Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Guide til en mer miljøvennlig flåtedrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Guide til en mer miljøvennlig flåtedrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Guide til en mer miljøvennlig flåtedrift

2 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Innhold •Dagens situasjon •Mulighetene som finnes til å redusere CO 2 - utslipp: –Øko-kjøring –Muligheter for tekniske installasjoner i kjøretøy –Endring av kjøretøydriften.

3 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Dagens situasjon Mange eiere av kjøretøyflåter føler behov for å gjøre driften av kjøretøyene så kostnadseffektiv som mulig. For å få dette til, går de blant annet inn for samlokalisering og går i forhandlinger om vilkår for kjøp/leasing av kjøretøy, dekk, drivstoff og forsikring.

4 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Dagens situasjon Noen ganger bruker flåteeiere opplæring av de ansatte som virkemiddel for å få utgiftene ned. Det kan være opplæring i sikkerhet eller i å kjøre så energiøkonomisk som mulig. I dag brukes slike virkemidler bare av noen få flåteeiere. Ofte kontrollerer de ikke hvor effektive slike tiltak egentlig er eller om de nye kunnskapene faktisk fører til nye vaner som holder seg over tid.

5 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance RECODRIVE Målet med RECODRIVE er å oppnå en varig miljøforbedring i kjøretøyflåter. Da er det nødvendig å utvikle en konkret strategi for hele flåtedriften. Hver enkelt del skal rette oppmerksomhet og strategier mot å få til en varig reduksjon av CO 2 -utslippene fra kjøretøyene. Ett av målene er å hjelpe flåteeiere å innføre et belønnings- og anerkjennelsessystem for de ansatte, for å stimulere dem til å bidra til en varig reduksjon i CO 2 -utslippene. En slik strategi for å redusere drivstofforbruket kan også være med å senke kostnadene ved å eie og drive en flåte.

6 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Hva mener vi med varige endringer? Strategi for en mer miljøvennlig flåtedrift:

7 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Mulige tiltak for å få dette til: For å nå disse målene kan man gjøre følgende tiltak: -Opplæring i økokjøring og et program for å kontrollere at den nye kunnskapen blir brukt i praksis. -Tekniske tilpasninger i kjøretøyene. -Endring i strategi knyttet til innkjøp og drift.

8 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance En prosess i fire trinn: Spesifisere tiltak, innføre, evaluere og forbedre.

9 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Økokjøring og anerkjennings- og belønningssystemer: •Spesifisere… …hvilke tiltak som kan motivere de ansatte. •Gjennomføre… •…ut fra en implementeringsplan. •Evaluere… …hva resultatet blir. •Forbedre… …ved å lage opplæringsmateriell som legger vekt på det som fungerer.

10 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 1: Spesifisere tiltak Dere innfører et rapporterings- og bonussystem for sjåfører, noe som kan føre til en merkbar, rask og varig reduksjon i drivstofforbruket. Dermed går kostnadene ned, og det samme gjør CO 2 -utslippene. Ved å stimulere til mer defensiv kjøring, reduserer dere ikke bare drivstofforbruket, men også risikoen for ulykker, kostnader ved reparasjoner og utgifter til slitedeler på kjøretøyene. Dessuten vil dere oppfylle kravene til yrkeskjøring slik de er definert av sertifiseringsordningen ISO14002/EMAS. Målet er å belønne sjåfører som tar i bruk en mer miljøvennlig kjørestil. For å kunne vurdere om sjåførene faktisk sparer drivstoff, blir prestasjonene deres vurdert opp mot drivstofforbruket i selskapet året før. Sjåfører som klarer å oppfylle målene som blir satt når det gjelder drivstoffsparing, vil få en form for belønning.

11 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 1 forts. •Først må dere definere en referanseverdi for drivstofforbruk for hvert kjøretøy eller kjøretøyklasse dere bruker. Referanseverdien kan være basert på tall fra bilprodusenten eller på egne tall og erfaringer. •Deretter må dere regne ut en referanseverdi for drivstofforbruk for hver sjåfør eller en definert gruppe av sjåfører, som de skal arbeide for å oppnå. •Lag et system for månedlig evaluering av drivstofforbruk. •Lag enkle, lettleste presentasjoner av resultatene i diagrammer eller tabeller. •De som jobber med drift får tilgang til det registrerte drivstofforbruket for alle kjøretøy, over internett. •Hver sjåfør får en månedlig oversikt over sitt eget eller gruppens drivstofforbruk, endring fra forrige måling, CO 2 -utslipp og avstand til referanseverdien. Dette kan de få på e-post eller i papirutgave. •Sjåfører som oppnår målene får sin belønning mot slutten av året.

12 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 2: Gjennomføre tiltak Det skal bli laget en plan for hvor i selskapet man skal gjøre en innsats for å spare drivstoff. Dette kan handle om opplæring av sjåfører og annet personale, for eksempel de som arbeider med vedlikehold eller logistikk. Her må selskapet også definere hvilken belønning man skal gi til ansatte som gjør en god innsats. Dette kan bidra til at de ansatte ikke bare endrer vaner, men beholder de gode vanene over tid.

13 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 2 forts. Det er viktig at sjåførene får månedlig informasjon om sin egen (eller gruppens) kjørestil og hvor mye drivstofforbruk de har hatt. Skjemaet til venstre er et eksempel på hvordan en slik oversikt kan se ut.

14 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 3: Evaluere Etter at rapporteringen har kommet vel i gang, kan selskapet analysere det samlede drivstofforbruket og hvordan det endrer seg. Slik blir det mulig å se om tiltakene for drivstoffsparing har hatt effekt, og hvor mye drivstoff man har spart.

15 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 3 forts. En tilleggseffekt ved prosjektet er at selskapet kan redusere utgiftene sine på flere områder. Dette er først og fremst: -Redusert dekkslitasje. -Saktere nedbryting av bremser og clutch. -Merkbar nedgang i forsikringskrav knyttet til ulykker og mindre uhell.

16 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 4: Forbedre Utdrag fra opplæringsmateriell for økokjøring, materiell som er laget ut fra erfaringer på området: •Unngå korte kjøreturer (kald motor)‏ •Gjør alle nødvendige forberedelser før du starter motoren (f.eks. lasting, isskraping, regulere speil, skru på radioen). •Start motoren uten å ruse den. •Aksellerer raskt og skift gir i tide (mellom 1 500 og 2 000 omdreininger per minutt). Prøv å ikke gå over 2000 omdr./min. •Bruk så høyt gir som mulig (selv om farten må holdes nede). Dette gjelder også for kjøring i motbakker. •Kjør med jevn fart, unngå hard aksellerasjon og brå oppbremsing. •I stedet for å bruke bremsene, la bilen rulle på plass. Hold bilen i høyest mulig gir når den nærmer seg trafikklys, veikryss o.l.

17 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 4 forts. •Planlegg alltid fremover og kjør jevnt. Hold en sikkerhetsavstand til bilen foran, så du ikke trenger å bruke bremsene når trafikken roer seg ned. Hver enkelt unødvendig nedbremsing er en endring av kinetisk energi fra fremdrift til varmeenergi som går inn i bremsesystemet. •Når du venter foran trafikklys, planoverganger osv., slå av motoren. •Skru av utstyr du ikke trenger (air cindition, vifter, varmetråder i bakruten osv. Om vinteren blir airconditionanlegget ofte skrudd på for å få bort dugg på vinduene, men i tørt vær er dette unødvendig. Skrur du av aircondition-anlegget under tørre forhold, vil du se at fuktigheten inne i bilen vil justere seg selv. •Øk dekktrykket slik det er beskrevet I bruksanvisningen, og kontrollér trykket jevnlig. Sjekk at dekktrykket er så høyt som mulig innenfor de anbefalte grensene. •Fjern all unødvendig dødvekt (kjettinger som ikke er i bruk, sandsekker, verktøyskrin osv.) 100 kg vektreduksjon fører til 0,3 l mindre bensinforbruk. •Fjern takgrinder og stativer bak på kjøretøyet med en gang etter bruk. Generelt er lukkede bokser bedre enn åpne stativer. •Sørg for at bilene blir kontrollert med jevne mellomrom. Tette luftfiltre, slitne tennplugger og dårlig justerte motorer øker drivstofforbruket vesentlig.

18 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Tekniske muligheter i kjøretøyene •Spesifiser... …hvilke tekniske tilpasninger som kan gjøres i kjøretøyene for å redusere CO 2 -utslippene. •Gjennomfør… …tiltakene i flåten. •Evaluer resultatene •Forbedre… … i en kontinuerlig prosess for å lære av erfaringer.

19 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Tekniske løsninger: Trinn 1: Spesifisere tiltak Når det gjelder tekniske justeringer, finnes det en del tiltak som kan føre til reduserte utslipp av CO 2 : -Dekk -Testsystemer for lufttrykk -Aerodynamisk tilleggsutstyr -Start/Stop-automatikk -Dashbord-computer

20 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 2-4: •Gjennomføre Man kan redusere CO 2 -utslippene betydelig ved å velge riktig utstyr for bilene. •Evaluere En stund etter at nytt utstyr er kjøpt inn og installert, kan man analysere hvor mye man har oppnådd med utstyret og hva det bør satses videre på. •Forbedre Følg med på hva som skjer i markedet (messer, RECODRIVE- veven) for nytt/forbedret utstyr som kan bidra til å få ned CO2- utslippet ytterligere.

21 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Endring i innkjøp og drift •Spesifisere …tiltak for miljøforbedringer •Gjennomføre •Evaluere •Forbedre … i en kontinuerlig forbedringsprosess.

22 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 1: Spesifisere Skal man få oversikt over CO 2 -utslipp og drivstoffutgifter, må man først lage en oversikt over flåten. For å identifisere muligheter for å redusere CO2- utslipp og drivstoffutgiftene må man først lage en oversikt over kjøretøyparken. De fleste bedrifter inndeler kjøretøyparken i klasser som hver har egne mål nedfelt i bedriftens kjøretøypolicy. Et ytterligere aspekt er anvendelsen av de ulike kjøretøyene. Det må skilles mellom ren drift (operatører/verksted), blandet drift og motivasjon (kjøretøy brukt av ansatte i felten) og kun motivasjon (kjøretøy brukt av ledere).

23 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 2: Gjennomføring Her er noen muligheter for å redusere drivstofforbruk gjennom innkjøp og drift: •Den viktigste faktoren er motorkapasitet. •Type drivstoff er en faktor. •Hold dere til minimum dekk-utstyr slik det er definert av fabrikken. •Innfør belønningssystem basert på kjøremønster. •Definér tekniske minstekrav.

24 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Trinn 3-4: Evaluere og forbedre For å evaluere hva man har oppnådd, er det flere kjennetegn som kan måles: -Oversikt over drivstofforbruk (før og etter prosjektet) for å få oversikt over drivstoffsparingen knyttet til kjøremønster i hvert kjøretøy. -Oversikt over hele selskapet og utviklingen i drivstofforbruk per kjørte kilometer. -Man vil da finne en viss forskjell mellom reduksjon per kjøretøy og reduksjon i hele selskapet. Her finner vi drivstoffinnsparinger som skyldes teknisk utstyr, vedlikehold og reduksjon i motorstørrelse.

25 Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance


Laste ned ppt "Rewarding and Recognition Schemes for Driving, Procurement and Maintenance Guide til en mer miljøvennlig flåtedrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google