Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsutvikling og lederroller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsutvikling og lederroller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsutvikling og lederroller
L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune Organisasjonsutvikling og lederroller Prinsipper for organisasjonsutvikling Lederroller Organisasjonsutvikling og lederroller

2 Organisasjonen - prinsippskisse
Tilrettelegging              Brukere og borgere                                                                                                                                                                                                       Støtte Tjenesteyting og forvaltning Organisasjonsutvikling og lederroller

3 Fokus i organisasjonsutviklingen
Samordning av tjenestetilbudet – arbeid på tvers av faglige og organisatoriske skiller Fokus på førstelinjetjenesten Fullt ansvar og fullmakter til tjenestelederne Utvikling av arbeidsgiverpolitikk overfor de ansatte Økt ”ansikt-til-ansikt”-tid Helhetlig organisasjonskultur Tydelig og enhetlig ledelsesfilosofi Oppslutning om felles spilleregler Synlige ledere, synlig ledelse Ledere som tar felles ansvar Rekruttere / beholde medarbeidere Læring og fornyelse Organisasjonsutvikling og lederroller

4 Hovedgrep i administrativ struktur
Ryddighet mht roller og ansvar Lederansvaret forankres i linjen, lederansvaret utøves gjennom linjen Definerte lederroller Ledelsesutvikling er satsnings-område Nettverksarbeid Alle ledere deltar i nettverk Kollegial støtte - personlig utvikling - resultatsikring - innspill til rådmannen Resultatledelse Alle ledere inngår resultatavtale Resultatavtaler og resultat-rapportering inngår i styringssystemet Utvikling av støttefunksjonene En forutsetning for god ledelse Lederne skal ha den støtte de trenger for å ivareta lederansvaret Organisasjonsutvikling og lederroller

5 Tjenestevei eller på tvers? Ja, takk!
Organisasjonsstrukturen klargjør ansvar og roller i organisasjonen Lederansvar og lederroller i ”linjen” - hvem rapporterer til hvem Ansvars- og rollefordeling mellom ”linje” og ”stab” (støttefunksjoner) Men: Organisasjonsstrukturen legger ikke begrensninger på arbeidsformer! Arbeid på tvers - av fag, nivåer, funksjoner, kompetanse … - gir bedre og mer effektiv oppgaveløsning Utviklingsarbeid mm vil som hovedregel organiseres som prosjekt eller arbeidsgrupper Organisasjonsutvikling og lederroller

6 Organisasjonsutvikling og lederroller
Linjestyring Linjestyring står sentralt i Bærum kommunes organisasjonsfilosofi Utvikling av ledelse og ledere = satsningsområde Arbeidsgiverpolitikken = satsningsområde Hensynet til ledelse gir føringer på strukturen Organisasjonsutvikling og lederroller

7 Rådmannen (1) Rådmannen Roller og funksjoner:
Tilrettelegger for politiske organer Tilrettelegge for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet Møte i kommunestyret og formannskapet Administrativ toppleder Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av organisasjonen, overordnet linjeleder Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av tjenester og forvaltning Eneansvar overfor politisk nivå Linjeleder (personalleder, arbeidsgiver) For direktørene og kommunalsjefene Rådmannen Kommune- organisasjonen Organisasjonsutvikling og lederroller

8 Organisasjonsutvikling og lederroller
Rådmannen (2) Ansvar og fullmakter Overordnet resultatansvar, fagansvar, arbeidsgiveransvar og økonomiansvar – for hele kommunen Maksimale fullmakter etter kommuneloven Organisasjonsutvikling og lederroller

9 Rådmannen 3: Fokus og utfordringer
Kommunens rammebetingelser Kommunens omdømme Samarbeidsrelasjoner mellom kommunen og Andre myndigheter, KS Regionalt samarbeid Samarbeid med andre kommuner Politiske prosesser Sørge for reell politisk styring Få nødvendige avklaringer Legge grunnlag for gode politiske prosesser Felles verdier, strategier, utviklingsområder og mål Overordnet På tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer Prinsipper for ledelse, organisasjon og styring Felles ”lim”, kultur Motivere, inspirere, myndiggjøre Følge opp, kontrollere Organisasjonsutvikling og lederroller

10 Organisasjonsutvikling og lederroller
Direktørene (1) 4 direktører: Stab, økonomi, HR, spesialoppgaver Roller og funksjoner: Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. Delta i ledermøte Initiere og følge opp politiske saker Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt Personalleder, arbeidsgiver for enhetsledere Rådmannen Direktørene Støtteenheter Organisasjonsutvikling og lederroller

11 Organisasjonsutvikling og lederroller
Direktørene (2) Ansvar og fullmakter Overordnet resultatansvar jfr. resultatavtale Overordnet ansvar for utvikling av programområde administrasjon Overordnet ansvar for utvikling av arbeidsgiverpolitikk og økonomistyring Lønnsforhandlinger på vegne av rådmannen (arbeidsgiverdirektør) Fokus, utfordringer Som rådmannen Rådmannen og direktørene (rådmannens stabsteam) Direktørene er rådgivere og dialogpartnere for rådmannen Organisasjonsutvikling og lederroller

12 Kommunalsjefene (1) 9 kommunalsjefer Roller og funksjoner
Programområdene: grunnskoleopplæring, barnehager og barnevern, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester, kultur, plan og miljø, tjenester Fornebu, Eiendom Roller og funksjoner Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. Delta i ledermøte Initiere og følge opp politiske saker Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Rådmannen Kommunal- sjefene Tjenester og forvaltning Organisasjonsutvikling og lederroller

13 Organisasjonsutvikling og lederroller
Kommunalsjefene (2) Ansvar og fullmakter Har overordnet resultat-, personal- og økonomiansvar Ansvar for utvikling på programområdet / ansvarsområdet Styrer gjennom resultatavtaler, lederansettelser og tilrettelegging Budsjettansvar for sitt programområde / ansvarsområde Utfordringer Veilede og motivere tjenestelederne i koordinering, drift og utvikling Utnytte handlingsrommet Oppgaver, ansvar Strategi for utvikling av tjenestene og tjenesteytingen Riktig volum/dimensjonering Videreutvikling av tjenestetilbudet, opptatt av innbyggernes behov og dekning Effektiv ressursbruk Delta i samarbeid med andre kommuner, KS, regionalt samarbeid og andre offentlige instanser God samhandling på tvers Motivere, inspirere, myndiggjøre Følge opp, kontrollere Organisasjonsutvikling og lederroller

14 Organisasjonsutvikling og lederroller
Tjenestelederne (1) Rådmannen Ca 200 tjenesteledere Roller og funksjoner Personalleder, arbeidsgiver Faglig leder Ansvar og fullmakter Eget tjenestested: Personal-, økonomi-og resultatansvar Drift og utvikling Programområdet: Felles ansvar for tilbudet til brukerne Styring, utvikling, samordning, felles praksis overfor brukerne, likebehandling, helhet Eget tjenestested: Delegerte fullmakter Kommunal- sjefene Tjeneste- lederne Organisasjonsutvikling og lederroller

15 Organisasjonsutvikling og lederroller
Tjenestelederne (2) Tjenesteleder skal bruke fullmaktene sine følge felles spilleregler inngå resultatavtale med kommunalsjef delta i nettverk sammen med andre ledere Utfordringer Tjenestestedene er kommunens ansikt mot innbyggerne Brukerorientering Forholdet til ansatte og brukere inngår i resultatrapportering Oppgaver, ansvar Daglig drift av tjenestene Stadig forbedring av tjenestene! Strategi for utvikling av tjenestene og tjenesteytingen Fokus på brukere, medarbeidere, læring og fornyelse, økonomi og etikk/internkontroll (målekartet) Motivere, inspirere, myndiggjøre Følge opp, kontrollere Organisasjonsutvikling og lederroller

16 Organisasjonsutvikling og lederroller
Enhetssjefene 14 enhetssjefer Budsjett og analyse, regnskap, personal, HMS, lønn, forhandling og pensjon, IKT strateg, IKT drift, kommuneadvokat, dokumentsenter, informasjon, anskaffelse, forvaltning, utvikling og utredning Roller og funksjoner Støtte til linjelederne / til forvaltning og tjenesteyting Daglig drift av støttefunksjonene Stadig forbedring av støttefunksjonene! Strategi for utvikling av interne tjenester / tjenesteyting Kompetanse, arbeidsformer, effektivisering Ta initiativ til utviklingsarbeid Rådmannen Direktørene Enhets- sjefene Støtte- funksjoner Organisasjonsutvikling og lederroller


Laste ned ppt "Organisasjonsutvikling og lederroller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google