Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013
Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet i kriser og katastrofer «Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013 Kristin Cordt-Hansen

2 Bakgrunn Anbefaling 22: «Taushetsbestemmelsene i helsepersonelloven bør gjennomgås for å sikre at politiet og pårørende kan få nødvendig informasjon i katastrofesituasjoner» 22. juli kommisjonens rapport – 13 august 2012. Det går fram av rapporten at politiet fant det vanskelig og tidkrevende å få utlevert navnelister fra flere sykehus, da sykehusene påberopte seg taushetsplikt. Hdir vil presisere at helsepersonell under visse omstendigheter har rett og plikt til å utlevere personopplysninger til politiet, uavhengig av samtykke fra den opplysningene omhandler.

3 Utgangspunktet: Taushetsplikt
Helsepersonells taushetsplikt skal verne om pasientens personvern og integritet, samt sikre tillit mellom helsepersonell og befolkningen slik at hjelpetrengende oppsøker helsetjenesten og for at helsehjelpen skal kunne bli beste mulig. Taushetsplikten finnes omtalt flere steder i lovverket – viktig for helsepersonell er helsepersonelloven § 21 Den pålegger helsepersonell taushetsplikt om folks legemsforhold- og sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Gjelder alt – går lenger enn forvaltningsloven, som ikke pålegger taushetsplikt om navn, bosted, personnummer og en del andre opplysninger Taushetsplikten gjelder både i og utenfor arbeidssituasjonen, også helsepersonell i mellom dersom man ikke har hjemmel/lovgrunnlag for å utveksle opplysninger (for eksempel fordi man samarbeider om behandlingen av en pasient) og den gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

4 Hvilken rett og plikt har helsepersonell til å utlevere opplysninger om pasienter til politiet?
Med et blikk på krise- og katastrofesituasjoner Temaet for denne presentasjonen er hvilken RETT og HVILKEN plikt helsepersonell har til å utlevere opplysninger til politiet, uten hinder av helsepersonells taushetsplikt. Vi skal bl.a. komme inn på hvilke unntak som finnes fra taushetsplikten når politiet trenger bistand i katastrofe- og ulykkessituasjoner.

5 Sentrale unntaksbestemmelser
Helsepersonelloven§22 (opplysningsrett) Helsepersonelloven§23 nr.4 (opplysningsrett) Helsepersonelloven§31 (opplysningsplikt) Straffeloven§139 (avvergeplikt)

6 Når kan det være behov for unntak?
Hensyn som er sterkere enn hensynene bak taushetsplikten: For å avverge (ytterligere) skade på liv, helse og eiendom Det kan også være for å varsle pårørende etter ulykker, katastrofer etc. sikre riktig ressursbruk i pågående redningsarbeid, søk etc. Loven har flere unntaksbestemmelser fra taushetsplikten. Unntakene skal ivareta hensyn som i den konkrete situasjonen må gå foran hensynene bak taushetsplikten (personvern, integritet, tillit). Det kan være for å avverge skade på liv, helse og eiendom. I relasjon til ulykker og katastrofer kan det også tenkes andre hensyn; dette kan bl.a. være hensynet til å varsle pårørende. Det kan også være for å sikre at politiet i en redningsaksjon etter en ulykke bruker ressursene riktig. Det finnes ingen hjemler som tillater helsepersonell å utlevere taushetsbelagte opplysninger til politiet med det formål å etterforske eller oppklare en begått forbrytelse – der det er fare for at forbrytelsen fortsetter, finnes det under visse vilkår hjemler. Kommer tilbake til dette.

7 Helsepersonelloven § 22 - samtykke til utlevering av opplysninger
Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysningene gjøres kjent for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker Presumert samtykke; situasjoner der det antas at pasienten ville ha gitt samtykke Aktuelt i relasjon til varsling av pårørende der pasienten er bevisstløs eller av andre grunner ikke i stand til å samtykke – sykehus har ansvar for å varsle pårørende av innlagt pasienter, men kan utlevere opplysninger om identitet dersom politiet grunner må bistå i varsling Samtykke fra pasienten gir helsepersonell rett til å utlevere, men helsepersonell kan likevel nekte eller avstå fra å gi opplysningene Viktigste unntakshjemmelen fra taushetsplikten er samtykke fra den opplysningene gjelder – fortrinnsvis pasienten, men kan også være opp lysninger om pårørende. Samtykke gir ikke helsepersonell en plikt til å utlevere opplysninger til politiet.

8 Helsepersonelloven § 31 – Opplysningsplikt til nødetater
Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom Bestemmelsen gjelder for alt helsepersonell Når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, skal helsepersonellet melde fra eller utlevere opplysningene Nødvendig Avverge alvorlig skade Bestemmelse om opplysningsplikt til nødetatene politi og brannvesen. Alt helsepersonell - både i og utenfor tjeneste Innebærer en meldeplikt dersom man finner at vilkårene er oppfylt – man kan ikke velg om man vil melde eller ei.

9 Helsepersonelloven § 23 nr. 4
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre Innebærer at helsepersonellet selv kan avgjøre om de vil utlevere opplysninger eller ikke Lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte opplysningsretten. Forarbeidene: Hensynene som taler for å bryte taushetsplikten, må veie vesentlig tyngre enn hensynet som taler for å bevare taushet, i alminnelighet vil det være nødrettsbetraktninger Det skal med andre ord mye til for at opplysningene kan gis – BEROR PÅ KONKRET VURDERING. Bestemmelsen omfatter i hovedsak truende farer eller situasjoner der det er fare for gjentagelse av tidligere skadevoldende handling. Ikke anledning til å gi opplysninger utelukkende for å bidra tiloppklaring av en sak. Ved spørsmål om mishandling, har det i praksis blitt vektlagt hvorvidt fornærmede selv « ønsker » saken anmeldt, samt overtredelsens omfang. Det er antatt at taushetsplikten først kan vike hvis det dreide seg om grov legemsbeskadigelse etter straffeloven.

10 Presisering av taushetsplikten
Brev landets FM/HF/RHF/kommuner m «huskeliste» Samlet alt om taushetsplikt på våre nettsider Utarbeider kurspakke Inkl kunnskap om best i øvelser

11 Mer informasjon? www.helsedirektoratet.no
Temasider om taushetsplikt og om helsepersonelloven Rundskriv og veiledere Ti viktige påminnelser om taushetsplikt på temasiden


Laste ned ppt "«Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google