Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
– Nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn

2 Dobbeltklikk på sliden for MN-snutt

3 Universitet i Oslo 1811: Etablert 1813: 7 professorer og 18 studenter
1852: Sentrumsbygningene ved Karl Johan fullført 1931: Første bygg på Blindern ferdig (Farmasibygningen)

4 Strategisk plan 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Strategisk plan: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Et grensesprengende universitet: Mål - UiO skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner Læringsuniversitetet: Mål - UiO skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder Et samfunnsengasjert universitet: Mål - UiO skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer Et handlekraftig universitet: Mål - UiO skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene Det gode universitetet: Mål - UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø

5 UiO – fra Beijing til Svalbard
Det norske institutt i Roma Det norske institutt i Athen Senteret for fransk-norsk forskningssamarbeid Universitetssenteret på Svalbard Senter for medisinske studier i Moskva Miljøforskningssenter i Beijing Universitetssenteret i St. Petersburg

6 Universitetet i Oslo i 2011 30 000 studenter
5 400 ansatte, hvorav nesten vitenskapelig tilsatte 5400 ansatte vitenskapelige ansatte administrativt ansatte teknisk ansatte (OBS! Dette er regnet ut fra stillingskoder. Ingeniører som er ansatt i studieavd. regnes som teknisk etc.)

7 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
9 institutter 14 bachelorprogram, 19 toårige masterprogram, 2 femårige masterprogram 6,5 sentre, hvorav 3,5 SFF og 1 SFI 4 ERC stipend 5 EU-prosjekter 2 NCoE 3 feltstasjoner, 2 forskningsfartøyer 2011

8 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
4477 studenter 1343 tilsatte, hvorav: 998 vitenskapelige ansatte 345 teknisk/administrativt ansatte

9 Nøkkeltall 2011 – MN-fakultetet
Totalbudsjett: ca 1,75 mrd kr Areal: ca m2. ¼ av UiOs totalareal tilhører MN-fakultetet

10 Fakultetets finansieringskilder (2011)

11 Totale inntekter MNF fem siste år

12 Inntekter MNF siste fem år

13 Basis vs eksterntfinansiert virksomhet MNF

14 Antall årsverk ved fakultetet (2010)
Kilde: NSD/DBH

15 Forskning MÅL Et ledende internasjonalt forskningsfakultet
Grunnlaget for morgendagens forskning Ha minst ett internasjonalt topp-miljø innen hvert fagområde

16 Strategiske satsinger
Heve forskningsnivået ved å satse på miljøer som er gode eller ligger an til å bli gode Toppforskingsmiljøer (17) SFF/SFI-miljøer, høy score på forskningsparametre Utviklingsmiljøer (17) Stort potensial, kan bli toppforskningsmiljø i løpet av 5 år Nyetableringer (7) Viktig kompetanse for samfunn, bygge miljø rundt gode forskere

17 Faglig-tematisk struktur
Materialer/nanovitenskap Stor aktivitet, mange spissmiljøer, eget studieprogram Life science/biologi Vidtfavnende, tverrfaglig område, inkluderer 7 institutter Energi/petroleum Oljeutvinning og fornybar energi Miljø/klima Vidtfavnende, tverrfaglig område, samarbeid med CIENS IKT Omfattende og bredt forskningsmiljø Grunnforskning Klassiske fag med sterke miljøer

18 Sentre for fremragende forskning (SFF)
Centre of Mathematics for Applications (CMA) Physics of Geological Processes (PGP) Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) (Delt senter mellom UiO og UiT) Nordiske sentre of excellence (Nils Chr. Stenseth, Jon Ove Hagen)

19 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
Innovative Natural Gas Processes and Products (inGAP) Statistics for Innovation (sfi)² Information Access Disruptions (iAD) Cancer Stem Cell Innovation Center (CAST) * Koordinert av MNF

20 Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology Subsurface CO2 storage – Critical elements and Superior Strategy (SUCCESS) International CCS (Carbon Captura and Storage) Research Centre (BIGCCS) Foto: REC

21 Utdanning MÅL Øke rekrutteringen
Gi faglig grunnlag for morgendagens utfordringer Vektlegge nær kontakt mellom studenter og lærere Utdanning: Mål: Øke rekrutteringen av studenter til realfagene Gi studentene det faglige grunnlaget for å møte morgendagens utfordringer i forskning og utdanning Sette kontakten mellom lærer og student sentralt i undervisningen

22 Antall studenter 2008: 4217 2009: 4334 2010: 4477 Kilde: NSD/DBH

23 Søkere 2007–2010 Kilde: NSD/DBH

24 Bachelor 1. prioritet søkere og antall møtt til studiestart
Kilde: Dersom tallene skal stemme med overskriften, må tall for farmasi-studiet, studieretninger under det 5-årige "profesjonsstudiet" i informatikk samt årsstudiet i realfag holdes utenfor. Endringene fra tidligere år til 2010/2011 skyldes hovedsakelig strukturomlegging av deler av studietilbudet i informatikk ved at det 5-årige "professjonsstudiet" ble lagt om til en 3+2 bachelor+mastermodell. Kilde: FS

25 Master 1. prioritet søkere og antall møtt til studiestart
Kilde: Endringene mellom møtt-tall 2009/2010 og 2010/2011 kan skyldes strukturomlegging av deler av studietilbudet i informatikk samtidig som nok 2009/2010 var et spesielt godt år. Kilde: FS

26 Mastergrader Kilde: OBS! I kilden står Candidatus scientiarum , sivilingeniør og Candidatus scientiarum i 2007-tallene. Dette er tatt vekk. Dersom de skal være med vil tallet for 2007 være 494 og ikke 331 (Lignende graf for BA er tatt vekk da det gir lite reel info. Noen bestiller BA-vitenmål med en gang, andre etter noen år, andre bruker fag på andre grader og tar dermed ikke ut vitnemål) Kilde: FS

27 Bachelorkandidater 2010 fordelt tematisk
Tverrfaglig bachelor ikke med i oversikten. Kilde: NSD/DBH Kilde: NSD/DBH

28 Masterkandidater 2010 fordelt tematisk
Kilde: NSD/DBH

29 Kandidatundersøkelsen 2008
Høsten 2008 gjennomførte MN en undersøkelse av kandidater uteksaminert fra 2005 til 2007: 5 av 10 hadde jobb før fullført utdanning 9 av 10 var i jobb 6 måneder etter fullført utdanning 8 av 10 er tilfreds med nåværende stilling 8 av 10 fikk en relevant førstejobb

30 Utdanningssamarbeid Fakultetet samarbeider med mange utdanningsinstitusjoner: Universitetsalliansen UNIS UNIK Utvalgte høgskoler Samarbeid: Fakultetet inngår sammen med Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i samarbeidet som Universitetsalliansen OSLO har vedrørende teknologiutdanning i Osloregionen. Samarbeidet har medført i oversikt over hvilke emner studenter bør avlegge på høgskolen og / eller på universitetet for å starte på en mastergrad på universitetet. Det er laget slike oversikter for følgende linjer på Høgskolen: Bioteknologi og kjemi mot masterstudier i Kjemi ved UiO Bioteknologi og kjemi mot masterstudier i Molekylær biovitenskap ved UiO Maskin eller Bygg-Konstruksjon mot masterstudier i Anvendt matematikk og mekanikk, studieretning Faststoffmekanikk ved UiO Data mot masterstudier i Informatics: programming and networks ved UiO Informasjonsteknologi mot masterstudier i Informatics: programming and networks ved UiO Elektro/automatisering mot masterstudier i Eldat/kybernetikk ved UiO Fakultetet har samarbeid med følgende institusjoner slik at faglig kvalifiserte studenter med bachelorgrad kan starte masterstudier ved fakultetet: Høgskolen i Bergen vedrørende det 2-årige masterprogrammet i Innovasjon og entreprenørskap Høgskolen i Buskerud vedrørende det 2-årige masterprogrammet i Innovasjon og entreprenørskap Høgskolen i Oslo vedrørende det 2-årige masterprogrammet i Network and System Administration Høgskolen i Buskerud vedrørende det 2-årige masterprogrammet i Anvendt matematikk og mekanikk Høgskolen i Buskerud vedrørende det 2-årige masterprogrammet i Elektronikk og datateknologi Ved UniK, Universitetssenteret på Kjeller, drives det forskning innen utvalgte teknologiske fag i samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller, og det gis undervisning og veiledning for master- og Ph.D. studenter. Studentene er vanligvis tatt opp ved Universitetet i Oslo eller NTNU. Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) har studietilbud på alle nivåer innen arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi som studenter innen aktuelle fagmiljøer ved fakultetet kan benytte seg av.

31 Læringsmiljø og studiekvalitet
«Computers in science education» Nettverk for kvinnelige gruppelærere Klikkere Studiestartsuke Studentbuler Grand challenge   ”Computers in science education”: prosjekt for å integrere numeriske beregninger i undervisningen på bachelornivå. Nettverk for kvinnelige gruppelærere: prosjekt for å bedre rekrutteringen og skoleringen av kvinnelige gruppelærere på fag med lav jenteandel. Grand challenge: 1. års studenter på matematisk orienterte studieprogrammer blir invitert til å arbeide med forskningsprosjekter som er tilpasset deres faglige nivå. Dette er i tillegg til ordinær studiebelastning. Klikkere: Bidrar til interaktiv undervisning ved at læreren under forelesningen gir oppgaver knyttet til det som foreleses og studentene svarer ved å bruke klikkere. Svarresultatet kan umiddelbart sees og gir studenter og lærer en indikasjon på om studentene har forstått det som er forelest. Studiestartsuke med faglig og sosiale aktiviteter samt en fadderordning med faddere fra eget fagmiljø. Studentbuler: det er satt av egne rom for studenter på noen studieprogram der de kan møtes enten for å kollokvere eller være sosiale.

32 Studentliv Realistforeningen Studentforeninger Bjørnegildet
Studentorkesteret Bjørneblæs Studentutvalg: MNSU og fagutvalg Årlig fest for inn- og utreisende utvekslingsstudenter Bachelorseremoni IAESTE Realistforeningen: Ivaretar det sosiale livet til MN-studenter med pub og kafe hvor det arrangeres pop.vit foredrag, konserter, fester, quiz, bedriftsbesøk m.m. Alle fagområder har studentforeninger Bjørnegildet: Realfagstudentenes egen studenteruke hvert 3.år med faglig og sosialt program. Bjørnegildet avsluttes med et tradisjonsrikt Bjørneball. Studentorkesteret Bjørneblæs Studentutvalg: MNSU og fagutvalg. Studentorganer som bidrar til studentdemokrati og studentenes medbestemmelsesrett, både som representanter i fakultetets organer og som bindeledd mellom studentene, institutter og universitetet forøvrig. Årlig fest for inn- og utreisende utvekslingsstudenter Bachelorseremoni: årlig arrangement med overrekkelse av vitnemål for bachelorkandidater AESTE : utveksler sommerjobber og praktikantopphold for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag over hele verden.

33 Utvekslingsavtaler Kilde: NSD/DBH

34 Innreisende studenter 2008-2010
Kilde: NSD/DBH

35 Utreisende studenter 2008-2010
Endringene fra 2009 til 2010 skyldes at sfe studentene ble registrert annerledes i 2010 enn i av de 197 studentene er fra sfe. Kilde: NSD/DBH Tallene viser utenlandsopphold over 3 mnd.

36 Avlagte doktorgrader i perioden 2000–2010
Kilde: FS

37 Antall opptak i perioden 2000–2010
Kilde: FS

38 Prosentandel av kvinnelige doktorgrads-kandidater tatt opp i perioden 2000–2010
Kilde: FS

39 Prosentandel av utenlandske doktorgrads-kandidater tatt opp i perioden 2000–2010
Kilde: FS


Laste ned ppt "Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google