Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivt eierskap i fiskeflåten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivt eierskap i fiskeflåten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivt eierskap i fiskeflåten
Aktivt eierskap i fiskeflåten. Særregler for arv, generasjonsskifte og uskifte Vest-Norges Rederiforening Solstrand 18. august Seniorrådgiver Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet

2 Tema Gjennomgå deltakerlovens krav til aktivitet for å eie og drive fiskefartøy Gjennomgå særreglene for arv, generasjonsskifte og uskifte som gir et midlertidig unntak fra aktivitetskravet

3 Kort om deltakerloven av 26. mars 1999
Regulerer adgangen til å drive ervervsmessig fiske , fangst og annen høsting av viltlevende marine ressurser med norsk fartøy, jf. § 2 En av intensjonene: Sikre at det er aktive fiskere som får adgang til å eie og drive fiskefartøy Effektiv garanti for å sikre lokaleid og variert flåte Virkemiddel: Krav om ervervstillatelse og krav til aktivitet i fiske

4 Krav om ervervstillatelse – § 4
Fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten ervervstillatelse Tildeles fartøyets eier for ett bestemt fartøy, jf. § 4 annet ledd Må være reell eier: leasing eller annen form for utleie er ikke tillatt Overføring ved gave – eierbeføyelser må gå over Proforma – eierskap gjennom underliggende avtaler – ikke tillatt

5 Krav om ervervstillatelse – § 4
Konsekvens av ”enheten” eier/fartøy: Eierskifte => ny søknad Fartøyskifte => ny søknad Bare eier kan drive fiske med fartøyet (Unntak leiefartøyordningen)

6 Aktivitet som vilkår for tildeling av ervervstillatelse – § 6
Et av flere vilkår for ervervstillatelse Innhold: Drevet ervervsmessig fiske i minst 3 av de siste 5 år og fortsatt er knyttet til fiske- og fangstyrket på eller med norsk fartøy

7 Aktivitetskrav knyttet til person – § 6 første ledd
”Drevet ervervsmessig fiske” drevet fiske, fangst eller annen høsting av viltlevende marine ressurser som ”levevei alene eller sammen med annen næring” Bør i utgangspunktet være sammenfallende med vilkårene for å stå på blad A i Fiskarmanntallet jf. Ot.prp 67 ( ): Ny definisjon av ”ervervsmessig fiske” under utarbeidelse

8 Aktivitetskrav knyttet til person – § 6 første ledd
”minst 3 av de 5 siste år” og ”fortsatt være tilknyttet fiske- og fangstyrket” Aktivitet på behandlingstidspunkt Aktivitetskravet er knyttet til person som eier aksjepost Aksjonær i felleseie med ektefelle som er ”aktiv fisker” – ingen uttelling Må være oppfylt til enhver tid => Brudd skal medføre tilbakekall av ervervstillatelse etter § 11 første ledd bokstav b)

9 Aktivitetskrav knyttet til person – § 6 første ledd
Fisket må ha foregått ”på eller med” norsk fartøy Omfatter både aktivitet om bord i fartøy og på land (administrerende reder) ”Norsk fartøy” Sjøloven av 24. juni 1994 §§1-4

10 Administrerende reder - § 6 første ledd
Bakgrunn for dagens regel – Vedtak FKD 6. juni 1985 (”Sjøvikregelen” ) et fartøy av ”Sjøvik”s størrelse krever at fartøyet administreres av en person som nødvendigvis ikke står om bord Daglig leder i full beskjeftigelse med å lede fartøyet Deltakerloven hindret ikke en fortolkning om at aktiv daglig leder med eierinteresser over 50 % kan anses som aktiv fisker i deltakerlovens forstand (1972-lov)

11 Administrerende reder - § 6 første ledd
Konkret vurdering jf. forarbeider (Ot.prp ): Eiers nærhet til driften av fartøyet og utøvelsen av fisket Reders hovedaktivitet - drift av fiskebåtrederi Tilleggskrav i forvaltningspraksis Ledende funksjon Krav til eierandel ( > 30 %) Bare en administrerende reder i samme rederi. Flerbåtsrederi inntil 2 administrerende redere (ulik lederfunksjon)

12 Aktivitetskrav for selskap /sammenslutning - § 6 annet ledd
Aktive fiskere ”må inneha mer enn 50 pst av eierinteressene” og ha ”tilsvarende faktisk kontroll” => Mer enn 50% av totalt antall aksjer => Mer enn 50% av aksjer med stemmerett For å sikre aktive fiskeres ”faktiske kontroll” Krav til styresammensetning Innsyn i avtaler

13 Aktivitetskrav for selskap /sammenslutning - § 6 annet ledd
Eksempler på avtaler Selskapsavtale Aksjonæravtaler Avtaler om pantsettelse Avtaler vedrørende finansiering, sikkerhet for lån, oppgjør etc Bestemmelser om utbytte => avtaler som begunstiger minoritetseier fremfor aktiv majoritetseier vil ha betydning FIDIR kan kreve erklæring fra søker/fullmektig vedr. avtaler m.v.

14 Konsekvenser av at aktivitetskravet ikke er oppfylt
Avslag på søknad om ervervstillatelse etter § 6 Tilbakekall av eksisterende ervervstillatelse etter § 11 første ledd bokstav b) for fartøy i drift

15 Unntak fra aktivitetskravet - § 6 tredje ledd
Ved enkeltvedtak ”når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det” Hensynet til sysselsetting, bosetning og råstofftilførsel (Ot.prp ) Kobling fiskeindustri/flåte Ferskfisktrålerflåten hovedvirkeområde Utdanning av betydning for yrket (Ot.prp ) Generelt unntak i forskrift for fartøy under 50 fot

16 Særregel som gir midlertidig unntak fra aktivitetskravet – § 7 annet ledd
Arv Skal gis tidsbegrenset ervervstillatelse i inntil 5 år inntil aktivitetskravet er oppfylt Generasjonsskifte Kan gis tidsbegrenset ervervstillatelse i inntil 5 år inntil aktivitetskravet er oppfylt Uskifte Tidsubegrenset ervervstillatelse så lenge uskifteboet består

17 Arv - vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse
”Fartøy overtas ved arv” Omfatter arv etter aktiv fisker og arv etter gjenlevende ektefelle i uskiftet bo etter aktiv fisker (førstavdødes del) Arv til arvinger etter Arveloven kapt I (slektskap) og kapt II (ekteskap) Arv etter testament til arvinger etter Arveloven kapt I og II, jf. Ot.prp nr. 70 ( )

18 Arv – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse
Ingen krav til sannsynliggjøring av aktivitetskravet ved søknad => ingen krav til at arvinger skal inn i funksjoner i 5 årsperioden arvedel + andel aktive fiskere må samlet inneha majoritet Ved utløpet av 5 årsfristen må aktivitetskravet være oppfylt enten av arvingene selv eller andre

19 Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse
må før søknad behandles sannsynliggjøre at aktivitetskravet vil bli oppfylt ved utløpet av 5 årsfristen (Ot.prp ) Plan for hvilke funksjoner de som overtar skal ha i rederiet Funksjon om bord Funksjon på land (administrerende reder) Krav til plan: Bør angi hvilken stilling den enkelte skal ha i rederiet Viktig å planlegge i god tid før et generasjonsskifte!!

20 Hvilke forhold ved aktivitetskravet skaper problemer ved arv og generasjonsskifte?
Krav til administrerende reder: Eierandel > 30 % Ledende funksjon Bare en administrerende reder Hvordan man løser generasjonsskiftet påvirkes også av annen lovgivning

21 Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse
Fartøyets eier overfører eierskapet til sine barn eller andre arvinger i sin levetid arvinger etter arvelovens kapittel 1 (slektskap) Regel kommer bare til anvendelse ved generasjonsskifte etter aktive eiere

22 Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse
”overføring av fartøyet” Reell overføring av fartøyet => Omfatter ikke overføring av skattemessige hensyn eller formuesforskyvninger mellom eierne uten at kontrollen over driften overføres Kan ”gammel eier” sitte igjen med en eierandel etter generasjonsskifte? Praksis

23 Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse
”ledd i generasjonsskifte” Kan ett generasjonsskifte skje i flere omganger? ”Norafjellsaken” (Sak 2006/2768) Flere generasjonsskifte fra samme arvelater? Arvelater ombestemmer seg Generasjonsskiftedel i rederiet + andel aktive fiskere må samlet inneha majoriteten av aksjene i selskapet Ved utløpet av 5 årsfristen må aktivitetskravet være oppfylt

24 Uskifte – vilkår for tildeling av tidsubegrenset ervervstillatelse
Gjenlevende ektefelle i uskiftet bo Uskiftet bo etter aktiv fisker Varighet Så lenge uskiftesituasjonen består

25 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Aktivt eierskap i fiskeflåten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google