Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen KURS ATV-VGO 30.08.2011, Rica Grand, Tromsø Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen KURS ATV-VGO 30.08.2011, Rica Grand, Tromsø Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen KURS ATV-VGO 30.08.2011, Rica Grand, Tromsø Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

2 Nå-situasjonen Nåværende arbeidstidsavtale, SFS 2213, går ut 31.12.2011 Før nye forhandlinger: behandling i organisasjonen Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø Den ene eleven sa til den andre eleven: - Er det langt å reise til India? Den andre eleven: - Nei, jeg tror ikke det siden han gutten fra India kommer hver dag på skolen.

3 Tidsbrukutvalget I desember 2008 nedsatte Kunnskapsdepartementet et utvalg for å vurdere tidsbruken i grunnskolen (1. – 10. trinn). Utvalget fikk navnet Tidsbrukutvalget. Utvalgets rapport ble klar 15. desember 2009, og pekte på tiltak som kunne gjennomføres av nasjonale myndigheter av skoleleier, skoleleder og lærerne. Tiltaksmatrisen er vedlagt. I Meld St.19 (2009 – 2010) Tid til læring, redegjør regjeringen for oppfølgingen av Tidsbrukutvalgets forslag. Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

4 UDFs innspill til ”Tid til læring” i KUF-komiteen Utdanningsforbundets hovedsynspunkter i innspillet til KUF-komiteen om Melding til Stortinget nr 19 Tid til læring: Nasjonal styring av skoleverket må bli tydeligere og nasjonale føringer som gjelder lærernes tidsbruk må forsterkes. Nasjonale bestemmelser må bidra til å styrke lærernes autonomi og profesjonalitet. Byråkratiseringen av lærerrollen må stoppes. God undervisning er avhengig av at den enkelte lærer har ansvar for et rimelig antall elever og som muliggjør individuell oppfølging. Bruk av assistenter til undervisning må ikke aksepteres. Det må opprettes støttefunksjoner som kan avlaste skoleledere og lærere slik at disse kan konsentrere seg om kjerneoppgavene. Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

5 Langsiktige mål for regulering av arbeidstiden for undervisningspersonalet Sentralstyret mener det må formuleres noen langsiktige mål for regulering av arbeidstiden for undervisningspersonalet. Utdanningsforbundet bør arbeide for en regulering: som sikrer et profesjonelt handlingsrom. som gjør profesjonen i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag Som sikrer yrkesetiske forpliktelser i forhold til den enkelte elev og elevgruppe. som er stabil og samler solid oppslutning både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. hvor regelverk, tariffvilkår og ledelse spiller sammen og utgjør en helhet. hvor lærernes individuelle og kollektive handlingsrom og ansvar balanserer godt med skoleledelsens handlingsrom og ansvar. som legger til rette for en rimelig og rettferdig fordeling av arbeidsbelastninger mellom arbeidstakerne, og som samtidig sikrer den enkelte arbeidstaker rimelig tid til å utføre oppgavene på en måte som man kan stå inne for som profesjonsutøver. Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

6 Langsiktige mål for regulering av arbeidstiden for undervisningspersonalet (forts.) ….. en regulering: som sikrer et regulert forhold mellom opplæringstiden i et fag for en elevgruppe, og tiden læreren(ne) har til å gjennomføre undervisning med for- og etterarbeid for den samme elevgruppen. som sikrer den enkelte skole lærerressurser som står i et rimelig forhold til antall elever. som gir vernebestemmelser som skal gjelde istedenfor tilsvarende vernebestemmelser i AML. Med bakgrunn i ulike eksisterende tolkningstvister knyttet til regel- og avtaleverket som regulerer arbeidstiden, er det ikke minst viktig å diskutere hvilke forhold som bør avklares i regel- eller avtaleverket. Dessuten må vi vurdere hvilke forhold som handler om god eller dårlig utøvelse av ledelse og som i liten grad lar seg regulere gjennom lov- og avtaleverk. Det er også nødvendig å ta stilling til hva som egner seg for sentral regulering, om noe bør reguleres lokalt på kommune- eller skolenivå, og hva som må overlates til skoleleders styringsrett. Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

7 Temaer til drøfting Lærerrollen og lederrollen Hva er de viktigste utfordringene for utøvelse av lærer- og lederrollen når det gjelder prioritering og organisering av arbeidstiden i skolen? Bør arbeidstidsordningen for lærerne i hovedsak fokusere på tidsregulering/tidsdimensjonering eller oppdraget/oppgavene som skal utføres? Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

8 Temaer til drøfting Nasjonal-/lokal styring av skolen I hvilken grad innebærer sentrale bestemmelser om samme undervisningsplikt for alle som jobber innenfor samme skoleslag/fag en rettferdig/riktig fordeling av arbeidsbelastningen mellom lærerne? Sikres ressurser til skolen best gjennom bestemmelser om undervisningsplikt for lærere, bestemmelser om antall elever pr. lærer eller bestemmelser som regulerer forholdet mellom opplæringstiden i et fag for en elevgruppe, og tiden læreren(e) har til å gjennomføre undervisningen, inkl. for og etterarbeid? Generelle spørsmål: Hva egner seg for sentral regulering? Hvilke forhold bør reguleres i lov/forskrifter og hva bør reguleres i tariffavtale? Bør noe reguleres på kommune- eller skolenivå, eller skal alle beslutninger på disse nivåene overlates til styringsretten? Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

9 Temaer til drøfting Arbeidsåret Etter dagens (sentrale) arbeidstidsavtaler på KS området og i Oslo kommune, er lærernes gjennomsnittlige arbeidsuke på 43 timer og 25 min. i 38 uker. (38 uker er sammenfallende med elevenes arbeidsår). I tillegg kommer 1 uke á 37,5 timer. Er dette en hensiktsmessig organisering av arbeidet for lærerne og elevene? Hvis ikke, hvordan bør dette endres? Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

10 Temaer til drøfting Arbeidsplaner m.m. Hva er behovet for å regulere både individuell og kollektiv tid i en arbeidstidsavtale? Er individuelle arbeidsplaner for lærerne et hensiktsmessig planleggings- og styringsverktøy i skolen? Hvis ja, hvilke elementer bør inngå i slike planer? Arbeidsplaner som i liten grad beskriver når den enkelte skal være tilstede på arbeidsplassen, gir stor frihet til den enkelte, men en slik arbeidsplan gir i liten grad grunnlag for å sette ytre grenser for når en lærer kan pålegges arbeidsoppgaver. Er det viktigst å ha stor frihet med hensyn til tilstedeværelse, eller bør de ytre rammer for tilstedeværelse være tydelige? Hvilke endringer bør ev. foretas? Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø

11 Temaer til drøfting Arbeidstid for skoleledere Hvordan sikrer vi at skoleledere får tilstrekkelig tid både til pedagogisk og administrativ ledelse? Din ideelle organisering av arbeidet – framtidig arbeidstidsavtale Beskriv den ideelle organiseringen og reguleringen av skoleledernes og lærernes arbeid som vil fremme en profesjonell yrkesutøvelse. Begrunnelse. Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø


Laste ned ppt "Arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen KURS ATV-VGO 30.08.2011, Rica Grand, Tromsø Kurs ATV-VGO 30-aug 2011, Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google