Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 26.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 26.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 26.10.2013

2 2 Lovutvalgets arbeid •Lovutvalgets medlemmer: –Harald Tronvik, leder –Steinar Birkeland –Kirsti Jaråker –Johan Fr. Remmen –Bodil Høstmælingen –Jostein O. Mo –Unn Birkeland

3 Sak 09/13 stemmerett på årsmøte for styre oppnevnt av overordnet ledd •IK overtok administrasjonen av lag, og oppnevnte styre i laget, jfr. § 2-3 (3) •3 av styremedlemmene oppnevnt av kretsen var ikke medlemmer av laget •Hadde disse stemmerett på årsmøtet i laget? 3

4 Overordnet org.ledds kompetanse •Hovedprinsipp: Overordnet organisasjonsledd kan bare foreta seg noe overfor underordnet ledd dersom den demokratiske og lovlige styringen av det underordnede leddet ikke fungerer («Minste inngreps prinsipp») RIME 22.06.2014

5 §2-3 (1) •(1) Overordnet organisasjonsledd kan kreve å få utlevert regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag, medlemslister mv. fra underordnet organisasjonsledd. Underordnet organisasjonsledd plikter uoppfordret innen rimelig tid å sende kopi av mottatte revisorbrev til overordnet ledd. RIME 22.06.2014

6 § 2-3 (2) •Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, innkalle til ekstraordinære ting og møter i underordnede organisasjonsledd.

7 § 2-3 (2) forts. •”Særlige grunner”, eksempler: –Laget er «dødt», og det må fattes vedtak om oppløsning –dersom det ikke eksisterer et fungerende styre –dersom styremedlemmene har fratrådt, og organisasjonsleddet selv ikke innkaller til nytt årsmøte –Fare for misbruk, illojalitet –dersom det underordnede organisasjonsledd utviser en så uforsvarlig forvaltning av virksomheten at denne står i fare for å opphøre og/eller påføre organisasjonen eller andre urimelige økonomiske tap. –Vedvarende drift for kreditors regning

8 § 2-3 (3) •Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. –Ingen plikt –Hvis det besluttes, må man vurdere hva man skal gjøre, hvilke implikasjoner det kan få å overta administrasjonen –Må ha hjemmel i styrevedtak

9 § 2-3 (3) •Overtakelse av administrasjonen innebærer –En suspensjon av de valgte organenes myndighet med sikte på en tilbakeføring av myndigheten, dvs. tidsbegrenset •Innebærer f.eks. instruksjonsmyndighet overfor ansatte –Overordnet ledd overtar ikke ansvaret for økonomiske forpliktelser –Ansvar kan dog inntre for overordnet ledd ved uaktsomme handlinger

10 § 2-3 (3) •Hvem «overtar administrasjonen»? –Krets Lag •Hvem utøver myndigheten? –Kretsstyret? –Org.sjef? •Må overordnet ledd oppnevne midlertidig styre eller kan leddet selv utøve myndigheten? RIME 22.06.2014

11 § 2-3 (3) •Hvis overordnet ledd oppnevner styre, hvilke rettigheter har det? –I driften –På årsmøte? RIME 22.06.2014

12 § 2-3 (3) •Styret har fulle rettigheter som styre i forbindelse med driften av laget •Det foreligger ingen hjemmel for at et styre oppnevnt med hjemmel i § 2-3 har stemmerett på årsmøtet i kraft av styrevervet, og forutsetningen om medlemskap for å kunne ha stemmerett på årsmøtet bør gjelde også i slike tilfeller.

13 § 2-3 (3) •Et overordnet ledd som overtar administrasjonen av et underordnet ledd må utvise varsomhet med å påvirke den demokratiske prosessen i laget. Det er kun dersom det ikke lenger er grunnlag for en slik demokratisk prosess at et overordnet ledd kan fatte vedtak som ellers tillå medlemmene å fatte. Vedtak om oppløsning der det ikke foreligger et tilstrekkelig antall medlemmer i laget er et eksempel på dette. 13

14 § 2-3 (4) •Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal dette organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd. –Plikt ved illikviditet RIME 22.06.2014

15 08/13 Gruppestyre vs. hovedstyre •Særidrettsgruppe valgte gruppestyre, der gruppeleder hadde plass i hovedstyret. •Spørsmålet gjaldt årsmøtets myndighet i forhold til særidrettsgruppens myndighet. 15

16 Gruppestyret •Gruppene skal fremkomme av lagets organisasjonsplan, jf. LN § 15 (1) nr. 9 •Laget skal også bestemme hvordan gruppene skal organiseres, jf. LN § 19 (2) •Det kan besluttes at gruppestyrene kan velges av gruppen, men da bør valget godkjennes av årsmøtet. •Gruppestyret kan også velges på årsmøtet •Gruppestyret kan oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet 16

17 Styrets myndighet •Gruppen ikke et eget rettssubjekt, og er underordnet hovedstyret. •Hovedstyret kan overprøve gruppestyret der det er grunn til det. •Bør det lages et tillegg til lovnormen som regulerer fleridrettslag med gruppestyrer? 17

18 06/13: Svømmeskole •Et idrettslag driver svømmeskole, og tar inn medlemskontingent som del av kursavgiften. •847 medlemmer, hvorav 660 «svømmeskole elever» •Inntekten fra svømmeskolen utgjør 50% av lagets inntekter •Kan laget sette medlemskap som vilkår for deltakelse på svømmeskolen?

19 06/13: Svømmeskole •Ja, med vekt på følgende: –Medlemskapet sikrer overholdelse av idrettens regelverk –Opplæring viktig virksomhet for et IL –Medlemskapet knytter personene til idretten, og vil kunne danne grunnlag for fremtidig deltakelse –IL må følge loven, dvs. informere om medlemskap og kontingent, stryke ved manglende betaling. –Laget må etter en konkret vurdering ikke være en kommersiell virksomhet


Laste ned ppt "Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 26.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google