Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, NST Fra prosjekt til tjeneste……?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, NST Fra prosjekt til tjeneste……?"— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, NST Bodil.bach@telemed.no Fra prosjekt til tjeneste……?

2 ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning” 1.1.2005 - 30.4.2006 Pilotprosjekt

3 Delprosjektene Delprosjekt 1 HS kommune/Delprosjekt 2 HS helseforetak Bruk av videokonferanse for intervju av pasient i forkant av gruppeopphold og ved utskrivning av pasienter Delprosjekt 3 RMM kommune Oppfølging etter opphold med fokus på Individuell Plan Delprosjekt 4 Dysfagi Spise- og svelgevansker Delprosjekt 5 Hjemmebesøk Kan telemedisin brukes på hjemmebesøk?

4 Hovedprosjekt (jippi – hva nå?) Finansiering Lokalsykehusmidler 2007 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Aker NAV NONITE Prosjektperiode 011207-151010 Og vi har med oss…. FIPP ( Flexibility in Integration Processes in the Public Sector ) som er støttet av Norges Forskningsråd gjennom VERDIKT-programmet.

5 Formål og mål Prosjektet skal gjennom bruk av IKT, bidra til å:  styrke lokalsykehusenes og kommunehelsetjenestens rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten innen rehabilitering  etablere en rutinetjeneste mellom SunHF, andre helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av kroniske pasienter.

6 Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe Delprosjekt Prosjektleder Organisering

7 Rutinetjeneste – hvordan?

8 Hovedprosjekt - behov Bruk av VK for intervju av pasient i forkant av gruppeopphold og ved utskrivning av pasienter ? Bruk av VK ved utskrivning av pasienter? Bruk av VK ved kartlegging arbeidssteder? Bruk av VK, kombinert med endring/kutt av opphold? Oppfølging etter opphold med fokus på Individuell Plan? Oppfølging etter opphold ved spise- og svelgevansker? Kan telemedisin brukes på hjemmebesøk? Hjelpemiddeltilrettelegging? Andre formål?

9 Delprosjekt ”Kompetanse – Helt hjem” Mål Ved hjelp av VK skal det etableres en samarbeidsform mellom SunHF og deres pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov knyttet til oppfølging av pasientene i hjemmet. Kort sagt…….. Utprøving av videokonferanse direkte hjem til pasient (behandlingsformål og LMS-tiltak)

10 Delprosjekt Delprosjektets to deler:  STOR del teknisk utprøving  Mindre del faglig utprøving basert på brukermedvirkning Metode:  Kravspesifikasjon  Utstyrsutprøving hos pasienter  Tilrettelegging av faglig innhold i utprøvingen  Sluttrapport

11 Delprosjekt - ” Kompetanse – Helt hjem 2” Formål Prosjektets formål er å bidra til en bedre oppfølging av pasienter. Mål Ved hjelp av VK skal det etableres en samarbeidsform mellom Sunnaas (og deres pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov) og HMS-B, knyttet til oppfølging og tilpasning av hjelpemidler til pasienter under rehabilitering ved Sunnaas og etter utskriving til hjemmet.

12 Veien frem til tjeneste……

13 Informasjonsskriv Informasjon til HF/Kommuner Informasjon til lokal kontaktperson Informasjon til pasient Arkivering i Sunnaas sitt eksisterende system på Intranett/dokumentarkiv

14 Prosedyrer Generelle prosedyrer Videokonferansebestilling Elektronisk bestilling på intranett

15 Prosedyrer Avdelingsvise Felles ”mal” for avdelingsvise prosedyrer Kombineres med prosedyrer for de forskjellige områder (pasientinnleggelser, utskrivninger, oppfølging, IP- møter etc) Arkiveres i avdelingens eksisterende system

16 Opplæring av ansatte Opplæring Del 1  Nettbasert innføringskurs (www.helsekompetanse.no)www.helsekompetanse.no Opplæring Del 2  Studioopplæring Opplæring Del 3  Studiotrening 1 time 2 g/mnd (for de som ønsker dette)

17 Oppstart og etablering av tjeneste Avdelingsvis oppstart (når avdelingene selv er rede for dette) Informasjon – generell Informasjon – pasientkontakter Markedsføring av hver avdeling Evaluering av tjeneste Etablering av tjeneste

18 Veien mot en total tjeneste……. REHABILITERINGS- PASIENTEN NAVPÅRØRENDEHMSTOLKETJENESTEKOMMUNENSUNNAAS

19 Mulige gevinster - pasient Bedret funksjon og livskvalitet Færre reinnleggelser - mindre behandlingskostnader Spart reisetid og sparte reisekostnader (både for pasienter og nødvendig reisefølge) Sparte kostnader ved sykehusopphold – effektivisering av innleggelser Bedret kvalitet på pasientbehandlingen og bedre pasientkommunikasjon før og etter sykehusopphold som bidrar til en øket mestring av livssituasjonen til pasienten.

20 Mulige gevinster - helsepersonell  Kompetanseheving for lokalsykehus/kommuner gjennom kontakten med spesialisthelsetjenesten  Spart reisetid, sparte reisekostnader, sparte oppholdsutgifter, samt unngått tapt arbeidstid for hjemkommunespesialisthelsetjeneste  Utvikling av bedre tjenester – spesialisthelsetjenesten kan bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra lokalsykehus/kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester  Mer effektiv ressursbruk

21 Så vi hopper i det…….. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "TELEMEDISIN I REHABILITERING Bodil Helene Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, NST Fra prosjekt til tjeneste……?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google