Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartleggingen av meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten november 2012 Prosjektet Kommunal Utbredelse(KomUT) Norsk Helsenett SF SamUT møtet 05.12.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartleggingen av meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten november 2012 Prosjektet Kommunal Utbredelse(KomUT) Norsk Helsenett SF SamUT møtet 05.12.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartleggingen av meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten november 2012
Prosjektet Kommunal Utbredelse(KomUT) Norsk Helsenett SF SamUT møtet

2 Hvilke journalsystem benyttes i Pleie og omsorg?
Kommentarer: 1) 2 kommuner krysser av for «Journalsystem brukes ikke»: 1 kommune i Nord og 1 kommune i Vest. 2) «Annet journalsystem»: Helios, Prosys og Promed kommunal fysioterapi Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

3 I hvor stor grad brukes journalsystemet i Pleie og omsorg?
Kommentarer: 1) Det er 3 kommunene som krysser av for «Ikke i bruk». 2 av dem (1 i Nord og 1 i Vest) har ikke journalsystem, mens den siste(Nord) bruker ikke systemet. 2) «Annet»= 2 kommuner som har ikke svart, 1 kommune kommenterer at de ikke utnytter journalsystemet helt ut, 1 kommune er i oppstartsfasen, mens 4 kommuner ikke kommenterer noe under «Annet». 3) 9 av de 11 kommunene som krysser av for «I liten grad» er små kommuner. 9 er plassert i Nord, 1 i Øst og 1 Midt. 4) Kommuner som krysser av for « I noen grad» er fordelt følgende: Nord 15, Vest 4 , Sør 4 og Midt av disse er små. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

4 Er Pleie og omsorgsmeldingene i bruk mellom kommunen og legekontor ?
Kommentarer: 1) 110 krysser av for at de samhandler med leger. Ved bruk av PLO meldinger. 2) Hvis alle kommunene hadde sendt meldinger til alle legene i sin kommune, ville vi ha en «dekning» på ca 60% av innbyggeren i Norge. 3) Størrelse på kommune og antall som er i gang med meldingsutveksling med legene: Små:31 kommuner/229=13,5% Mellomstore:48 kommuner/147= 32,54 Store:31 kommuner/52= 59,6% Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

5 Regionsvis fordeling Kommentar: Vest: / = 63,71% dekket- 17 kommuner Nord : / =58,8%- 18 kommuner Øst: / = 62,5%- 25 kommuner Midt: / = 45,4%- 21 kommuner Sør: / = 56,9%- 29 kommuner Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

6 Samspillkommuner Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012
Kommentarer: 1) 41 (53 %) av de 77 "Samspillkommunene" er i gang med meldingsutveksling. 2) 19 av disse kommunene har også vært med i Meldingsløfte i Kommunene(MIK). 3) 37 % av de 110 kommunene som melder at de er i gang med meldingsutveksling er Samspillkommuner. 4) 67 % av kommunene som var med i Meldingsløftet i kommunene (51 kommuner) er i gang med meldingsutveksling. 5) 58 % av de kommunene som både har vært med i Samspillkommuneprosjektet og Meldingsløftet i kommunene er i gang med meldingsutveksling (67 av 115 kommuner). 6) 48 kommuner som har vært med i en eller begge av de to ovenfor nevnte prosjektene er fortsatt ikke i gang med meldingsutveksling (totalt 115 kommuner har vært med i disse prosjektene). Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

7 Antall leger som samhandler med kommunene:
Kommentarer: 1) Det ble registrert inn totalt 4310 leger og 1641 av dem samhandler elektronisk med kommunen. 2) En kommune har ikke svart på antall, men har gitt oss informasjon at kommunen sender meldinger til 21 legekontor. Dette vil øke antall leger som er i gang mot kommunen. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

8 Kommunene som har meldingsutveksling med leger, bruker følgende meldinger:
 Kommentarer: Noen av de som har svart «Ja» til meldingsutveksling med leger har 10 av dem ikke oversikt over hvilke meldinger dette er ennå. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

9 Antall kommuner som har meldingsutveksling med HF:
Bergen Stavanger Sandefjord Drammen Tromsø Dyrøy Trondheim Narvik Skedsmo Oslo Halden Eidsberg Kommentarer: 1) De som har svart «Ja» er følgende kommuner: Bergen Stavanger Sandefjord Drammen Tromsø Dyrøy Trondheim Narvik Skedsmo Oslo Halden Eidsberg 2) Kommunene samhandler elektronisk med følgende HF-er; - Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Tromsø og Narvik - St. Olavs Hospital - Vestre Viken - Sunnaas sykehus - Akershus universitetssykehus - Sykehuset Østfold - Haukeland universitetssjukehus - Stavanger Universitetsjukehus 3) Andre tall: Dette gir oss en dekningsgrad totalt på 29 % av befolkningen i Norge, forutsatt at hele kommunen har tatt meldingene i bruk, samt alle avdelinger i de aktuelle HF-er. Vest: / = 37,55% Nord: / = 18,8% Midt: / = 25,3% Sør: / = 11,3% Øst: / = 38,9% 4) I tillegg er det kommet inn kommentarer om at 7 kommuner bruker "hybridmelding" på epikriseformat for Helseopplysninger, Melding om innlagt og Melding om utskrevet mot helseforetak. Disse kommunene er plassert i Sør. I tillegg er 11 kommuner(Øst, Sør og Nord) i testfasen, med utveksling av både pleie-,omsorgs–og basismeldinger med HF-er. Det vil gi en økning de kommende månedene. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

10 Hvilke meldinger brukes i de 12 kommunene?
Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

11 Hvilke journalsystem brukes på helsestasjonene(Valgfritt)?
Kommentarer: 1) «Annet journalsystem «: InfoDoc , Acos/Cosdoc og Visma Unique- Profil . 2) 7 Kommuner krysser av for «Journalsystem brukes ikke» . 6 av de er små og alle er plassert i Nord 3) Det er noen kommuner som har krysset av for både «Annet journalsystem» og «WinMed». Dette er årsak til at den totalt prosent er over 100% Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

12 Hvilke elektroniske meldinger sendes/mottas i journalsystemet til helsestasjon?
Kommentar: 1) FHI opplyser at tilnærmet alle landets helsestasjoner og skolehelsetjenester sender vaksinasjonsmeldinger elektronisk, de fleste over gammel løsning. Målet for FHI er å få alle helsestasjoner over på ny løsning innen 1.mai 2013. 2) Det er noen kommuner (16) som sender meldinger til/fra HF. Disse kommunene er jevnt fordelt over hele landet og er ikke avhengig av kommunestørrelse. 3) 10 kommuner krysser av for "Ja, meldinger til/fra fastlege". Det er kun kommuner i region vest som ikke er i gang med meldingsutveksling med fastlegene. 4) Ca. 10 % av kommunene svarer at de har meldingsutveksling med Helfo/NAV. Alle regionene er i gang, og her har heller ikke kommunestørrelse noe innvirkning på hvor langt den enkelte kommune er kommet. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

13 Hva er kommunens høyeste risikofaktorer i det pågående arbeidet med meldingsutveksling?
Kommentar: «Annet» er på 37%. Mange av disse har kommentert at de enten ikke har gjort ROS analysen, ikke svart på spørsmålet eller ikke startet arbeidet med meldingsutveksling . Dette gjelder ca 80 kommuner. I tillegg berører noen av kommentarene under «Annet» de allerede nevnte alternativer. Andre kommentarer som har kommet inn som er verdt å nevne: Journaldelen i fagsystemet i pleie- og omsorg brukes ikke fullt ut Omstendelig anskaffelses- og implementeringsprosess på nytt EPJ-system for PLO OSEAN prosjektene At vi får ALLE med, opplæring og kompetanse Ressurser og lege-turnover For øyeblikket liten kapasitet på IT-siden Manglende forståelse av at dette er et OU-prosjekt, mer enn et IKT-prosjekt. Folk til å gjere jobben internt i kommunen grunna stort arbeidspress Feilsending samt feil bruk av meldinger slik at intendert innhold ikke blir tydelig Manglende evne/vilje i organisasjonen til å gjøre nødvendige endringer til å få full effekt. Sertifisering, lovverk og normen må ikke være til hinder for nødvendig utvikling Veldig stor risiko at OUS ligger så langt etter. Det vil ta flere år før de er klare og gjør at vi må ha doble rutiner og forholde oss til faks i mange år. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

14 Status Kompetanseorganisasjon
Evalueringsmøter med alle regioner utført i november: Status i regionen(koordinator og samarbeidskommune) Utfordringer Tanker for 2013 Oppsummering: Mye godt arbeid er gjort Vil se en økning av antall kommuner-legekontor de første mnd i 2013 Vil se en liten økning av antall kommuner-HF de første mnd i 2013 Vi vil fortsette med organiseringen ;regionale kompetanseorganisasjonene i midt, nord, vest, øst og sør. Kapasitet på konsulenter på leverandørsiden Teknisk oppbygging Nye versjoner av programvare De har betalt for adressekitet fra CGM for hele regionen Lovverk Meldingsovervåkning Sertifisering og myndighetskrav til leverandører OSEAN Det er utfordringer knyttet til bruk av SystemX (alle legekontor i Molde). Kommunene har kommet mye lenger enn de de skal kommunisere med, noe som vanskeliggjør prosessen. For eksempel er det utfordrende å vurdere om man skal starte arbeid mot legekontor som har planlagt oppgradering til WinMed 3.0. Ressurssituasjonen hos RHF(Helse Sør/Øst), det må testes mot alle kommuner, dersom man beregner to ukers testperiode pr. kommune ser man at dette vil ta lang tid. Samhandling med HFene er langt mer krevende enn mot fastlegene, langt høyere tilgjengelighet kreves og forventes. Rent teknisk fungerer det derimot langt bedre kommunikasjonsmessig mellom HF og kommunen enn mellom HF og fastlege. Det er mange flere feil og utfordringer i det tekniske mot fastlegene. Den største utfordringen er knyttet til små kommuner uten tilknytning til interkommunale IT-samarbeid. I de tilfellene er det ikke satt av midler i budsjett for 2013, og da blir det vanskelig å komme i gang. Utfordringer videre fremover nå handler om mangel på ildsjeler adresseringsproblematikken. Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012

15 Planer fremover Kommunal utbredelse Hjelpe kommunene i gang med bruk av elektroniske meldinger. Alle kommuner på helsenettet innen Alle kommuner i gang med plo-melding i Status tilknytning: 390 tilknyttet, 8 bestilt, 4 bedt om tilbud, 27 uten aktivitet 2012: 15 kompetanseorganisasjoner i regionene Midt, Vest, Øst og Sør. FUNNKe i Nord 2,5 MNOK i tilskudd til hver av regionene 7,5 MNOK til FUNNKe 2013: (33,25 MNOK) Dobling av tilskuddsmidler (unntak FUNNKe), og tettere oppfølging av regionale kompetanseorganisasjoner Kanalisering av midler til leverandøroppfølging til kompetanseorganisasjonene Etableringsstøtte til videokonferanseutstyr for tettere kontakt og oppfølging Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten nov 2012


Laste ned ppt "Kartleggingen av meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten november 2012 Prosjektet Kommunal Utbredelse(KomUT) Norsk Helsenett SF SamUT møtet 05.12.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google