Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord
Områdeutvikling Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord G.Kamfjord

2 Oppgaver og områdenivåer
Organisert områdenivå Produkt- område Bedrift Sted Region Område- utvikling x x x x x x Markeds- føring x Opp- gaver Organi- sering x Påvirknings- arbeid x G.Kamfjord

3 Områdeutvikling Prosess i 5 trinn
Situasjons- og bakgrunnsanalyse Områdeanalyse Formulering av visjon, profil og overordnete mål Målformulering og strategiutforming vedrørende områdereiselivets kjerneoppgaver Handlingsplaner på hvert strategiområde G.Kamfjord

4 1. Situasjons- og bakgrunnsanalyse
1.1 Klarlegge offisiell reiselivspolitikk, overordnete mål og eksisterende planer 1.2 Kartlegging og analyse av eksisterende marked (målgrupper og reisemønster) (RP, 4.7) 1.3 Kartlegge eksisterende tilbud i tilknytning til relevante produktnivåer (ref. målgrupper og reisemønster) 1.4 Identifisere åpenbare styrker, svakheter, muligheter og kritiske faktorer i dagens situasjon G.Kamfjord

5 2.2 Den kinesiske esken i praksis
G.Kamfjord G.Kamfjord: Reiselivsproduktet

6 2.2 Definisjon av relevante produktnivåer Eksempel region : Troll Park
Definisjon, avgrensning av Troll Park området Området omfatter Oppland og Hedmark. I større profileringssammenheng sees området som et triangel med Eidsvold, Røros og Geiranger som ytterpunkter. G.Kamfjord

7 Definisjon av Lillehammer produktområde
2.2 Definisjon av relevante produktnivåer Eksempel: Lillehammer produktområde Definisjon av Lillehammer produktområde Området omfatter Opplandskommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, med destinasjonene Lillehammer, Nordseter, Hafjell-Hunderfossen, Skei, Kvitfjell, Ringebufjellet, samt destinasjonen Sjusjøen i Ringsaker kommune, Hedmark G.Kamfjord

8 2. Områdeanalyse 2.1 Analyse av områdets overordnete landskaps- kvaliteter, attraksjonsstyrke og profilgrunnlag 2.2 Analyse av områdets interessenter, kompe- tanse og motivasjon for reiselivsutvikling 2.3 Analyse av stedlige helhetsprodukt 2.4 Synliggjøring av mulige synergier innen reiseliv og med andre næringer G.Kamfjord

9 Områdets forutsetninger for reiseliv RP Fig. 11.1
Landskap Reiselivs- næring? Annet nærings- liv Felles- goder M Infrastruktur G.Kamfjord

10 2.3 Områdeanalyse 2.3.2 Landskapskvaliteter og attraksjonsstyrke
Hovedinntrykk av landskapet Intensitet Variasjon Helhet Analyse av øvrige landskapsressurser Spesielle landskapsformasjoner Vann og vassdrag Vegetasjon Kulturlandskap G.Kamfjord

11 2.3 Områdeanalyse 2.3.3 Landskapskvaliteter og attraksjonsstyrke
Ressurs- og landskapskartlegging Tre formål: Analyse av landskapets egenverdi som attraksjon - eksponeringsprofil og attraksjonsstyrke Analyse med tanke på tilrettelegging og attraksjonsutvikling for besøkende - opplevelsesprofil Analyse for å sikre (bevare og forbedre) landskapskvalitetene til bærekraftig utnyttelse til reiselivsformål - eksponering og opplevelse G.Kamfjord

12 Bærekraft i reiselivet Fig. 9.10
Økologisk bærekraft Samfunnsmessig Økonomisk Ansvarlig turisme G.Kamfjord

13 2.3 Områdeanalyse 2.3.4 Potensiale for reiselivsutvikling
Hvilke behov (opplevelsesmåter) kan tilfredsstilles - med hvilken bearbeiding I hvor stor grad kan eksisterende tilrettelegging for andre formål utnyttes til reiselivsformål Kapasitet på eksisterende infrastruktur og sårbarhet for ekstra bearbeiding Mål- og interessekonflikter mellom initiativtakere, andre aktører og næringer, lokalbefolkning og offentlig forvaltning Kostnader ved ulike mål for reiselivsutvikling G.Kamfjord

14 Attraksjonsutvikling og eksisterende tilrettelegging - RP Fig. 9.9
Opprinnelig RL.messig Opprinnelig RL.messig G.Kamfjord

15 Interessenter i attraksjons- og område utvikling RP- Fig. 9.6
G.Kamfjord

16 2.3 Områdeanalyse 2.3.4 Det helhetlige reiselivsprodukt på stedsnivå
1. Analyse av de grunnleggende forutsetninger - (landskapskarakter, felles goder, infrastruktur, andre tjenester) 2. Analyse av stedsproduktets enkeltelementer, komposisjon og sammensetning i forhold til aktuelle markeder 3. Markedsbasert analyse av spisskvaliteter og variasjon i det stedlige tilbud (aktiviteter, attraksjoner, innkvartering, servering) 4. Analyse av destinasjonsledelse mht organisering finansiering kompetanse G.Kamfjord

17 Det helhetlige reiselivsprodukt - 2 Fig. 8.2
Distribuert pakke Landskap Attrak- sjoner Server- ing Felles- goder Annet næringsliv Marked Inn- kvartering Tran- sport Infrastruktur På-stedet pakke G.Kamfjord

18 Stedsproduktet - 2 Fig. 11.9 Stedsproduktet - 2 A S Gjennom- fart M M
G.Kamfjord

19 2.3 Områdeanalyse 2.3.5 Synergimuligheter
Synergimuligheter i forhold til eksisterende turisme andre næringer tilbud til lokalbefolkningen G.Kamfjord

20 Prosess for høring og revisjon av visjon, profil og hovedmål
3. Visjon og profil 3.1 Formulering av visjon, profil og overordnete mål Utkast til visjon og hovedmål med presisering av et antall temaer eller oppgaver som kan gi visjonen konkret innhold Prosess for høring og revisjon av visjon, profil og hovedmål Fastlegging av visjon, profil og hovedmål G.Kamfjord

21 3. Visjon og profil 3.2 Nærmere om områdevisjoner
En visjon på områdenivå involverer flere interessegrupper og krever en omfattende prosess Interessegruppenes verdier og mål kan sprike så mye at det kan kreve betydelig diplomati å komme til enighet Visjon for en destinasjon vil måtte ha en svært langsiktig karakter da en gjennomføring oftest vil kreve igangsatt langsiktige tiltak - offentlig og privat G.Kamfjord

22 3. Visjon og profil 3.3 Områdeprofil (1)
Utvikling av en profil på et område må skje på grunnlag av tre viktige forhold: 1. Forankring i autentiske natur- eller kulturbaserte fortrinn (særegenheter) i området 2. Referanse til temaer eller opplevelser som har allmenn interesse (positive assosiasjoner) 3. Innretning mot ønsket form for turisme i området G.Kamfjord

23 3. Visjon og profil 3.6 Eksempel Troll Park
Visjon for Troll Park området Troll Park området skal være Skandinavias mest attraktive natur- og kulturbaserte besøksområde/ region innen år 2000. G.Kamfjord

24 3. Visjon og profil 3.7 Eksempel Lillehammer (1)
Visjon for Lillehammer produktområde Lillehammer produktområde skal være det mest allsidige og best tilrettelagte opplevelsessentrum i Troll Park, og en hjørnesten i profileringen av Norge. Området skal utnytte sin enestående kombinasjon av natur, kultur og andre attraksjoner og anlegg til å produsere Skandinavias mest varierte tilbud av aktiviteter og opplevelser for besøkende til alle årstider. Området skal gjøre de olympiske kvalitetskrav til sin permanente standard for produktkvalitet, miljøhensyn og service. G.Kamfjord

25 3. Visjon og profil 3.8 Eksempel Lillehammer (2)
Hovedprofil for Lillehammer produktområde Lillehammer produktområde skal ha landets største og beste tilbud av lett tilgjengelige og godt tilrettelagte natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser i rammen av norske fjell og daler i et stabilt innlandsklima. Lillehammmer by tilbyr et variert handels- og kulturtilbud av høy service- og miljøkvalitet for alle destinasjoner i produktområdet. Produktområdet skal bevare og synliggjøre sin status som OL-arrangementsområde. G.Kamfjord

26 4. Mål og strategiutforming vedrørende områdereiselivets kjerneoppgaver
Områdeutvikling anlegg aktiviteter programmer Markedsføring Organisering Forankring, forståelse, legitimering Påvirkning i utvikling av fellesgoder, infrastruktur og andre tjenester G.Kamfjord

27 Oppgaver og områdenivåer
Organisert områdenivå Produkt- område Bedrift Sted Region Område- utvikling x x x x x x Markeds- føring x Opp- gaver Organi- sering x Påvirknings- arbeid x G.Kamfjord

28 5. Handlingsplaner innen hver av områdereiselivets kjerneområde
Aktørene bekrefter sine ansvarsområder i foreliggende strategier, planer og mål Fremdriftsplaner i tråd med tilgjengelige og bekreftede ressurser økonomisk menneskelig organisatorisk G.Kamfjord

29 Forutsetninger for gjennomføring av områdeplaner
Konkrete handlingsplaner med prioriterte fremdriftsplaner som del av helhetlige strategier, områdeplaner og mål Klar arbeids- og ansvarsdeling mellom aktører i offentlig og privat sektor Realistiske og bekreftede finansieringsplaner G.Kamfjord


Laste ned ppt "Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google