Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Audiografforening 6. november 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Audiografforening 6. november 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Audiografforening 6. november 2009
Bestillerdokumentet fra HOD til RHF ”Innhold og bakteppet” Martha Østbye Seksjonsleder Helse Sør-Øst RHF

2 Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede - plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet Handlingsplanen for hørselshemmede (2002) har fokus på rehabilitering i helsetjenesten og i sosialtjenesten og ser kommunen som en viktig aktør i en helhetlig rehabilitering av hørselshemmede

3 Tiltak innen høreapparatformidlingen – behov for faglige anbefalinger
7/ Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet Arbeidet skal ta utgangspunkt i Handlingsplanen Tilpasning av høreapparater skal fortsatt være en spesialisthelsetjeneste Anbefalingene skal også omfatte hørselstekniske hjelpemidler Anbefalingene skal omfatte alle livsfaser Anbefalingene skal tilgodese et bredt rehabiliteringsperspektiv Kostnadseffektivitet bør tilstrebes Førstelinjens ansvar må avklares Spesialistenes roller må vurderes

4 Å høre og bli hørt – anbefalinger for en bedre høreapparatformidling
August 2007 Arbeidsgruppen fikk sent i prosessen et flertalls- og et mindretallsforslag => Ny prosess for omforent modell Rapporten Å høre og blir hørt levert ble fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet i februar 2008.

5 Hva ble anbefalingen fra i ”Å høre og bli hørt” til departementene?
Formidling av høreapparater skjer så nær bruker som mulig. Innkjøp, lagerhold og gjenbruk må foretas av personer som har fagkunnskap i forhold til tilpasning av høreapparater. RHF’ene, gjennom den foreslåtte nasjonale høreapparatsentralen, forestår inngåelse av pris- og leveringsavtaler av høreapparater og reparasjoner. Hovedlager og landsdekkende register over utlånte høreapparater forankres i helseforetakstrukturen. Hjelpemiddelsentralene må få tilgang til nødvendige opplysninger om høreapparater når de skal formidle hørselstekniske hjelpemidler til brukerne. Reparasjoner av høreapparater kanaliseres gjennom hørselssentraler i samarbeid med nasjonal høreapparatsentral.

6 Anbefalinger forts. Høreapparatene blir høreapparatsentralens eiendom.
Avtalespesialister forholder seg til den hørselssentral som hvert RHF utpeker til avtaleinngåelser. NAV utbetaler tilskudd til høreapparatsentralen for hvert formidlet apparat. NAV utbetaler tilskudd til høreapparatsentralen for hvert formidlet gjenbrukt apparat til en lavere pris enn ved nytt. Høreapparatsentralen har oppgjørsordning med hørselssentraler og avtalespesialister. Når organisasjonsmodell er valgt, utarbeides det felles retningslinjer for det formidlingsfaglige arbeidet på høreapparatområdet. Forskrifter må endres i forhold til valgt organisasjonsmodell.

7 Hva ønsket departementene å gå videre med?
RHF har fortsatt ”sørge-for”-ansvaret for tilpasning av høreapparater og skal bidra i rehabiliteringsarbeidet RHF inngår driftsavtaler med legespesialister ved behov LMS*ene er sentrale arenaer for tverrfaglig rehabilitering AV-etat innhenter fortsatt anbud på høreapparater og reparasjoner av disse AV-etat gir fortsatt tilskudd til høreapparater som blir brukers eiendom

8 Oppdragsdokumentet (1)
Som oppfølging av rapporten ”Å høre og bli hørt” legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at de regionale helseforetakene innenfor sitt ”sørge for”-ansvar har ansvar for helsehjelp til mennesker med hørselsproblemer, herunder tilpasning av høreapparater. Det skal inngås avtaler om oppfølging og rehabilitering knyttet til høreapparatformidling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og NAV/hjelpemiddelsentralene slik det er foreslått i rapporten ”Å høre og bli hørt”. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at dette skjer og skal rapportere antall helseforetak som har inngått slike samarbeidsavtaler.

9 Oppdragsdokumentet (2)
Helse Sør-Øst RHF skal inngå avtale om høreapparattilpasning med avtalespesialister for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gi oppdatert oversikt over hvem det er inngått slik avtale med til Arbeids- og velferdsetaten. Helse Sør-Øst RHF skal legge til rette for at lærings- og mestringssentrene kan bli arena for helhetlig høreapparatsformidling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og brukerne.

10 Flere oppgaver… Direktoratene skal gjennomgå gjeldende regelverk med tanke på forbedring ved behov Direktoratene skal utarbeide informasjon om god høreapparatformidling Dette arbeidet starter når avtalen mellom RHF’ene og NAV er skrevet under.


Laste ned ppt "Norsk Audiografforening 6. november 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google