Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjumilssteget for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjumilssteget for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjumilssteget for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 20.09.11

2 Sjumilssteget handler om:
Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i kommunene ” å se hele barnet” Tidlig intervensjon i kommunale tjenester ”å fjerne bekymringene før de blir et problem” ° basert på aksept av en felles overordnet legalitet

3 Fylkesmannens to hovedoppgaver

4 Nytt fokus på råd- og veiledning
Fra spesialiserte råd om smale problemer til Råd som gjelder hele barnets situasjon

5 E det nån som kjenne sæ igjænn?
Å, han veks det vel av sæ! Æ trur vi vente og ser om ikkje det går over… Nei, før i tida da var det no heilt vanlig at vi va sånn uten at nån brydde sæ! Æ trur egentli at ongan væks av å ærfare litt motgang i live…. Det har no blidd folk av mæ og!

6 BARN PÅ VENT – STYKKEVIS OG DELT
Vi venter – til vi er sikker på at vi har et problem Og så har vi jo taushetsplikt…. Vi behandler ikke barnet, men den ”delen” av barnet som representerer problemet Så sendes stafettpinnen videre….

7 Hdir AVdir BLD KD/Udir

8 Ulike hindre for et bredt perspektiv
Lovverket er oppsplittet i en rekke særlover som administreres av ulike tjenester (dette er vår lov) Utvikling og vedlikehold av faglige revir er omfattende Enkeltlover gir ikke plikter til tverretatlig eller tverrfaglig samarbeid Oppfatninger om taushetsplikt mv. hindrer ofte nødvendig informasjonsflyt Kommunale tjenester har ofte ikke et godt utviklet samarbeid verken generelt eller i enkeltsaker Kunnskaper om andre tjenester er mangelfulle

9 2008 – en faggruppe nedsatt av Fylkesmannen vurderer situasjonen i Troms fylke
Kommunene har ikke prioritert barn gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse Barnevernutviklingen er dramatisk Sosiale tjenester er sterkt voksenorientert Vi har landets nest høyeste frafalls% i vg.skole LO-revisjoner 2008 viste at det står dårlig til med samarbeid helse-barnevern-sosial Det er et stort og grunnleggende behov for samordning av kommunale tjenester til barn

10 Alvorlighet Krise/akutt Manifest problem Bekymring Undring Innsats

11 Alvorlighet Innsats Krise/akutt Manifest problem Bekymring Undring
Melding til barnevernet Manifest problem Bekymring Undring Innsats

12 Alvorlighet Innsats Krise/akutt Manifest problem Bekymring Undring
Tidlig intervensjon Undring Innsats

13 ”På leting etter en ny felles legalitet”
Finnes det en overordnet legalitet som sikrer innsats for hele barnet, både for spesielle problemer barnet har – og for helheten i barnets oppvekst? Vi var heldig – vi fant en norsk lov: Menneskerettsloven – som ble endret i 2003 Av den nye § 2-4 fremgår at bl.a. Barnekonvensjonen er inkorporert.

14 FNs barnekonvensjon Vedtatt av FN 20. november 1989
Ratifisert av Norge Inkorporert i 2003 Hva er Barnekonvensjonen? Internasjonal lov, med regler som sikrer at alle barn har like rettigheter. Norge og alle kommunene i Norge skal følge artiklene i FNs barnekonvensjon

15 FADs tildelingsbrev til Fylkesmennene 2011
”Som nasjonale myndigheters representant og tilsynsmyndighet på fylkesnivå har Fylkesmannen gode forutsetninger for å følge med i kommunenes implementering av FNs barnekonvensjon. Fylkesmannen har en samordnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, og oppfordres til å samle og systematisere informasjon om kommunenes oppfølging av barnekonvensjonen. Fylkesmannen i Troms har utviklet en metode – Sjumilssteget – for å engasjere kommunene til innsats for barns rettigheter. Fylkesmennene står imidlertid fritt til å velge tilnærmingsmåte i dette arbeidet.”

16 Barnekonvensjonen Vedtatt i 3 deler
41 artikler (del 1)angir barns rettigheter 13 øvrige artikler (del 2 og 3)gir føringer for de enkelte stater og FN 2 valgfrie protokoller fra 25.mai 2000 Barnekonvensjonen har forrang Konvensjone handler om; Definisjon av barnealder (Jf. Ungd.nasjonalforsamlings kampsak om barnebillett for alle under 18 år på offentlig kommunikasjon) Registrering etter fødsel – Rett til navn og statsborgerskap Retten til å bevare sin identitet Familiegjenforening og barnas rettigheter til flyktningestatus Barnebortføring Ytringsfrihet Rett til beskyttelse mor privatliv eller angrep på ære eller omdømme Om massemedias plikter Om adopsjon Om barns levestandard og sosiale rettigheter Om retten til hvile og fritid Om barn som medlem av etniske eller språklige minoriteter Om beskyttelse mot narkotiske stoffer Om beskyttelse nmot seksuelt misbruk Bekyttelse mot tortur Barns rett til ebskyttelse i de tilfelled e er anklaget for forbrytelser

17 FN-komiteen 29. januar 2010: 10. MANGLENDE SAMORDNING
Komiteen erkjenner at det kommunale selvstyret i Norge har stor verdi, men den er betenkt over at arbeidet for å få til bedre samordning mellom staten og kommunene, mellom kommunene innbyrdes og internt i kommunene ikke har vist seg effektivt, og at tjenestetilbudet, tilgangen til tjenestene og samordning av de ulike tjenestene, samt evnen til å tilpasse seg nye utfordringer, derfor ikke er garantert på sammenlignbart vis over hele landet. Komiteen merker seg med bekymring at det er stor variasjon i kommunenes implementering av barns rettigheter i tjenestene, både med hensyn til omfang av slike tjenester og innenfor hvilke rammer de ytes. Komiteen er også bekymret for at mangelen på samordning skal føre til at utsatte grupper av barn, hvis rettigheter har en tendens til å bli neglisjert, blir offer for mangler i implementering av deres rettigheter.

18 ”Samhandlingsreformen for barn”
Sjumilssteget handler om tidlig intervensjon og tverrfaglig/tverretatlig innsats i kommunene Målet er at barn/unge og deres foreldre skal få tidlig og tilstrekkelig hjelp som kan redusere behovet for innsats fra ulike spesialisttjenester Dette krever at kommunene stimuleres til å utvikle faglig evne og politisk vilje til å ”brette ut” sine ulike hjelpetilbud og å inkludere alle, herunder frivillige lag og organisasjoner til innsats i et 360 ° - perspektiv.

19 Ordfører Barna selv Rådmann Foreldre Fagfolk Frivillige org.
Statlige myndigheter Frivillige org.

20 Barnekonvensjonen Barnehageloven Barneloven Utlendingsloven
mfl. Barnehageloven Barneloven Utlendingsloven Forvaltningsloven – barns rettigheter i forvaltningssaker Vergemålsloven Adopsjonsloven Plan og bygningsloven- § 1-1 Prinsippet om universell utforming 11 skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår 12 og estetisk utforming av omgivelsene. Straffeloven, straffeprosessloven Utlendingsloven § 38, 48, 70 barnets beste grunnleggende hensyn Barnevernloven kapittel 4 Barnets beste burde ha fremkommet av sosialtjenesteloven og lov om kommunehelsetjenesten – som prinsipp og pedagogisk virkemiddel Medbestemmelse – mange lovregler, paisentrettighetsloven, barneloven, barnevernloven, forvaltningsloven § 17 tredje ledd Videregående opplæring for barn uten lovlig opphold – rett og plikt til grunnskoleopplæring, men ikke vgs. Strid m art 4 alt for å gi en god oppvekst og § 2 ikke gjøre forskjell på barn pga nasjonalitet Ikke rett til vgo i konvensjonen derfor ikke linket til art 28 Barnevernloven Opplæringsloven

21 Presentasjon av Sjumilssteget
Dette ble gjort i forbindelse med fylkesmannens årlige møte med ordførere og rådmenn i Troms i januar 2009 Samtidig gikk det ut et brev med ephortenr. 09/1 der kommunene ble oppfordret til å ta Sjumilssteget Og det ble lagt ut en nyhet på Fylkesmannens hjemmeside

22 Sjumilssteget for barnets beste
Steg 1: Medbestemmelse (art. 12) Steg 2: God omsorg (art. 18) Steg 3: Særskilt vern og støtte (art. 20) Steg 4: Vern mot overgrep (art. 19) Steg 5: Fullverdig liv (art. 23) Steg 6: God helse (art. 24) Steg 7: God utdanning (art. 28 og 29)

23 Sjumilssteget egenanalyse
Operasjonalisering av utvalgte artikkelområder i barnekonvensjonen Brev til kommunene med kontrollspørsmål

24 Sjumilssteget som analyseverktøy i kommunene
Utgangspunktet er 7 artikler(områder) som vi har foretatt en enkel ”dissekering” av. Det finnes ytterligere artikler som gir kommune ansvar! Kommunene utfordres til å analysere seg selv – gir vi barna disse rettighetene i kommunen? Analysene skal foretas tverretatlig og om mulig også politisk og sendes Fylkesmannen Analysene vil avdekke styrker, mangler og vise utfordringer for samarbeid tjeneste imellom Analysene skal føre til tiltak for forbedringer

25 Tverrfaglig egenanalyse i kommunene

26

27

28 Sjumilssteget som ”metode”
Sjumilssteget anvender og operasjonaliserer barnekonven-sjonen, ikke særlover som referanse/hjemmel for endringer Fokus flyttes dermed fra den enkelte tjeneste eller den enkelte profesjon til det helhetlige ansvaret både knyttet til oppvekstpolitikk og –tjenester. Det er fokus på tidlig intervensjon. Sjumilssteget velger innslagspunkt i politiske miljøer, toppadministrasjon så vel som i fagmiljøer i kommunene Sjumilssteget tilbys som et analyse- og kvalitetssikringsverktøy for kommunen Aktiviteter i kommunene synliggjøres og støttes faglig og økonomisk gjennom prosjektskjønnsmidler mv Sjumilssteget innrettes mot frivillighet og tar inn barn og unge som aktører

29 Hdir AVdir BLD KD/Udir

30 Dep/ dir

31 Finansiering Å ta Sjumilssteget i kommunen koster ingenting!
Nye tiltak som skal igangsettes kan enten skapes gjennom omorganisering / endrede møteformer Eller ved oppbygging av nye tiltak til barn, ungdommer og foreldre som krever friske midler Fylkesmannen har for årene gitt i alt 7,5 mill kr i prosjektmidler til slike tiltak i fylket Med egenandel utgjør dette nye tilbud i Troms-kommunene i størrelsesorden opp mot 15 mill kr.

32 Steg 1 (artikkel 12)

33 Steg 4: (artikkel 19)

34 Steg 7- god helse (artikkel 24)

35 Status i 2011 Sjumilssteget er implementert i alle Tromskommunene - også Longyearbyen lokalstyre arbeider med programmet Sjumilssteget formidles nasjonalt til andre fylkesmannsembeter og kommuner i andre fylker Sjumilssteget er igangsatt i 2 regioner av Nordland fylke Arbeid med en ”Selvhjelpspakke” er startet

36 Selvhjelpspakken Det skal utarbeides et forslag til en ”selvhjelpspakke” for hvordan kommunene skal kunne analysere og kvalitetssikre sitt arbeid med barn, unge og deres familier i tråd med FNs barnekonvensjon. Arbeidet vil bestå i å videreutvikle det tidligere arbeidet med fokus på de utvalgte artiklene i barnekonvensjonen som var grunnlaget for oppstarten av Sjumilssteget. Gruppen må her analysere hvilke føringer  artiklene gir for kommunens ulike tjenester og utarbeide nye kontrollspørsmål som grunnlag for nye kommuneanalyser. Nytteverdien for kommunene skal her være i fokus. Arbeidsgruppen skal også vurdere om andre artikler i barnekonvensjonen bør innarbeides i selvhjelpspakken for kommunene. Arbeidsgruppen har en rådgivende funksjon overfor Fylkesmannen som utarbeider det endelige utkast både til selvhjelpspakke for kommunene og for landets fylkesmenn. ”

37 Nye artikler på vei inn i Sjumilssteget
Et foreløpig utkast fra arbeidsgruppen anbefaler inntak av flg. ”nye artikler” som utgangspunkt for kommunalt tverretatlig analysearbeid: Art. 26 og 27 – knyttet til arbeidet med barnefattigdom og boligsosialt arbeid Art. 30 – om urbefolkning og etniske, religiøse eller språklige minoriteter Art. 31 – om barnets rett til hvile, fritid og til å delta i lek, aktiviteter og kulturell/kunstnerisk virksomhet.

38 Situasjonen i dag i Tromskommunene
Alle kommuner har gjennomført analyser og vet hvor ”skoen trykker” Det er igangsatt mange endringer og tverretatlige prosjekter og organisatoriske tiltak Alle kommuner har egen Sjumilsstegskoordinator Nye modeller for tidlig intervensjon prøves ut. ”Inn på Tunet” er inkludert i satsingen. Kommunen har fått ”nytt syn” på begrensninger av typen ”Taushetsplikt” Kommunene aksepterer barnekonvensjonen som styrende for kommunal praksis!

39 Det tverrfaglige møtet
Lærer PP rådgiver Det tverrfaglige møtet Helsesøster BUP Barnevern Lege

40 Medbestemmelse art 12 Vi har fra fått 3 nye barnas kommunestyrer i fylket Ungdomsrådene er på plass, eller på vei Det er stort fokus på barns medvirkning i kommunale planprosesser – vi arbeider for å få realisert kommunedelplaner for barn og unge/ universell utforming i kommuneplanens samfunnsdel i 2012 Sjumilsstegskonferansen 2011 ”Etter Utøya”…

41 www.sjumilssteget.no www.facebook.com/sjumilssteget

42 Den nye nettsiden


Laste ned ppt "Sjumilssteget for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google