Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurransesituasjonen i finansmarkedene Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening. Bransjeseminar om grunnfondsbevis 8. september 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurransesituasjonen i finansmarkedene Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening. Bransjeseminar om grunnfondsbevis 8. september 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurransesituasjonen i finansmarkedene Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening. Bransjeseminar om grunnfondsbevis 8. september 2004 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

2 Innledning I konkurranserettslig forstand er det ikke ett ”bankmarked”, men flere finansmarkeder

3 Fusjon DnB NOR Fusjonen viktigste hendelse for konkurransesituasjonen i finansmarkedene Fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR berørte mange markeder Markedene etter fusjonen er typisk preget av én stor, landsdekkende aktør (DnB NOR) og mindre regionale aktører (ofte sparebanker) som har betydelig markedsandel i sin region

4 Tilsynets vedtak Tilsynet fant at fusjonen ville føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedene for: Utlån til personkunder Utlån til små og mellomstore bedrifter Ytelsesbasert, kollektiv pensjon til private foretak

5 Tilsynets vedtak forts. Fusjonen ville gi samfunnsøkonomiske gevinster som følge av kostnadsbesparelser Partenes anslo de samfunnsøkonomiske kostnadssynergiene til å være 1,7 mrd. kroner årlig Tilsynets anslag betydelig lavere

6 Tilsynets vedtak forts. Pålegg om overdragelse av lokaler Pålegg om salg av bedrifter Elcon Finans, Gjensidige NOR Fondsforsikring, Postbanken Eiendomsmegling, Aktiv Eiendomsmegling, samtlige aksjer i Storebrand Andre vilkår Avvikling av eksklusivitetsavtaler, opprettholdelse av fundinglinjer, Gjensidige Forsikring og samarbeidende sparebanker skal kunne distribuere andre bankers produkter

7 Tilsynets vedtak forts. Fusjonen godkjent på vilkår fordi tilsynet fant det overveiende sannsynlig at verdien av kostnadssynergiene oversteg det samfunnsøkonomiske velferdstapet av redusert konkurranse Etter gammel konkurranselov var det ikke noe krav om at effektiviseringsgevinster skulle komme kundene til gode

8 Markedet for utlån til personkunder Lokalt marked – filialnett gir eierskap til kunden Høy konsentrasjon DnB NOR har over 40% andel av markedet for utlån til private i 8 fylker Største konsentrasjon på Østlandet, i Hordaland og Nord-Norge

9 Markedet for utlån til personkunder Lav kundemobilitet Se Statens Institutt for forbruksforskning, fagrapport nr. 2-2004 Tinglysingsgebyr øker flyttekostnad Høye etableringshindringer Små formelle etableringshindringer Betydelige markedsmessige

10 Markedet for utlån til personkunder Markedsmakt kan utøves gjennom Økte priser (utlånsmargin) Redusert servicegrad Strengere kredittrasjonering – reduserte utlånstap

11 Markedet for utlån til SMB Kirketårnsprinsippet – lokalt marked Konkurransetilsynets undersøkelser viste nær sammenheng mellom markedsandel og utlånsmargin

12 Markedet for utlån til SMB DnB NOR dominerende aktør på Østlandet, i Hordaland og i Nord-Norge Markedsmakt kan utøves gjennom Økte priser Redusert servicegrad Strengere kredittrasjonering

13 Markedet for ytelsesbasert kollektiv pensjon til private foretak Nasjonalt marked Høy konsentrasjon Etter fusjonen har de to største aktørene 88 prosent av markedet

14 DnB NORs resultater 1. halvår 2004 Driftsresultat 2. kv. 456 millioner bedre enn analytikernes forventning Avviket fordeler seg slik (mNOK): Høyere renteinntekter133 Andre driftsinntekter46 Lavere driftskostnader135 Lavere utlånstap130 Verdipapirgevinster13

15 DnB NORs resultater 1. halvår 2004 Økningen i rentemargin på utlån i 2. kvartal tilsvarer 440 millioner kroner årlig Realisering av kostnadssynergier i rute

16 DnB NORs resultater 1. halvår 2004 Inklusive utbytte på 2,20 kr/aksje har aksjen gitt avkastning siden årsskiftet på 26% Justert for risiko har aksjen i år gitt betydelig bedre avkastning enn aksjemarkedet

17 DnB NORs resultater 1. halvår 2004 Avkastning på egenkapitalen i personkundeområdet gikk opp fra 24,6 til 30,3 prosent p.a. Tilsvarende for bedriftskundeområdet opp fra 11,4 til 16,8 Bankens styre har økt kravet til avkastning på egenkapitalen fra 14 til 15 prosent Resultatene så langt strider ikke mot tilsynets vurderinger slik de kom frem i vedtaket av 7. November, 2004.

18 Ny konkurranselov Skjerper aktsomhetskravet til dominerende aktør Tillegg til formålsparagraf. ”Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.”

19 Ny konkurranselov Innebærer i motsetning til forrige lov, krav om at effektivitetsgevinster skal komme forbrukerne til gode

20 Oppsummering: Resultatutviklingen bekrefter tilsynets analyse av virkningen av fusjonen Svekket konkurranse har kommet eierne til gode i form av økt resultat Sammenslåing av filialnett vil gi konkurrentene rom for ekspansjon Banken er i rute med annonserte kostnadsreduksjoner


Laste ned ppt "Konkurransesituasjonen i finansmarkedene Sparebankforeningen og Norske Finansanalytikeres Forening. Bransjeseminar om grunnfondsbevis 8. september 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google