Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett kompetanse – fremtidens behov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett kompetanse – fremtidens behov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett kompetanse – fremtidens behov
Svein Hatlem, NHO Hordaland Bergen,

2 Solid fundament for verdiskaping Arbeidsliv for fremtiden
NHOs viktigste saker Solid fundament for verdiskaping Arbeidsliv for fremtiden Forskning og nyskaping Kvalitet i utdanningen Velfungerende offentlig sektor Bærekraftig energi- og klimapolitikk Gode transportløsninger Globalt konkurransedyktig NHOs viktigste saker – Kvalitet i utdanningen Noen av dere har antakelig rukket å lese Aftenpostens kronikk i dag (eventuelt i går) der jeg understreker fire vesentlige forhold i norsk utdanningspolitikk: 2

3 NHOs engasjement Ungt Entreprenørskap Nasjonalt forum for realfag
TekIn GNIST Lektor II ENT3R Verken NHO eller dere i denne salen har sittet rolige. Vi er imponert over det store engasjementet, men fortsatt ikke tilfreds med resultatene. Det er med dette som bakgrunn vi i dag lanserer våre ambisjoner for norsk utdanningspolitikk, på kort og mellomlang sikt. Vi er en av mange aktører som kan bidra til en forskjell, og selv om mange av dere kanskje ikke forbinder NHO med ydmykhet, så er det en riktig karakteristikk av vår tilnærming til dette politikkområdet. Vi skal fortsette å være en kritisk røst, men først og fremst næringslivets røst. Vi skal være en krevende samarbeidspartner for mange av dere her i salen, og vi skal ta vare på den arbeidsgiverrollen som våre medlemsbedrifter har pålagt oss. NHO som organisasjon kan bare ha ambisjoner på vegne av det norske utdanningssystemet og jobbe målrettet for å oppfylle disse. Men skal vi nå de målene vi setter oss, er det bare samarbeid som gjelder – tillitsfullt samarbeid. Det er derfor kronikken også inneholder så klare oppfordringer til Regjeringen om å la samarbeidslinja være styrende for utvikling og gjennomføring av tiltak. Vi som har vært med i norsk politikkutforming noen år, med ulike tilknytninger, vet hvilken enorm gjennomføringskraft som ligger i denne tradisjonen. Jeg antar at når konferansearrangørene har bestemt tittelen på dette innlegget, så er det nettopp dette de har hatt i tankene. Vi blir bedre av å samarbeide. La meg derfor knytte noen kommentarer til akkurat dette med å gjøre hverandre bedre. For meg er det en enkel kjensgjerning at grunnlaget for alt samarbeid er at de som skal samarbeide, må møtes. Det må altså skapes rammer og ordninger som gjør det dette mulig. NHO har en lang tradisjon med å legge til rette for slike møter. Gjennom arbeidet med det prosjektet som ble startet allerede da NHO var nystiftet – Næringsliv i skolen – har vi bidratt til lokalt samarbeid gjennom etablering av partnerskapsavtaler. Her påtar skoler og virksomheter seg gjensidig forpliktende oppgaver. Foto: Hafslund

4 Viktige utfordringer For lav rekruttering til yrkesfag
Fortsatt lav rekruttering til realfag Manglende språk- og kulturkunnskap

5 Faglært arbeidskraft Fremskriving av behovet for
yrkesfaglig arbeidskraft 2008 – 2030 En motor i norsk verdiskaping 1. For å lykkes med å utvikle vår konkurranseevne i et kunnskapsdrevet arbeidsliv er norsk fagopplæring helt sentralt – faglært arbeidskraft er motoren i norsk verdiskaping. Som denne grafen viser, vil behovet for yrkesfag øke mest i årene fremover. 30% fullfører ikke videregående opplæring på normert tid. 2. Det er påtrengende å stoppe den alt for store lekkasjen av ungdom fra videregående opplæring til lediggang og for mange, dessverre, også overgang til trygdeytelser. Kilde: SSB, 2010

6 Utdanningssektoren er bedriftenes viktigste leverandør
3 6

7 Bedriftene mangler realfaglig kompetanse
Store rekrutteringsutfordringer for høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse Over halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse - særlig i olje og gass 1 av 5 virksomheter i privat sektor har måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse Mer enn 70% av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering Kilde: Kilde: TEKNAs Synnovate-undersøkelse 2009

8 Sterk vekst i etterspørsel etter realfaglig kompetanse framover
Se særlig på de to grå søylene. Det er ingeniørutdanning og andre realfag som har den bratteste kurven. Det er ikke tilfeldig at NHO støtter videre utvikling av Y-veien som en praktisk rettet vei fra fag-/svennebrev til ingeniør (eller andre retninger som vil komme) Som dere ser – det er fortsatt grunner til å utvikle samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningssektoren. Det er vårt ansvar, men ikke minst politikernes ansvar. Kilde: Kilde: SSB

9 Språk- og kulturkompetanse
Tyskland: norske studenter Storbritannia : USA: Norge mangler tyskkompetanse En av verdens største eksportrettede økonomier 82 millioner innbyggere - sterke kulturelle bånd Tunge tyske innslag i norsk næringsliv: teknologi, bilbransjen, shipping, energi, elektronikk m.m. Mange norske bedrifter påvirkes av Tyskland – underleverandører til tysk industri og/eller gjennom eksport til det tyske markedet Innlegg i DN : ”For få Tysklandsstudenter”

10 Unges kjennskap til ulike yrker varierer mye
Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

11 Stort behov for informasjon om yrkesfag
Lite samordnet informasjon Finne et felles fokus Bruke troverdige avsendere av informasjon - rådgivere og ”ambassadører” for fagene - mye rykter basert på venners opplevelser - foreldre og venner har begrenset faktisk kunnskap Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

12 Hva ønsker elevene? Elevene ønsker å få prøve seg i praksis
Elevene vil snakke med folk i bransje eller fag møte unge forbilder Elevene vil samtale med kompetent veileder Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

13 NHO er opptatt av rådgiving og karriereveiledning
Anbefaling: En time pr 30 elever 1970 -> Stortingsmeldinger, NOU’er og rapporter: Norsk rådgiving må styrkes Norsk rådgiving kritiseres også internasjonalt (OECD) NHO-brev til regjeringen om karrieresentre (Clemet, Norman) (landsdekkende infrastruktur av profesjonelle sentra) Regionale karrieresentre  Partnerskap for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning etablert NHOs ambisjon: Det er etablert et landsdekkende system for karriereveiledning med tilbud til alle personer og grupper som har behov for slik bistand - Utdanningsforbundet kjemper mot navnet karrieresenter, men taper. Hvor er døren til et partnerskap for karriereveiledning? Karriereveiledningen må profesjonaliseres! - I Danmark kreves erfaring fra arbeidslivet og gjennomføring av seks moduler for arbeid ved de kommunalt styrte karrieresentrene

14 Gode arenaer for samspill skole-arbeidsliv
Læring i skole Læring i arbeid Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning Ungt Entreprenørskap Fag- og yrkesopplæring Partnerskapsavtaler

15 Aksjon Lærebedrift Mål: Øke antall lærebedrifter
Avslutning Vise til et prosjekt som NHO har under utvikling og som det også er referert til Aftenposten-kronikken. Aksjon lærebedrift foregår i fem fylker og har som mål å rekruttere flere lærebedrifter og gjennom det, flere læreplasser i NHOs medlemsbedrifter. Vi har en modell og vi har svært gode erfaringer så langt. Etter kun tre måneders drift av prosjektet har vi formidlet hele 63 medlemsbedrifter som er interessert i å bli lærebedrift, til fylkeskommunene. Mange parter er invitert til å bidra til en ny samfunnskontrakt for å skaffe flere læreplasser. Kontrakten skal vi helt sikker bli enige om, men det er tiltakene som teller.

16 Vi trenger et nasjonalt prosjekt!
NHO inviterer til deltakelse i Aksjon lærebedrift Norge Vi inviterer derfor til å dele våre erfaringer og bli med på et nasjonalt løft etter samme modell som vi nå benytter i NHO-fellesskapet: ”Aksjon lærebedrift Norge” bør se dagens lys etter denne konferansen. Vi inviterer utdanningsstatsråden og de som omfattes av samfunnskontrakten til et strategimøte i NHO så raskt som mulig. La skole og næringslivet gjøre hverandre bedre – takk for oppmerksomheten.

17 Partnerskapsavtaler tar elevenes ønske på alvor
I stedet for å snakke om dette, la oss slippe til elever, lærere og bedriftsrepresentanter med en liten smakebit fra et utvalg av slike avtaler . (Klikk i bildet – film starter, ca. 3,5 min.).

18 Bakgrunn og begrunnelse
Barn og unge er morgendagens jobbskapere og arbeidstakere Behovet for samarbeid mellom skole og næringsliv vil øke i tiden fremover, som følge av utdanningsreform og næringslivets behov for kompetanse Hovedmål Langsiktige partnerskapsavtaler mellom skoler og lokaler bedrifter Gjøre næringslivet til en attraktiv arena for fremtidig karrierevalg Bidra til å redusere frafall i videregående skole Gi elevene grunnlag for å ta selvstendige utdanningsvalg Aktiviteter Nettverksbygging og bestillingskompetanse Utvikling og utprøving Kvalitetssikring og erfaringsspredning

19 Nye skolefag – nye muligheter
Utdanningsvalg – på ungdomstrinnet Prosjekt til fordypning – på videregående Mål Gi elevene grunnlag til å foreta valg Gjøre elevene i stand til å inngå lærekontrakt Utfordring Kompetanse – utstyr – organisering Frafall – kunnskap i forkant øker gjennomføringen

20 Partnerskapsavtaler i Hordaland i prosjektperioden
Løpende Partnerskapsavtaler de ulike regionene

21 NHOs politikkdokument Kompetanse og utdanning
I det fremlagte dokumentet er styrket samarbeid og integrasjon mellom utdanning og arbeid et gjennomgående tema. Næringslivet har klare forventninger til at utdanningssystemet har evne til å levere den kompetansen som etterspørres, og at det kan gi oss den nødvendige kompetansemessige styrke til å konkurrere globalt både på kort og mellomlang sikt. Dette politikkdokumentet er en synliggjøring og profilering av NHOs politikk innen kompetansefeltet. NHO har et ansvar for å gjøre dette kjent for de som er våre samarbeidspartnere og kritikere i arbeidet med å skape en næringsvennlig utdanningspolitikk. 11

22 Kompetanse og utdanning
Læring gjennom arbeid - Næringslivet som en sentral aktør som utvikler og tilbyder av kompetanse Kvalitet og relevans i utdanningen - Utdanningssektorens evne til å levere en konkurransedyktig faglig kvalitet Kvantitet og rekruttering Utdanne tilstrekkelig antall kandidater til å svare på rekrutteringsutfordringene i norsk arbeidsliv Organisering av utdanningen Avgjørende for at utdanningssektoren skal fremstå som næringslivets viktigste leverandør Dokumentet har fire hoveddeler

23 NHOs ambisjoner – noen eksempler
2013: Det skal være tegnet partnerskapsavtaler med lokalt arbeidsliv med minst 50 prosent av norske ungdomsskoler Det er igangsatt et nasjonalt arbeid for bransjevise fremskrivinger av kompetansebehov Det er etablert et landsdekkende system for karriereveiledning med tilbud til alle personer og grupper som har behov for slik bistand Flere unge får tilbud om alternative modeller i videregående opplæring som kombinerer praktisk opplæring i bedrift med teoriundervisning 2020: Skoleeier for grunnutdanningen (1-13) er forpliktet til å rapportere om samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv 80 prosent av våre medlemsbedrifter har et formalisert samarbeid med utdanningssektoren Både arbeidslivet og utdanningssystemet blir stadig mer komplisert og uoversiktlig. Faren for feilvalg er åpenbar og påfører både utdanningssystemet og arbeidslivet store rekrutteringsutfordringer og utgifter. Den eksisterende rådgivnings-/ veiledningstjenesten har i stor grad vært knyttet til skole og utdanningsnivå, og vi har derfor ikke hatt en tjeneste som har vært i stand til å fange opp de endringene som er skjedd. Det har vært mye informasjon og lite veiledning, noe også OECD har påpekt i sin rapportering om Norge. NHO har vært pådriver for en profesjonell karriereveiledningstjeneste. Vi mener dette vil være et viktig tiltak for å redusere feilvalg og «drop-out». Kombinasjonen av en profesjonell veiledningstjeneste og et større mangfold av ulike karriereveier vil være de viktigste tiltakene for å få ungdom igjennom den 13-årige grunnopplæringen.

24 Videreføre trepartssamarbeidet
Verktøyet er: Trepartssamarbeidet

25 LO og NHO tar ansvar for fagopplæringen
LO og NHO ønsker fortgang i arbeidet med en ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser i norsk arbeidsliv. LO og NHO har laget en 10-punktsplan som en felles plattform: ” Det er nå viktig at myndigheter, skoleeier og arbeidslivet sammen iverksetter tiltak for at ungdom som begynner på et yrkesfaglig utdanningsløp, skal sikres muligheter til å fullføre et påbegynt løp.” Staten og utdanningsmyndighetene har det juridiske ansvaret for at elever skal kunne sluttføre et påbegynt utdanningsløp. LO og NHO støtter seg til de anbefalinger som følger av Karlsenrapporten (NHO 2008: 18). Vi forplikter oss til et målrettet arbeid for å sikre at de som har påbegynt et yrkesfaglig utdanningsprogram skal få tilbud om læreplass i en godkjent lærebedrift. NHO og LO ønsker å synliggjøre denne forpliktelsen gjennom å foreslå en nasjonal ”Aksjon lærebedrift” og inviterer Regjeringen til et samarbeid om dette.


Laste ned ppt "Rett kompetanse – fremtidens behov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google