Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4 A. Opphør og endring av forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4 A. Opphør og endring av forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4 A. Opphør og endring av forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser Tilblivelse (avtaleretten) Innhold (tolkingslæren) Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå?

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser •Regulært opphør av kontraktsforpliktelser –Oppfyllelse etter kontraktens opprinnelige innhold •Irregulært opphør eller endring av forpliktelser –Avbestilling og oppsigelse –Revisjon og omlegging –(Endringer og tillegg ved tilvirkning og entreprise) •Forholdet mellom opphør eller endring og oppfyllelsessvikt (kontraktsbrudd)

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser •Avbestilling – forholdet til oppsigelse –Felles: Fri seg fra egen forpliktelse ved å gi avkall på motytelsen –Engangs- og rateytelser kan avbestilles –Løpende ytelser kan normalt sies opp •Avbestilling og oppsigelse – avgrensninger –Ugyldighet, bristende forutsetninger eller urimelighet –Avtalefestede forbehold (suspensiv betingelse) •Avbestilling –Ensidig, berettiget erklæring fra kreditor som forhindrer naturaloppfyllelse fra debitor –Unntak fra prinsippet om at avtaler skal holdes •Tilbakekall ”re integra” i spesielle tilfeller –Analogisk anvendelse av avtl. § 39 –Funksjonelt, men ikke rettslig, avbestilling?

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser •Adgangen til å avbestille en ytelse –Ingen alminnelig avbestillingsrett i norsk rett »kjl., avhl. –Mange unntak – tre kategorier »Ubetinget avbestillingsrett uten erstatningsansvar »Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning •Fbkjl. § 41 »Betinget avbestillingsrett – to typer vilkår •Innen en viss tidsfrist •Ved visse faktiske omstendigheter

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser •Ubetinget avbestillingsrett uten erstatningsansvar –Realitet: Bare den ene parten er bundet av avtalen – motparten har en betinget forpliktelse (parallell: opsjon) –Eksempler: Flybilletter, hotellrom, kinobilletter etc. –Iblant krav om rimelig varsel (tidspunkt for avbestillingen) »Hvis ikke: Fullt vederlag •Ubetinget avbestillingsrett mot full erstatning (positiv kontraktsinteresse) –Eksempel: tilvirkningskjøp –Begrensning: Betydelig ulempe eller risiko for tap

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser •Betinget avbestillingsrett –Avbestilling innen tidsfrist »Hensyn: Gi debitor mulighet til å områ seg og begrense tapet »Eksempel: Pakkereisel. § 4-2 (passende avbestillingsgebyer) –Vilkår knyttet til visse faktiske omstendigheter »Hensyn: Kreditors interesse i å få oppfyllelse bortfaller »Eksempler: •hvtjl. § 40(2): uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll •pakkereisel. § 4-1: krigshandlinger etc.

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Opphør og endring av forpliktelser •Oppsigelse av løpende ytelser –Alminnelig hovedregel: Løpende forhold kan sies opp med rimelig varsel »Mange lovregler om oppsigelse av kontraktstyper: aml, husll., selskl. –oppsigelsesfrister –Virkningen av oppsigelse: kontraktsforholdet opphører ved utløpet av oppsigelsesfristen –Begrensninger i oppsigelsesadgangen for én part »Mange lovregulerte: aml, fiavtl, hussl. (urimelig) »Utenfor lovregulerte områder: Urimelig etter avtl. § 36?


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 4 A. Opphør og endring av forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google