Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen
”hindre, innskrenke eller vri” – alternativer eller separate vilkår? Brukes om hverandre av EF-domstolen Økonomisk analyse avgjørende, ikke en ordlydsfortolkning Tre kumulative vilkår En avtale må ha til formål eller virkning å begrense konkurransen merkbart

2 Forskjellig formål – ulik konkurransevurdering?
Art 53(1) har som formål realiseringen av EØS (et indre marked) Samme som EF artikkel 81(1) eller mindre omfattende integrasjon? § 10, 1. ledd skal fremme lovens formål slik dette er definert i § 1 Integrasjonshensynet ikke relevant Forskjellen gir seg i praksis eventuelt utslag for vertikale samarbeid

3 Konkurransebegrensende formål
Avtaler som ”etter sin natur” begrenser konkurransen Må avgjøres på bakgrunn av Avtalens ordlyd Den rettslige og økonomiske kontekst avtalen ble inngått i Partenes atferd Tilstrekkelig at en avtale etter sin art begrenser konkurransen Ikke nødvendig å vise at den konkrete avtalen gjør det Avtaler som erfaringsmessig begrenser konkurransen Typisk avtaler som ikke kan ha noen annen forklaring enn at de skal regulere konkurranseforholdene Ingen gevinster forbundet med avtalen ut over de som følger av en begrensning av konkurransen

4 Objektivt formål avgjørende
Partenes intensjoner ikke relevante Subjektivt formål om å begrense konkurransen ikke tilstrekkelig Legitime formål irrelevant Virkemidlene avgjørende Kan få fritak ette 3. ledd, men det kreves mye

5 Ingen markedsanalyse nødvendig
Har en avtale konkurransebegrensende formål er det ikke nødvendig å undersøke dens faktiske virkninger Ingen markedsanalyse nødvendig Negative virkninger Ikke nødvendig å undersøke i forhold til de minimis? Egen de minimis vurdering Positive virkninger kan hensyntas etter 3. ledd

6 Horisontale avtaler og konkurransebegrensende formål
Avtaler som har som sin åpenbare konsekvens Prissamarbeid Markedsdeling (Anbudssamarbeid)

7 Vertikale avtaler og konkurransebegrensende formål
Avtaler som har som sin åpenbare konsekvens Bindende videresalgspriser Å begrense parallellimporten Art 53, integrasjonshensynet I andre saker vil en virkningsvurdering foretas Eksklusivitetsklausuler Vil i de fleste tilfeller påvirke konkurransen Bør ”lovmessig” påvirkning av konkurranse gi presumsjon for konkurransebegrensende formål? EFD har uttrykkelig sagt at eksklusivitetsklausuler ikke ”etter sin natur” begrenser konkurransen (sak 56/65, STM v Maschinenbau Ulm)

8 Virkningsanalysen - Begrensninger i handlingsfriheten
To leddet analyse Begrensninger i handlingsfriheten inter partes? Begrensninger i konkurransen på markedet? Begrenser avtalen handlefriheten inter partes? Begrenser partene sin bruk av konkurranse-parametre ovenfor hverandre? Begrenser avtalen handlingsfriheten til andre aktører på markedet? Begrenser/samordner partene sin bruk av konkurranseparametre overfor ”tredjemmen” Konkurrenter, etterspørrere

9 Økonomisk og rettslig kontekst
EF-Domstolen: It would be pointless to consider an agreement, decision or practice by reason of its effect if those effects were to be taken distinct from the market in which they are seen and operate… Thus in order to exmine whether it is caught by Article [81(1)] an agreement cannot be examined in isolation from ... the factual and legal circumstances causing it to prevent, restrict or distort competition (Brasserie de Haecht v Wilkin)

10 Økonomisk virkningsanalyse
Økonomisk analyse av avtalens virkninger i markedet avgjørende Positive og negative virkninger må vurderes og veies mot hverandre Deles den økonomiske analyse pga av todelingen mellom § 10, 1. ledd og 3. ledd? Konkurranselovutvalget: Forbrukerhensyn relevante for defineringen av hva som er virksom konkurranse

11 Økonomisk kontekst FIR
[I]n assessing an agreement under Article [81(1)] of the Treaty, account should be taken of the actual conditions in which it functions, in particular the economic context in which the undertakings operate, the products or services covered by the agreement and the actual structure of the market concerned (European Night Services v Commission)

12 Den økonomiske analyse
FIR’s analysemodell: Dersom avtalen etter sitt formål begrenser konkurransen skal analysen av positive virkninger foretas i forhold til art 81(3) I andre tilfelle skal positive og negative virkninger på konkurransen vurderes i forhold til art 81(1) En full økonomisk analyse må foretas for å avgjøre om konkurransebegrensningskriteriet i art 81(1) er oppfylt

13 Den rettslige kontekst
Er avtalen en del av et større nettverk av avtaler? Arten av de rettslige bindinger Type Omfang

14 Art 81(1) - tolkningsstriden løst?
Den rettslige og økonomiske kontekst skal tas i betraktning i forhold til art 81(1) Slått fast flere ganger av EFD EFD fullfører ikke Har ikke gjennomgående lagt en full avveining av positive og negative virkninger til grunn EFTA-domstolens avgjørelse i Hegelstad/Hydro Texaco

15 Art 81(1) - tolkningsstriden løst?
FIR åpner uttrykkelig for en full avveining Åpner for å sette Kommisjonens avgjørelse til side der full avveining ikke er foretatt Gjenstår å se om FIR følger opp Kommisjonen motvillig Holder i enkeltsaker på at positive virkninger må vurderes i forhold til art 81(3) Men: Tendenser til vilje til en breder vurdering under art 81(1)

16 Tilknyttede, nødvendige begrensninger
EF-domstolen har godtatt nødvendige begrensninger i partenes kommersielle frihet som er sideordnet i forhold til et legitimt formål en avtale har FIR i sak T-112/99, Metropole Television “Således kan undersøgelsen af, om en begrænsning er objektivt nødvendig i forhold til hovedtransaktionen, som Kommissionen med rette har hævdet, ikke undgå at blive forholdsvis abstrakt. Det gælder ikke om at undersøge, om begrænsningen i betragtning af konkurrencesituationen på det pågældende marked er nødvendig for hovedtransaktionens kommercielle succes, men om at afgøre, om begrænsningen, hvis man ser snævert på hovedtransaktionen, er nødvendig for at gennemføre denne transaktion. Hvis hovedtransaktionen viser sig vanskelig eller umulig at gennemføre uden begrænsningen, kan begrænsningen anses for objektivt nødvendig for transaktionens gennemførelse”, (premiss 109).

17 Bagatellunntaket Kun avtaler som begrenser konkurransen ”merkbart” rammes av § 10, 1. ledd Unntaket referer seg både til konkurranse-begrensnings- og sahandelskriteriet De minimis regelen utviklet av EFD Formulert første gang i Völk v Vervaecke An agreement falls outside the prohibition in Article [81(1)] where it has only insignificant effect on the market, taking into account the weak position which the persons concerned have on the market Et tilsvarende vilkår må innfortolkes i § 10 NOU 2003:12 s. 229, Ot. Prp. nr. 6 ( )

18 Bagatellmeddelelsen Kommisjonens bagatellmeddelelse i dag det praktisk viktigste uttrykk for regelen Refererer seg kun til konkurransebegrensningskriteriet Ikke bindende Kommisjonen vil normalt ikke åpne sak dersom en avtale faller inn under meddelelsens terskelverdier Har Kommisjonens meddelelse relevans i forhold til § 10?

19 Terskelverdiene Horisontale avtaler - 5% markedsandel
Vertikale avtaler - 10% markedsandel Blandede avtaler - 5% Gjelder også der avtalen vanskelig kan klassifiseres som horisontal eller vertikal Terskelverdiene kan ikke overskrides med mer enn 10% innenfor en toårsperiode Kan mao i perioder være noe over terskelverdiene

20 SMB Små og mellomstore bedrifter anses normalt for å falle under terskelverdiene Presumsjonsregel Selv om terskelverdiene er overskredet Vil ikke ”frembyde en tilstrækkelig interesse til Fællesskabet til, at det vil være berettiget at skride ind over for dem” (avsnitt 19) Ledd i EF’s politikk for å fremme SMB’er Beskytter konkurrenter fremfor konkurransen?

21 ”Hard core” og de minimis
Forbehold for spesielle avtaler som normalt er svært skadelige for konkurransen Art 53(1) kan komme til anvendelse også under terskelverdiene Horisontale avtaler som har til formål Prissamarbeid Produksjons-/salgsbegrensning Markedsdeling

22 ”Hard core” og de minimis
Vertikale avtaler som har til formål Å fastsette videresalgspriser Markedsdeling i form av territorial beskyttelse Kommisjonen vil allikevel kun gripe inn overfor slike avtaler dersom Det er nødvendig av hensyn til fellesskapets interesser Mao der avtalene fører til at konkurransen på det indre marked ikke fungerer

23 Beregning av markedsandel
Deltagende markeder Foretakene som er part i avtalen De selskap som inngår i den samme økonomiske enhet som hver av partene i avtalen Det relevante marked

24 § 10, 2. ledd Avtaler i strid med § 10, 1. ledd er ugyldige
EFD vedrøende art 81(2)/53(2) [T]he automatic nullity decreed by Article [81(1)] of the Treaty applies only to those contractual provisions which are incompatible with Article [81(1)]. The consequenses of such nullity for other parts of the agreement, and for any orders and deliveries made on the basis of the agreement, and the resulting financial obligations is not a matter for Community law. These consequences are to be determined by the national court according to its own law

25 Virkningene av ugyldighet fastsettes mao på bakgrunn av nasjonal rett
Avtl §36 Følgeavtaler ikke omfattet av § 10, 2. ledd Med mindre de er en ytterligere manifestering av konkurransebegrensningen (Erstatning)

26 Dispensasjonsadgangen - § 10, 3. ledd
§ 10, 3. ledd åpner for dispensasjon på visse vilkår Tolkes strengt Dispensasjon vil bare bli gitt dersom nettovirkningen er positiv Avtalen må være positiv for samfunnet Positive virkninger for partene irrelevant

27 Det generelle proporsjonalitetskrav
Begrensningen må være nødvendig Finnes det mindre restriktive alternativ? Dispensasjon vil bare bli gitt for den periode som er nødvendig for å oppnå målene som rettferdiggjør dispensasjon Dispensasjon vil ikke bli gitt til ”Hard core” Avtaler som eliminerer samhandelen

28 Individuelle fritak (enkeltfritak) Gruppefritak
Lovbestemte Gruppefritak Gis av Konkurransetilsynet Gis av Kommisjonen/Rådet som forordninger Inntas i EØS-avtalen

29 Vilkårene i § 10, 3. ledd / artikkel 53(3)
Det første positive vilkåret ”bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske utvikling” Det andre positive vilkåret ”sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved”

30 Det første negative vilkåret Det andre negative vilkåret
”at der ikke pålægges de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål” Det andre negative vilkåret ”at der ikke gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer”

31 Det første positive vilkåret
Kan deles i fire elementer 1. Element: ”bidrar til å bedre produksjonen … av varene ” Får også anvendelse på tjenester Typiske avtaler som kan fremme produksjonen; F&U, spesialiseringsavtaler, produksjons JV Effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner Kvalitet og produktdifferensiering

32 2. Element: ”bidrar til å bedre … fordelingen av varene ”
Overkapasitet Arbeidskraften Dynamisk effektivitet 2. Element: ”bidrar til å bedre … fordelingen av varene ” Eksempler på distribusjonssystemer; Eksklusiv distribusjon, franchising, selektiv distribusjon, fleksible distribusjonssystemer

33 3. Element: ” bidrar til å … fremme den tekniske … utvikling ”
Overlapper med 1. Element Tekniske forbedringer og utbredelse av eksisterende teknologi Lisensavtaler, spesialiseringsavtaler, felles F&U Forbedret sikkerhet/produktsikkerhet Sosiale hensyn/miljøhensyn Overkapasitet

34 4. Element: ” bidrar til å … fremme den … økonomiske utvikling ”
rasjonalisering og kostnadsreduksjoner Fordelene ved større utbredelse av kunnskap Overkapasitet og restrukturering Forbedre finansielle systemer/betalingssystemer Bedret tilgangen på kapital til investeringer

35 Det andre positive vilkåret
Det må vises med tilstrekkelig sannsynlighet at noen av fordelene vil komme konsumentene til gode Vil avhenge av hvor intensiv konkurransen er Etterspørrernes markedsmakt og forhandlingsposisjon vil tas i betraktning ”forbrukerne” Jf. § 1, 2. ledd

36 Fordeler De forbedringer som nevnes i det første vilkåret og virkningene av disse Bedre produktkvalitet Introduksjon av nye og bedre produkter Gunstigere priser Større produktdifferensiering Lavere kostnader med påfølgende reduserte priser Bedre service Større leveringssikkerhet, etc

37 ”rimelig andel” Forbrukerne må kompenseres sitt tap
Forbrukerne som gruppe Innføringen av en prisstandard Prisene må ikke gå opp som følge av samarbeidet Kort og lang sikt Kostnadsgevinster i form av reduserte variable kostnader Kostnadsgevinster i form av redusert faste kostnader ”Fordel” må være mulig å vise Ikke mulig dersom konkurransen er eliminert Kravet til rimelig andel legger føringer på deltagernes prispolitikk Kravet må være oppfylt til enhver tid

38 Det første negative vilkåret
Nødvendighetskriteriet De konkurransebegrensende klausulene må være nødvendige for å realisere fordelene Fordelene må ikke kunne realiseres uavhengig av begrensningene Innenfor den samme tidsperiode Med den samme sannsynlighet

39 Klausuler som ikke oppfyller det første negative vilkåret
Testen i praksis; Kan målet nås med mindre restriktive klausuler? Klausuler som ikke oppfyller det første negative vilkåret Absolutt områdebeskyttelse Klausulene omfattet av ”svartelistene” i de ulike gruppefritakene

40 Det andre negative vilkåret
Elimineres konkurransen vil ikke dispensasjon bli gitt Vil ofte være avgjort i vurderingen av de tre foregående vilkårene Strukturell analyse av markedet nødvendig Markedsandeler opp til 30% akseptable? Absolutt yttergrense: Der samarbeidet vil få en dominerende posisjon på markedet


Laste ned ppt "”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google