Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til ny havressurslov Innledning til representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag 4. februar 2008 Seniorrådgiver Gunnar Frogner Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til ny havressurslov Innledning til representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag 4. februar 2008 Seniorrådgiver Gunnar Frogner Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til ny havressurslov Innledning til representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag 4. februar 2008 Seniorrådgiver Gunnar Frogner Dahl

2 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov - bakgrunn •Saltvannsfiskeloven – viktig men anonym. •Ikke så mye ”støy” rundt den sammenlignet med deltakerloven og råfiskloven. •Mye av virksomheten i fiskeriene og forvaltningen er regulert i den.

3 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – bakgrunn forts. •Havressursloven skal erstatte saltvannsfiskeloven. •Hva regulerer saltvannsfiskeloven? •Saltvannsfiskeloven - utøvelsen av fiske – hvor mye, hvor, hvordan det kan fiskes. •Deltakerloven – hvem som kan fiske.

4 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – fremmet Stortinget •21. desember 2007 fremmet Regjeringen forslag til ny havressurslov. •Trykket i Ot.prp. nr. 20 (2007-2008). •Ligger nå til behandling i Stortinget. •Behandles forhåpentligvis i vårsesjonen.

5 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – forholdet til politikk •Havressursloven gir en rettslig ramme for forvaltningen. •Men; hva som er en tjenlig og rasjonell utnyttelse av ressursene og hvordan ulike nærings- og distriktshensyn skal vektlegges – er politikk! •Den fiskeripolitiske kursen, blant annet fordeling mellom grupper, skal ikke lovreguleres.

6 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – hva regulerer loven •Loven regulerer alle viltlevende marine ressurser. •Loven regulerer både høsting og annen utnytting. •Loven gjelder alle norske fartøy, uavhengig av hvor de befinner seg. •Loven gjelder utenlandske fartøy i våre soner.

7 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – formål mv. •Lovens formål: Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. •Viser hvilke hovedhensyn loven skal fremme •Viser at loven både er en nærings- og miljølov.

8 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – retten til ressursene •Loven slår fast at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet. •Loven etablerer ikke statlig eiendomsrett i privatrettslig forstand. •Et uttrykk for statens ansvar for å forvalte ressursene til beste for fellesskapet.

9 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – speilvending? •Skulle loven bygge på et høstingsprinsipp (som saltvannsfiskeloven) eller et bevaringsprinsipp? •Vi lagde et nytt prinsipp: forvaltningsprinsippet! •Fiske er etter loven tillatt inntil det blir regulert. •Myndighetene har en strengere plikt til å ”følge med” og innføre reguleringer ved behov.

10 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov - kvoter •Reglene om kvoter er i hovedsak de samme som i saltvannsfiskeloven. •Enklere og mer forståelige bestemmelser. •En viktig endring, når det er fastsatt en nasjonal kvote, kan det ikke fastsettes gruppe-, forsknings, undervisnings-, overvåkningskvoter mv som til sammen utgjør mer enn nasjonal kvote. •Mao: alle formål skal regnes med ved fordeling!

11 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – kvoter forts. •Faktisk fordeling av makrell i 2008.

12 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – tekniske reguleringer •I hovedsak videreføring av reglene i saltvannsfiskeloven. •Men: Ilandføringsplikt for all fangst med mindre det er fastsatt unntak i forskrift. •All høsting skal skje så skånsomt som mulig. •Den som mister eller må kutte redskap har plikt til å sokne. Redusere faren for farlige situasjoner.

13 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – tekniske reguleringer forts.

14 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov - fritidsfiske •Nå redskapsbegrensninger for ikke-manntallsførte fiskere. •I havressursloven: samme redskapsbegrensninger for høsting fra land og fra ikke-merkeregistrerte fartøy. •Det innføres en øvre omsetningsgrense på 50 000 pr år.

15 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov - genressurser •Havressursloven gjelder også marint genetisk materiale. •Innfører hjemmel for å regulere undersøkelse og uttak, og hjemmel for å kreve økonomisk godtgjøring fra de som utnytter genressurser. •Dette kan gi en betydelig økonomisk gevinst – som fellesskapet bør få ta del i.

16 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov - ressurskontroll •Viktig å fremheve: de aller fleste følger reglene! •Reglene om ressurskontroll er forenklet og modernisert. •Reglene om havnestatskontroll er flyttet fra fiskeforbudsloven til havressursloven – samler kontrollreglene ett sted.

17 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – ressurskontroll forts •Samarbeidsplikt ved kontroll tas inn i loven. •Vi innfører en hjemmel for sporing av fisk og hjemmel for å gi regler om merking av fangst. •Kjøperregistrering skal erstattes med en mottakerregistrering. •Nye regler for å regulere omlasting.

18 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – straff og sanksjoner •Noen viktige endringer i reglene om straff og sanksjoner. •Strafferammen hevet fra 6 mnd til 1 år, og 3 år for grove lovbrudd. •Fjerner straff-frihet for mannskap, men stiller krav til forsett.

19 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – straff og sanksjoner forts. •Viktigste endring: innføring av hjemmel for overtredelsesgebyr (lovbrotsgebyr). •Et alternativ til politianmeldelse. •Fangstdagbok er eksempel på saker der overtredelsesgebyr kan benyttes. •Enklere reaksjon på de minst alvorlige sakene.

20 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov – straff og sanksjoner forts. •Men: brudd på reglene om f.eks fangstdagbok er fremdeles ulovlig. •Mer alvorlige eller gjentatte brudd på reglene vil bli anmeldt til politiet og avgjort i rettsapparatet. •Det nye er at myndighetene kan velge om vi mener saken bør anmeldes eller om den kan avgjøres administrativt.

21 Verdier fra havet – Norges framtid Ny havressurslov •Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Forslag til ny havressurslov Innledning til representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag 4. februar 2008 Seniorrådgiver Gunnar Frogner Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google