Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional areal- og transportplan Prosjekt Buskerudbyen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional areal- og transportplan Prosjekt Buskerudbyen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional areal- og transportplan Prosjekt Buskerudbyen
Strategi i kommuneplan : ”Arbeide for etablering av en regional areal- og transportplan. Et viktig element blir å utvikle langsiktige strategier for miljøvennlige transportløsninger.” Basert på erkjennelse av: Drammensregionens vekst gir også trafikkvekst og miljøkonsekvenser. Effektene av ”Veipakke Drammen” til ca 3,5 mrd kr kan over en årsperiode bli spist opp av ny trafikkvekst. Uløste transportutfordringer, men statsfinansiert urealistisk i overskuelig fremtid Globale og lokale miljøutfordringer gir behov for omlegging av transportmønsteret. Snevre kommunegrenser gir krevende kår for samordnet planlegging – enkelte utviklingstrekk bekymrer oss:

2 Behov for regional ATP, eksempel 1:
Vekst i handelssentra i Vestregionen Sandvika storsenter m2 Bauhaus Liertoppen m2 Bydelssenter Gulskogen m2 areal/plass-krevende Smart club Slependen Nyåpnet Buskerud handels-senter m2 Holmen-senteret. Forprosjekt utvidelse Bydelssenter-utvidelse Ligosenteret (+ Travbanen ?) Hvilke konsekvenser har dette for: - biltrafikk/ transportvolum? - handelen i de tradisjonelle bysentra?

3 Behov for regional ATP, eksempel 2:
Grenseområdet mellom Drammen og Lier Lierstranda: ny bydel og/eller gods? Gullhaugområdet - kollektivtilgjengelig? Hovedveisystem løser ikke Lierstranda alternativ transport?; bane og sykkel som reelle alternativ? Samordningsbehov: Areal og transport Over kommunegrenser RV23 hovedveisystem ytre Lier Brakerøya knutepunkt- og arbeidsplass- utvikling ”Gjelstenstranda”? Sykehus på Gullaug? Godsterminal? Kartgrunnlag: Utsnitt fra kommunedelplan for ytre Lier

4 Forutsetningene endres?
(Statens vegvesen vedr. NTP )

5 ATP-arbeid i regionalt samarbeid
Osloregionen har utarbeidet ”Samordnet areal- og transportstrategi”. Vestregionen har i 2007 rullert sin areal- og transportstrategi; ”Balansert utvikling”. Statens vegvesen – Region Sør har utviklet ”Bystrategier”, som del av NTP – arbeidet, og oppspill til forpliktende regionalt ATP-arbeid. Ingen av de ovennevnte har formell planstatus.

6 Osloregionens ATP-strategi
Frivillig samarbeid mellom 56 kommuner Mål: ”Bærekraftig og konkurransedyktig region” Desentralisert konsentrasjon Konsentrere vekst til byer og større tettsteder rundt Oslo, særlig de med godt banetilbud Arealeffektiv utbygging Ivareta større, sammenhengende grøntstrukturer Bane som bærende infrastruktur Behov for miljøbegrunnet trendskifte i transportpolitikken Bane som ”regionforminsker”

7 Vestregionen – ’Balansert utvikling’
13 kommuner i Nedre Buskerud, Akershus vest og nordre Vestfold samarbeider om samfunnsutvikling ATP-strategien ’Balansert utvikling’: 1. utgave 2002, revidert i år Strategien er en ’viljeserklæring’; har kun verdi forutsatt oppfølging i de enkelte kommuneplaner

8 Vestregionen – ’Balansert utvikling’
Arealstrategier i kortform: Prioritere bykjerner og knutepunkt langs kollektivnettet for arbeidsplassintensiv næring og tjenestetilbud Drammen hovedsenter i regionen, Sandvika og Hønefoss som delregionsentra Styrke bykjerner og tettsteder som handelssentra, unngå utflytting Boligbygging i tilknytning til eksisterende tettsteder Arealkrevende og tungtransportkrevende virksomhet lok. til næringsparker med god tilgang til veinett og evt. havn og jernbane

9 Statens vegvesen: ”Bystrategier”
Del av Statens vegvesens arbeid med NTP nasjonal strategi mellomstore byer Grunnlag for areal- og transportstrategier for 4 byregioner i Region sør Oppspill til regionale/lokale myndigheter og aktører

10 Bystrategier Bakgrunn: St. meld. nr. 26 (06-07), bl.a.:
”I forbindelse med framlegging av Nasjonal transportplan 2010–2019 vurdere hvordan forpliktende avtaler mellom staten og lokale myndigheter kan bli et effektivt redskap for en samordnet virkemiddelbruk i areal- og transportpolitikken.” Veiutbygging medfører byspredning: stamveien E18 fylles med lokaltrafikk pga. byspredning Arealbruk må understøtte gående, syklende og kollektivtransport – godt miljø og byliv

11 Bystrategier ”Buskerudbyen”
Et bånd fra Lier til Kongsberg, med Drammen som største kjerne 5 kommuner, med 60% av Buskeruds befolkning og økende andel Utfordring å beholde eksisterende tettstedstruktur og unngå byspredning Struktur: Bybånd med knutepunkt langs jernbanen gir et fysisk godt grunnlag for bærekraftig AT-strategi.

12 Bystrategier NTP-innspill fra bystrategiarbeidet:
Avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommunene og kommunene med regional enighet om tiltak, arealforvaltning og finansiering som kjernekriterium Etablere en felles regional arena for ny samhandling, beslutning og gjennomføring innen areal og transport for hver av de fire byregionene i Region sør.

13 Bystrategier NTP-innspillets forslag til innhold i AT - arbeid og avtaler Kriterier for arealutvikling, kollektivtransport, tiltak for å begrense uønsket bilbruk, gang- og sykkeltransport og finansiering, og som knytter kriteriene for arealutviklingen sterkere opp mot et kollektivbasert utbyggingsmønster. Utvikle felles strategier og føringer for arealbruk i hver byregion. Et effektivt og attraktiv kollektivtilbud basert på bussmetro/bybane/jernbane som grunnstamme i byregionenes transportsystem. Sykkeltrafikk utvikles videre som egen transportform for å redusere veksten i biltrafikken og styrke folkehelsen.

14 Ønskede resultater Sterkere arealbruksbindinger enn i dag, gjennom en regionalt omforent og bindende arealplan etter PBL. Styrket legitimitet for regional myndighet. Transportpakke med fokus på miljøvennlige transportløsninger (bane, ”metro-buss”, gange/sykkel), og som bygger opp om et mer konsentrert utbyggingsmønster Finansieringsløsninger for infrastruktur Plan/pakke/avtale med forpliktelse, forutsigbarhet og finansielt partnerskap lokalt/regionalt/statlig

15 Nasjonal Transportplan
Lagt frem av statlige transportetater (side 115): ” Et tverretatlig samarbeidsprosjekt i regi av Statens vegvesen har laget et felles innspill til Nasjonal transportplan med helhetlige areal- og transportstrategier for de mellomstore byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen. En av hovedutfordringene i byregionene er knyttet til utvikling av bilbasert handelssentra utenfor eksisterende bysentra. I tillegg konkurrerer kommunene seg imellom om lokalisering av næringsetablering og offentlige virksomheter. En slik utvikling øker transportbehovet og blir stadig mer bilbasert. Derfor arbeider hver byregion for å utvikle arenaer for samhandling og komme fram til avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommuner og kommuner. Utvikling av regionale arenaer vil være grunnlag for ny samhandling, beslutning og gjennomføring innen areal- og transportpolitikk. Målet er at det skal være regional enighet om tiltak, arealforvaltning, finansiering og drift av transporttilbudet. …”

16 Hvordan komme videre? Interimsgruppe: NTP – høring Forprosjekt
Saker i mars Samarbeid hele veien:


Laste ned ppt "Regional areal- og transportplan Prosjekt Buskerudbyen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google