Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning for utsatte barn og unge (NOU 2009:22) Geir Kjell Andersland Hafjell, 17. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning for utsatte barn og unge (NOU 2009:22) Geir Kjell Andersland Hafjell, 17. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning for utsatte barn og unge (NOU 2009:22) Geir Kjell Andersland Hafjell, 17. mars 2010

2 Overordnede utfordringer FNs barnekonvensjon 3 pilarer: Beskyttelse, ytelse, deltakelse 4 grunnprinsipper: (Barnets beste, ikke-diskriminering, liv og utvikling, deltakelse og medbestemmelse) Norges 4. rapport til Barnekomiteen Kommunalt ansvar og handlingsromm

3 Barnets perspektiv Behov for holdningsendringer

4 Flatø – utvalgets innstilling Aktuell bakgrunn: Helsetilsynets rapport 5/2009: Utsatte barn og unge –behov for bedre samarbeid Fra mandatet: ”Noen barn opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste, der ingen tar ansvar. Andre får hjelp fra flere instanser, men hjelpen er ikke koordinert. Behovet for helhetlig tilbud til barn og unge i kommunene er derfor stor

5 Hvem er de utsatte barn og unge? ”… som over tid vil ha behov for bistand og tilbud fra minst to av de aktuelle tjenesteområdene.” Kort om sammensetning og arbeidsmåte

6 Utvalgets 15 forslag Rett til individuell plan også i barnehageloven og opplæringsloven Individuell plan skal gi rett til personlig koordinator Kommunens ansvar for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid lovfestes Handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene – ved øremerkede midler Kartlegging/tidlig identifisering av barn og familier med risikofaktorer – med sikte på tidlig oppfølging fra et samlet hjelpeapparat – om behovet er der

7 Felles institusjoner for barn og unge med felles ansvar for barnevernet og barne- og ungdomspykiatrien Samarbeid mellom barne- og ungdomspykiatrien og barnevernet om institusjonsplassering lovfestes Psykisk helsevern (helseforetakene) pålegges ved lov å måtte skaffe plass i sine institusjoner etter vedtak i fylkesnemnda Nytt tvisteløningsorgan som skal løse uenighet mellom psykisk helsevern og barneverntjenesten Tilgjengelig døgnbasert akutt tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge lovfestes

8 Barnevernloven gjøres til en rettighetslov Lovene om sosialtjenesten, kommunehelsetjenesten og barnevernet samordnes til ett felles lovverk Taushetspliktbestemmelsene i de ulike lovverk gjennomgås med sikte på felles praksis for å fremme koordinert tjenest Henvisningsrett til psykisk helse for PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre Gjennomgang av de polikliniske refusjonstakster innen psykisk helsevern

9 Nærmere om noen forslag Tidlig innsats - NOU 2009:8 (Kompetanseutvikling) - NOU 2009:18 (Rett til læring) - Generell og intervallvis kartlegging - Standardisert verktøy - På barnets arena - Tettere samarbeid: barnehage/skole/barnevern - Tverrfaglige møteplasser

10 Lavterskeltilbud -Kommunene må etablere tilbud innen psykisk helse – ny bestemmelse i kommunehelsetjenesteloven § 1-3. - Handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene - øremerket finansiering

11 Mer koordinert innsats Rett til individuell plan også i barnehageloven og opplæringsloven Rett til personlig koordinator

12 Noen juridiske grep Fokus på taushetsplikten Barnevernloven må bli rettighetslov Samordnet lovverk ( sosialtjl., kommunehelsetjl., barnvernl.) Utvidet hensvininsgrett

13 Mest kontroversielt? Forholdet mellom barnvernet og barne - og ungdomspsykiatrien 5 forslag

14 Avsluttende kommentarer Hittil liten oppmerksomhet i det offentlige rom jf dog statsråd Lysbakken i Aftenposten12.mars Også henvist til av opposisjonspartiene i Stortinget Avventer nå høring m.m.


Laste ned ppt "Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning for utsatte barn og unge (NOU 2009:22) Geir Kjell Andersland Hafjell, 17. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google