Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS VEGVESEN OG ANLEGGSBRANSJEN UTFORDRINGER OG GRUNNLAG FOR VIDERE SAMARBEID FELLESMØTE 2. APRIL 2008 TERJE MOE GUSTAVSEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS VEGVESEN OG ANLEGGSBRANSJEN UTFORDRINGER OG GRUNNLAG FOR VIDERE SAMARBEID FELLESMØTE 2. APRIL 2008 TERJE MOE GUSTAVSEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS VEGVESEN OG ANLEGGSBRANSJEN UTFORDRINGER OG GRUNNLAG FOR VIDERE SAMARBEID FELLESMØTE 2. APRIL TERJE MOE GUSTAVSEN

2 Velkommen ! Samlet etatsledelse Bransjeorganisasjonene og største
entreprenører og rådgivere

3 Bakgrunnen for møtet Oppsummerende fellesmøte etter møterunde
med de største selskapene og bransje-organisasjonene Klarlegge status og konkludere så langt mulig noen saker som påvirker forholdet mellom Statens vegvesen og bransjen Ønsker å legge grunnlaget for videre samarbeid med bransjen - få innspill og synspunkter Utgangspunkt for videre prosess

4 Men - vi må rydde litt først ! Samarbeidet med bransjen
Vi står overfor store utfordringer som bare kan løses i et konstruktivt samarbeid Vi må sammen finne de beste gjennomføringsmodellene Vi må ta ut produktivitets- gevinster og ha fokus på totaleffektivitet Vi må ha virksom konkurranse og være utviklingsorientert Men - vi må rydde litt først !

5 Kartellsaken - verkebyll
Alvorlige og lovstridige forhold som er skadelige for tillit og omdømme Omhandler forhold til dels langt tilbake i tid Langdryg prosess Flere selskaper er ilagt foretaksbot i ”asfaltsaken” Enkelte selskap har vedtatt boten, noen har vedtatt med forbehold, noen har gått rettens vei Ingen personer er dømt i rettsapparatet Krav om erstatning for samfunnstap (asfalt og bru)

6 Kartellsaken - de faktiske forhold
Ilagt forelegg for kartellvirksomhet innen bygg og anlegg (asfalt) både i EU, naboland og nasjonalt Vi legger til grunn at det har skjedd brudd på lov- og regelverk Det som er fremkommet gjennom Økokrims og Konkurransetilsynets materiale er uakseptabelt Ulike reaksjoner i de møtene vi har hatt med selskapene Alle har iverksatt tiltak og lagt ned et betydelig holdningsarbeid – selskapene har besluttet at brudd på regelverk medfører oppsigelse/strenge reaksjoner

7 Kartellsaken - status De strafferettslige forhold
Behandlingen av foretaksbøtene i asfaltsaken en sak utelukkende mellom påtalemyndig-heter/selskaper Det er opplyst fra Økokrim at de strafferettslige vurderinger av brusakene ikke videreføres De sivilrettslige forhold (erstatning) SVV i samarbeid med regjeringsadvokaten vurderer erstatningskrav

8 Kartellsaken – status (2)
Brusaken - erstatning Spørsmål om prissamarbeid knyttet til bruer SVV vurderer om det kan dokumenteres et prissamarbeid og et samfunnsmessig tap Målsetting: Avklaring i mai/juni2008

9 Asfaltsaken mot en konklusjon
En bred og grundig prosess langs to dimensjoner: Gjennomgang av dokumentasjoner tilbake til midt på 90-tallet En gjennomgang og en vurdering av de største selskapenes/foreningenes arbeid på det konkurranseetiske området

10 Asfaltsaken - konklusjon
SVV har besluttet at spørsmålet om erstatninger i asfaltsaken stilles i bero På bakgrunn av de tiltak/det arbeidet som har skjedd og skjer i det enkelte selskap/forening, vil SVV legge opp til et godt samarbeid med alle aktuelle aktører Dersom det i framtida skjer brudd på regler/lovverk, vil SVV i samsvar med regelverket vurdere sanksjoner mot selskapene. Reaksjoner overfor ansatte er selskapenes ansvar

11 Brusaken For ordens skyld:
Arbeidet med erstatninger i brusaken fortsetter

12 Premisser for videre samarbeid
Vi registrerer med tilfredshet at alle tar avstand fra de brudd på konkurranselovgivningen som det har vært eksempler på i en tidligere fase, og at det er iverksatt tiltak med utgangspunkt i nulltoleranse i forhold til brudd på regelverket. Fremtidige brudd på konkurranseregelverket vil ikke bli tolerert, og vil få umiddelbare konsekvenser for involverte selskaper. Statens vegvesen vil forholde seg til selskapene og forutsetter at selskapene følger opp i forhold til konsekvenser for enkeltpersoner i selskapene. Statens vegvesen vil samarbeide med tilsynsmyndigheter og bransje for å sikre etterlevelse av lover og regler

13 Samarbeid - felles interesser
Vi er avhengig av et bredt og velfungerende marked og en verdikjede som utvikles og har kompetanse i alle ledd Vi ønsker en lønnsom og innovativ bransje som bidrar til gode resultater og utvikling Vi må lære av hverandre og sammen skape miljø for utvikling Vi skal ha et forretningsmessig korrekt forhold

14 Dagens situasjon Vi må ta tak i dagens situasjon sett fra byggherre- og utførersiden og gjøre en nøktern analyse for å finne forbedringsmuligheter Vi må være åpne både for å bedre dagens praksis, og for å se på nye løsninger Vi må være saklige, ærlige og tydelige, og gjøre det vi sier Vi må legge til rette for større forutsigbarhet Vi må bli flinkere til å markedsføre oss som byggherre

15 Noen felles utfordringer Statens vegvesen - anleggsbransjen
Utvikle drift og vedlikehold på en god måte i en konkurransemodell Effektiv gjennomføring av mindre investeringer og trafikksikkerhetstiltak Finansiering og gjennomføring av store prosjekter Prosjekt- og kontraktsstruktur Utnytte de muligheter som ligger i nye samarbeidsformer og ny teknologi Klima, miljø Økende brukerkrav under stramme rammer

16 Grunnleggende krav lov om offentlige anskaffelser
Konkurranse Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Ikke-diskriminering Ikke ment å være begrensende Vi må se på mulighetsrommet Livssyklusaspektet Universell utforming Miljømessige konsekvenser Innovasjon

17 Kultur for tilbakemeldinger
Det er for store interne forskjeller i praksis (gjelder alle parter) Skape kultur for å ta fatt i både svake og sterke sider og gjensidig tilbakemelding Tilbakemeldinger må være konkrete slik at vi kan ta fatt i dem

18 Videre opplegg Vi ønsker å utvikle både det tosidige forholdet til de store aktørene og det gjennomgående samarbeidet med bransjen Vi har nå hatt møter på ledernivå, og vil videreføre dette på et mer praktisk operativt nivå Vi har merket oss at det er et gjensidig ønske om å klarlegge mandat og mål for arbeidsgrupper og å ha en resultatorientert arbeidsform Viktig å lære av gode erfaringer både fra Vegvesenets virksomhet og fra andre byggherrer Vi vil legge stor vekt på åpenhet og forutsigbarhet

19 Overbygning for arbeidet
Dette er en av mine viktigste oppgaver, og jeg vil legge klare føringer for arbeidet Jeg ønsker å etablere en felles ”policygruppe” på toppledernivå som overbygning for samarbeidet Ønsker innspill og synspunkter fra bransjen i forhold til det videre opplegget og sammensetningen av en slik gruppe

20 I de påfølgende innleggene vil vårt opplegg bli utdypet av Lars Aksnes og Ole Christian Torpp i forhold til NTP og utfordringene innenfor utbygging, drift og vedlikehold Bjørn Erik Selnes vil konkretisere forslagene vi vil legge fram for videreføringen av samarbeidsopplegget Bransjen vil gi noen forberedte innspill før vi tar en diskusjon og avslutningsvis konkluderer


Laste ned ppt "STATENS VEGVESEN OG ANLEGGSBRANSJEN UTFORDRINGER OG GRUNNLAG FOR VIDERE SAMARBEID FELLESMØTE 2. APRIL 2008 TERJE MOE GUSTAVSEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google