Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversiktsforelesning-2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversiktsforelesning-2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversiktsforelesning-2003
Andresen: Dobbeltstandard: viktig: lik atferd->ulik sanksjonering avh. av kjønn Arrhenius: Kritikk av biologismen omkring forståelse av kvinner og kjønnsroller Rossholt: Kjønn og kropp. Gutter dominerer den sosiale arenaen gjennom sitt (lærte) kroppsspråk / bevegelsesmønster

2 Sommer: Farsrollen i det senmoderne samfunnet: skillet trad
Sommer: Farsrollen i det senmoderne samfunnet: skillet trad. - moderne farsrolle: Fjern - nær etc. Frønes: Jevnaldrendes rolle i sosialiseringsprosessen. Utviklingen av basiskompetanse: viktigste arenaen for dette - i jevnaldrende-gruppa

3 Drugli: Barnevern - bekymringsproblematikk
Haug: Barnevernsproblematikk - med vekt på barnehagen som forebyggende barnevern og samarbeidet mellom barnevernet og barnehagen: likeverdige partnere? Werner: Barn og massemedier: Sentralt fokus: helhetstenkningen. Ingen enfaktorforklaring, på samme måte som for sosialiseringsprosessen. Føllesdal: Sosial ulikhet

4 Hernes: Ulikhetens reproduksjon: NB vedr
Hernes: Ulikhetens reproduksjon: NB vedr. sosial ulikhet: Klasseforskjeller som forskjeller i økonomisk og kulturell kapital; forskjeller i kulturelle verdier som mekanisme i reproduksjonen av sosial ulikhet Hyrve og Sataøen: Bhg. Som organisasjon: Org. Struktur og org. Kultur; Leavitts diamant.

5 :Østerberg og Engelsad: Sosiologiske grunnbegreper
Spesielt viktige: Roller, normer, verdier, kultur, sosiale systemer, sosial struktur og funksjon, makt Kritikk og analyse av kulturbegrepet

6 Larsen+Slåtten (2002) 2. Sosialisering Sosialiseringsbegrepet
Forholdet mellom samfunn, kultur og sosialisering Individ og samfunn Kulturell frisetting

7 3. Sosial ulikhet knyttet til kjønn og kultur / “sosial bakgrunn”
Sosiale klasser og lag Sosial ulikhet handler om ,ulik tilgang til goder Kriterier: Øknomi og utdanning Kulturell kapital Reproduskjon av ulikhet Likestillingsproblematikk

8 Teorier om kjønnsforskjeller
Dimensjoner Teori-grupper, (diskurser / komponenter) “Sosial læringsteori”, “Det kulturelle perspektivet” (sosialisering og kulturelle forventninger: overføring av normer og verdier) Sosiologiske / Sosialpsykologiske Strukturelle “Kognitive”, “psykoanalytiske” (mentale prosesser, fortrengning, det underbevisste) individorienterte (Evolusjon, tilpasning, genetikk, kromosomer biologiske stadier) Biologiske / sosiobiologiske (Utgangspunkt: Larsen og Vaagan Slåtten: 2002)

9 4. Familien i endring Aktuell diskusjon: myter og “facts” om familie, velferdsstat og fortid. Romantisering og myter: Kjernefamilien ny? Steforeldrefenomenet nytt? Viktig fokus: kjernefamilien Komplementær / symmetrisk - forskjeller og historikk Dagens familiemønstre Nye foreldreroller, endrede kjønnsroller

10 5. Ulike familietyper og samlivsbrudd
De aller fleste barn lever i kjernefamilien (en eller tokjernefamilier) Enslige mødre Stefamilien Rollene som forelder

11 Adoptivfamilien Barn og samlihsbrudd 2 måter å regne skilsmisser på Skilsmisse - årsak eller effekt? Årsaker til skilsmisse

12 6. Den moderne familie: trekk, roller og funksjoner
Fra tradisjon til modernitet + kulturell frisetting (Ziehe) Dobbeltsosialisering (Dencik) Den institusjonaliserte barndom? Den offentlige familien Foreldreskapet - endringer av mors- og farsrollen Avtale- og forhandlingsfamilien

13 Familiens funksjoner i det senmoderne samfunnet (Dencik) Diskusjon
Familie og tid Familiens funksjoner i det senmoderne samfunnet (Dencik) Diskusjon Funksjonstapping? Oppløsning?

14 7, 8, 9 Innvandring, kultur, rasisme
Kulturbegrepet, innvandring i Norge, etnisitet, rasisme og diskriminering.

15 10, 11 Barn og medier Werner, helhetstenkning, men også kjønnsdimensjonen Barn reklame og kjønn Kjønn og medieforbruk

16 12 Velferdsstaten Definisjon av hva en velferdsstat er, velferdspolitikk, familiepolitikk, sentrale velferdsordninger (kalender) Sentrale prinsipper i den norske velferdsstaten (universelle ordninger, utjevning og likebehandling)


Laste ned ppt "Oversiktsforelesning-2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google