Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltakerloven – arv og generasjonsskifte Aalesunds Rederiforening 26. august 2011 Vidar Landmark, Fiskeri- og kystdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltakerloven – arv og generasjonsskifte Aalesunds Rederiforening 26. august 2011 Vidar Landmark, Fiskeri- og kystdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltakerloven – arv og generasjonsskifte Aalesunds Rederiforening 26. august 2011 Vidar Landmark, Fiskeri- og kystdepartementet

2 Verdier fra havet – Norges framtid 2 Deltakerloven 26.3.1999 nr 15 •Forarbeidene til loven:  Ot. prp. 67 (1997-98), Innst. O. nr. 38 (1998-99)  To endringsproposisjoner – Ot. prp. nr. 70 (2003-2004) og Ot. prp. nr. 13 (2007-2008) •Loven regulerer adgangen til å drive ervervsmessig fiske og fangst med norsk fartøy, jf § 2  fartøy er norsk når vilkårene i sjøloven §§ 1 – 4 er oppfylt  utlending bosatt i Norge kan eie fartøy u 15 m

3 Verdier fra havet – Norges framtid 3 Generelt om tillatelsene •Både ervervstillatelse, konsesjon og deltakeradgang gis fartøyets eier, for ett bestemt fartøy, § 4 annet ledd •Bare den som eier fartøyet og er gitt tillatelsen, kan drive ervervsmessig fiske med dette fartøyet, § 4 annet ledd siste punktum (- unntak leiefartøy i enkelte tilfeller) •Tillatelsene er med andre ord knyttet til ”enheten” fartøy/eier og det må gis ny tillatelse  dersom eier skifter fartøy  dersom fartøy skifter eier •Alle vilkår prøves  i forbindelse med salg av fartøy for fortsatt drift  i forbindelse med endring av majoritetseier

4 Verdier fra havet – Norges framtid 4 Krav for å få ervervstillatelse •Nasjonalitetskrav, § 5  norsk statsborger  selskap/sammenslutning: minst 60% norsk eierskap/stemmerett/styremedlemmer  unntak fra EØS-reglene om fri kapitalflyt og etableringsadgang – fortsatt adgang til diskriminering på grunnlag av nasjonalitet •Aktivitetskrav/aktiv fisker, § 6  ervervsmessig fiske i 3 av siste 5 år,  på eller med norsk fartøy  ”administrerende reder” = aktiv fisker

5 Verdier fra havet – Norges framtid 5 ” Administrerende reder” •Må ikke være ombord for å være aktiv fisker, jf Sjøviksaken 1985: ”Et fartøy av ”Sjøviks” størrelse krever at fartøyet administreres av en person som nødvendigvis ikke står om bord.” •Konkret vurdering, jf prp. 67/97-98 s. 44:  ”legges betydelig vekt på den enkelte eiers nærhet til driften av fartøyet og utøvelsen av fisket”  ”et krav at rederens hovedaktivitet er drift av fiskebåtrederi” •Krav i henhold til forvaltningspraksis: –ledende funksjon og –eierandel på minst 30 %

6 Verdier fra havet – Norges framtid 6 Selskap eller sammenslutning •Ervervstillatelse kan gis til et foretak som sådan, jf § 4 annet ledd – juridisk person kan være den som ”innehar tillatelsen” •For at selskap skal kunne få tillatelse krever loven at personer som oppfyller aktivitetskravet  ”innehar mer enn 50% av eierinteressene”  ”faktisk har tilsvarende kontroll over virksomheten”

7 Verdier fra havet – Norges framtid 7 Selskap eller sammenslutning, forts •Kan stilles vilkår mht styresammensetning o.l. for å sikre fiskers kontroll •Kan stilles krav om innsyn i underliggende avtaler, aksjonæravtaler o.l. for å avdekke proforma eierskap som sikter mot å omgå aktivitetskravet

8 Verdier fra havet – Norges framtid 8 Unntak fra aktivitetskravet •Det kan gjøres generelt unntak i forskrift, som for eksempel unntaket for fartøy under 50 fot •Det kan gjøres unntak i enkelttilfeller når ”næringsmessige og regionale hensyn tilsier det”  Men det kan ikke i enkelttilfeller gjøres unntak for generasjonsskifte som sådan; dette er særlig regulert i loven og i manntallsforskriften

9 Verdier fra havet – Norges framtid 9 Aktivitetskravet – arv og generasjonsskifte •Problemstillingen: skal det gis særregler om aktivitetskravet i forbindelse med arv og generasjonsskifte? •Eierskapsutvalget 2002: ”En ser det likevel slik at en ikke kan sette arvinger i en særklasse. … Dersom en skulle se bort fra aktivitetskravet i arvesituasjoner, ville det føre til en vesentlig uthuling av prinsippet om fiskereid flåte.” •Hvis ikke særregler, økt risiko for salg av fartøyet ut av familien – fordeler og ulemper

10 Verdier fra havet – Norges framtid 10 Aktivitetskravet – arv og generasjonsskifte •Deltakerloven § 7 annet ledd: ”Når et fartøy overtas ved arv etter reglene i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel I eller II, skal den nye eieren gis tidsbegrenset ervervstillatelse i inntil fem år inntil aktivitetskravet i § 6 første ledd er oppfylt” ”Slik tidsbegrenset ervervstillatelse kan også gis ved overføring av fartøyet som ledd i generasjonsskifte til fordel for personer som kan få arverett etter arveloven kapittel I”.

11 Verdier fra havet – Norges framtid 11 Altså: • Den som  får fartøy som arv på bakgrunn av slektskap og ekteskap, eller  har/kan få arverett og overtar fartøy som ledd i generasjonsskifte •får midlertidig ervervstillatelse for 5 år, uten hensyn til tidligere aktivitet som fisker •kan også bli ført på blad B i fiskarmanntalet i medhold av spesialregel

12 Verdier fra havet – Norges framtid 12 Oppsummering: •Loven legger til rette for at fartøy kan overtas som arv eller på generasjonsskifte, av person/personer som på tidspunktet for overtakelsen ikke oppfyller aktivitetskravet •Men: etter utløpet av de fem årene med midlertidig tillatelse, må aktivitetskravet være oppfylt på vanlig måte som følge av deltakelse om bord eller som administrerende reder •Det innebærer at majoritetseier/flere som til sammen er majoritetseiere må inn i posisjoner hvor man vil ”tjene opp aktivitet” som fisker

13 Verdier fra havet – Norges framtid 13 Hva diskuterer vi nå? •En påstand om at lovens aktivitetskrav fører til tapping av kapital i fiskeriselskap, ved at aktive eiere må kjøpe ut arvinger som ikke kan/vil bli aktive fiskere i lovens forstand •Bare riktig, så lenge man ikke er villig til skjevdeling av verdiene •Er påstanden riktig også på lang sikt? Stikkord: –utbytte kontra kapitaloppbygging? –langsiktig vilje til å sitte som passiv eier av store verdier, hvis ikke tilstrekkelig avkastning?

14 Verdier fra havet – Norges framtid 14 Hva bør vi også diskutere? •I dag er vi delt i to grupper i forhold til deltakerlovens aktivitetskrav; aktive fiskere og alle oss andre. Vil det være akseptabelt å opprette en tredje gruppe; den som er etterkommer etter en aktiv fisker på dette (tilfeldige) tidspunktet? •Vil det ha virkning for aktivitetskravet på lang sikt, 10 – 20 år, dersom kravet blir redusert for å legge til rette for arv og generasjonsskifte? •Og dersom det har konsekvenser for aktivitetskravet; betyr det noe?

15 Verdier fra havet – Norges framtid 15 Takk for merksemda!


Laste ned ppt "Deltakerloven – arv og generasjonsskifte Aalesunds Rederiforening 26. august 2011 Vidar Landmark, Fiskeri- og kystdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google