Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 DROF konferanse 02.-03.09.2004 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Sigrun Rajendram Underdirektør,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 DROF konferanse 02.-03.09.2004 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Sigrun Rajendram Underdirektør,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 DROF konferanse 02.-03.09.2004 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Sigrun Rajendram Underdirektør, UDI Regionkontor Vest

2 2 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER ” Gårdagens mottak – dagens utfordringer” Rapport fra en arbeidsgruppe i Region Vest, august 01  Et ledd i den løpende kunnskapsproduksjonen på mottaksfeltet  Fysisk/psykisk helse drøftet som en del av en sammensatt problematikk  Formål: Å finne en helhetlig tilnærming til vanskelige saker i mottak og komme med forslag til tiltak

3 3 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring Det regionale ståstedet:  Nært samarbeid med driftsoperatører og mottak  Relativ nærhet til beboerne  Kontakt med lokale sektormyndigheter  Samarbeid/kontakt med de psykososiale teamene

4 4 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring ”Vår utfordring” – ja, men hvem er ”vi”?  samfunnet?  sektormyndighetene?  UDI?  driftsoperatørene?  mottakspersonalet?  beboerne?

5 5 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring Mottaket som arena: ”Et statlig mottak er et tilbud om midlertidig bolig med tilhørende økonomiske ytelser og beboerrettede tiltak for personer som søker asyl i Norge.” ”Et statlig mottak skal være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon. Mottaket skal ivareta og gi vekstmuligheter for beboernes individualitet, tilhørighet og mestringsevne. Tilbudene skal ha en nøktern, men forsvarlig standard.” (Reglement for drift av statlig mottak)

6 6 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring Sektoransvarsprinsippet: ”Kommunehelsetenesta og spesialhelsetenesta har det same ansvaret for asylsøkjarar og flyktningar som for befolkninga elles.” (St.meld. nr. 17 2000-2001 Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg)

7 7 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Beboernes fysiske/psykiske helse, også et anliggende for  driftsoperatører og mottak  UDI regionalt ”Gårdagens mottak – dagens utfordringer” - et regionalt innspill i den løpende utviklingen av mottaksfeltet  UDI sentralt  andre aktører (politi, lokalsamfunn, media, interesseorganisasjoner, forskere, m.fl.)

8 8 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER ”Gårdagens mottak – dagens utfordringer”  Bakteppet: et rekordhøyt antall beboere i mottak over lang tid  Kildematerialet: et betydelig og antall saker av ulik karakter, herunder flere der psykisk/fysisk helse var en del av problematikken

9 9 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Rapporten drøfter bl.a.  Art, omfang og konsekvenser - for UDI regionalt og sentralt - for mottakene - for beboerne  Muligheter og begrensninger - det mottaksfaglige ståstedet - virkemidlene - policy og føringer  Hva kan vi forvente av mottakene?

10 10 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Hva ligger innenfor/utenfor mottakets ansvarsområde?

11 11 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Realiteten for UDI og mottakene:  Blir sittende med ansvar for personer som ikke har varige tilbud andre steder p.g.a. at - faginstansene mangler kapasitet/ kompetanse/virkemidler - det hersker uenighet om ansvarsforholdene

12 12 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER UDIs virkemidler, da og nå:  ”Byrdefordeling”  Bruk av ekstraordinære driftstilskudd  ”Direkte”-bosetting

13 13 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Foreslåtte innsatsområder:  En differensiert og fleksibel mottaksmodell  Revidering av UDIs styringsverktøy for statlig mottak  Sikre/skjerme regionkontorenes oppfølging av mottakene

14 14 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Andre forslag:  Utvide DROs veiledningsansvar overfor personalet  Bedre oppfølging av sårbare grupper  Sikre helsetjenestetilbudet ved alle mottak  Utvikle mottakenes bosettingsforberedende arbeid  Utvikle regionkontorenes veiledningskompetanse  Bedre oversikten over art og omfang  Intensivere UDIs pådriverarbeid


Laste ned ppt "1 DROF konferanse 02.-03.09.2004 Fysisk og psykisk helse for beboere i mottak – vår utfordring UDIs ERFARINGER OG VURDERINGER Sigrun Rajendram Underdirektør,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google