Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLE, BARN OG UNGE I ET SAMFUNN I ENDRING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLE, BARN OG UNGE I ET SAMFUNN I ENDRING"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLE, BARN OG UNGE I ET SAMFUNN I ENDRING
Om sosialisering Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

2 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold
Litteratur: Pensum: Wille, H.P. (2009): Sosialisering. I Svanberg og Wille, (red.) (2009): LA STÅ! Kap.8. Oslo: Gyldendal Akademisk. Nyttig grunnlagskilde: Statistisk Sentralbyrå. På nettet: Anbefalt tilleggslitteratur: Frønes, I. (2007): De likeverdige: Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Oslo: Gyldendal Akademisk. Frønes, I. og R. Brusdal (2000): På sporet av den nye tid. Oslo: Fagbokforlaget. Referert litteratur: Haugstvedt, Y. (1979): Samfunnsendring og sosialisering. I Hoem m.fl. (red.): Samfunnsrettet pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Hoem, A. (1978): Sosialisering. Oslo: Universitetsforlaget. Klausen, A.M. (1992): Kultur: Mønster og kaos. Gyldendal Ad Notam. Martinussen, W. (1984): Sosiologisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. Tiller, P. O. (1983): Å vokse opp i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

3 Utgangspunkt, eksempler
Skolen endrer seg: Se innslag fra NRK1, Spekter våren 2009. Det sies at vi nå lever vi i Kunnskapssamfunnet. Hvilke utfordringer skaper overgangen fra industrisamfunnet for elevene? Se innslag fra NRK1, Spekter våren 2009. Hele programmet: Spekter: Hvorfor sliter guttene? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

4 Tenk gjennom og finn ut av:
Hvordan vil du karakterisere utviklingen av skolen ut fra TV-klippet? Kan du forklare noe av dette med endringer som har funnet sted i samfunnet? Hva legger du i kunnskapssamfunnet? Hvorfor rammes guttene mest av overgangen fra industri- til kunnskapssamfunnet? Hvordan er gjennomstrømningen pr. kjønn på VGS? (Sjekk SSB.) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

5 Imsen: Sosialisering - definisjoner
”Sosialisering omfatter både den målrettede eller tilsiktede og den ikke-målrettede eller utilsiktede påvirkning av individet.” ”Sosialisering har både en ”påvirknings-side” og en ”mottaker-side”” (Fra Imsen, 2005:52,53) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

6 Bø: Sosialisering - definisjoner
”(…) den vekstprosess som fører til at individet gradvis vokser seg inn i fellesskap med andre og blir en del av dette. Prosessen skjer i et dynamisk samspill med de sosiale og kulturelle omgivelsene (…).” ”Prosessen er livslang og starter fra første dag av (…).” ”Det handler både om å bli inkludert og om å bli deltaker i fellesskapet.” (Fra Bø, 2000:25) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

7 Frønes: Sosialisering - definisjoner
”Med sosialisering menes den prosessen som former barn til både unike individer og medlemmer av et bestem samfunn og kultur. Sosialisering dreier seg om både samfunnsmessiggjøring og individuell danning.” Frønes (2007:25) Sosialisering dreier seg både om Internalisering: ”(…) at sosiale forhold gjøres til indre forhold.” (Frønes, 2007:38), (”At sosiale normer og verdier, tanke- og levemåter læres av samfunnsmedlemmer, slik at de oppfattes av dem som selvfølgelige og naturlige(…)”(ibid.:40)) og Eksternalisering: ”At mennesker handler, tenker, skaper og selv influerer verden omkring seg med viten og vilje (…)” (Frønes, 2007:40) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

8 Sosialisering – noen begrep
Primær sosialisering: Først, gjennomgripende og total, – former hele mennesket Sekundær sosialisering: Bygger på den primære og er en del-sosialisering til visse roller eller funksjoner. Dobbeltsosialisering: Primær og sekundær sosialisering foregår samtidig, barnet pendler mellom ulike miljøer. ”Sosialisering er maktutøvelse.” Sanksjoner trer i kraft når noen bevisst eller ubevisst bryter med, ikke lever opp til, aksepterte normer og regler. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

9 Dobbeltsosialisering, en illustrasjon
Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

10 Sosialisering – noen begrep, forts.
Formelle sosialiseringsagenter: Personer eller institusjoner som av samfunnet er tildelt et formelt mandat for sosialisering/opplæring av barn og unge Uformelle sosialiseringsagenter: Personer eller inst. som i praksis fungerer som agenter men som ikke er tildelt eller selv godtar et slikt mandat. (Etter Haugstvedt 1979: 174ff.) Arena: ”Møteplass”. Setting: Samhandlingen på møteplassen. Rolle: Ulike systemer av forventninger og krav som stilles til oss i ulike sosiale settinger. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

11 Forskyving av sosialiseringsansvaret (Etter Haugstvedt 1979:179)
C B Primære sosialisatorar Sekundære For-melle sosialisatorar I - Familien II Barnehage Skole Organisert fritidsvirksomhet Arbeidsopplæring osv. Ufor-melle sosialisatorar III Vener Naboar Nær slekt Jamnaldringsgr. (små barn) IV Jamnaldringsgr. (Større barn/unge) Massemedia Reklame- og kjøpepress osv. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

12 Sosialiseringsprosessen – erkjent/tilsiktet Fra Martinussen 1984:338
Lite tilsiktet Klart tilsiktet Ikke er-kjent Ubevisst tilegnelse av diffuse/uuttalte normer. Generalisering av erfaringer Holdningsmanipulering Propaganda Klart er-kjent eller opp-fattet Bevisst bearbeidelse av gruppe-erfaring og sosialt press Overtalelse Eksplisitt kommunisering av forventninger Opplæring og instruksjon Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "SKOLE, BARN OG UNGE I ET SAMFUNN I ENDRING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google