedring Gjennomføring

24 Rutinene: Undervisningsnivå (kvalitetsområde 3): Eksempel fra veterinærstudiets kliniske del: •For 8. og 9. semester evalueres alle de ulike fagene i semesteret gjennom en felles temperaturmåling etter semesterslutt. Hver eksamensfag/kurs-ansvarlig får tilsendt sitt evalueringsresultat. •Etter 8. og 9. semester har referansegruppen møte med eksamensfagansvarlig, kursansvarlig og instituttledere. •Eksamensfag/kurs?-ansvarlig skal rapportere etter mal til instituttleder etter samme prosedyre som tidligere i studiet. Avvikshåndtering veterinærstudiet: •I rapporten til instituttleder skal det redegjøres for mulige årsaker og tiltak hvis strykprosenten er over 15 %.

25 SFA Institutt SU Planlegging GjennomføringForbedring Evaluering Blokkens rapport Styret Studiekvalitets rapport fra Rektor Studiekvalitets rapport fra SU Innspill fra VSU Utkast til studiekvalitetsrapport fra SFA Nøkkeltall/data Iverksettelse av tiltak UFEs rapport IU rapport Instituttets rapport Iverksettelse av tiltak på instituttnivå IU UFE blokk/studium

26 Evaluering av NVHs kvalitetssystem PhD studiet

27 Planlegging Gjennomføring Evaluering Forbedring PhD studiet Opptak Gjennomføring: -opplæringsdel -oppgaven Avsluting/disputas Sikre: Administrativ kvalitet Faglig kvalitet på stipendiaten og prosjektet Sikre: -faglig kvalitet på arbeidet -stipendiatens progresjon -stipendiatens faglige utvikling (opplæringsdel) -stipendiatens opplevde kvalitet Sikre: Administrativ kvalitet Faglig kvalitet på avhandlingen Avvikshåndtering

28 SFA Institutt UFE Opptak GjennomføringForbedring Evaluering Styret Studiekvalitets rapport fra Rektor Iverksettelse av tiltak Nøkkeltall/dataInstituttleder Instituttets rapport Rektor UFE PhD studiet Forsknings rådgivers utkast

29 PhD studiet Forskriften beskriver KS- systemet for PhD studiet Rolleinngang PhD student: Alle sentrale dokumenter Veileder: Informer eksterne og interne PhD studenter!

30 NOKUT stiller krav om ett kvalitetssystem: •Skaffe tilstrekkelig med kunnskap om kvalitet! •Gjøre noe med det! •Kjenner du til systemet ? •Kjenner du din rolle og ditt ansvar? •Hvordan inngår ditt arbeid i systemet ?


Laste ned ppt "NVHs kvalitetssystem ProdMed: 25.01.2007. Lov om universiteter og høgskoler •Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google