Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012

2 Innhold i plandokumentet  Rådmannens innledning  Det kommunale styringssystemet og plansystemet  Kommunens rammebetingelser  Demografi  Økonomi  Organisasjon og medarbeidere  Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid  Driftsrammer og tjenesteproduksjon  Arbeidsprogram (Handlingsprogram)  Investeringer  Investeringsbehov  Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)  Vedlegg  Avgifter, gebyr og egenbetaling  Økonomiske oversikter  Utgiftsutjevning i rammetilskuddet  Ikke innarbeidet tiltak  Konsekvensjusteringer

3 Prosess  Budsjettvedtak 2011 – samling tidlig i 2012  Budsjettsamling mars 2012  Behandling av innspill fra samling – april-mai 2012  Kjøreplan for prosess etater – juli 2012  Konsekvensjusteringer ledermøte 15.08.12  Bearbeiding og kvalitetssikring konsekvenser aug/sept.  Endelige driftsrammer etater 1. oktober (inv. 15.10.)  Behandling av rammer og mål september 2012

4 Plansystemet

5 Innhold i plandokumentet  Rådmannens innledning  Det kommunale styringssystemet og plansystemet  Kommunens rammebetingelser  Demografi  Økonomi  Organisasjon og medarbeidere  Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid  Driftsrammer og tjenesteproduksjon  Arbeidsprogram (Handlingsprogram)  Investeringer  Investeringsbehov  Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)  Vedlegg  Avgifter, gebyr og egenbetaling  Økonomiske oversikter  Utgiftsutjevning i rammetilskuddet  Ikke innarbeidet tiltak  Konsekvensjusteringer

6 Befolkningsutvikling 2007-2012 200720082009201020112012Endring 1.7. 2011/122007/12 Folkemengden i alt2523252925412588262426317108 0-5 år179170166179185 06 6-15 år34434534233734334410 16-66 år1 604162216351 6721 6911 687-483 67-79 år248250 2432552671219 80 år og eldre148142148157150148-20

7 Prognose 2030

8

9

10 Endret utgiftsbehov

11 Organisasjon og medarbeidere  Styring og ledelse - lederutvikling  Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning  Likestilling og mangfold – mål og tiltak  Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak  Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)  Samfunnssikkerhet og beredskap  Oversikt interkommunalt samarbeid

12 Drift Års- budsjett Rammer 2012 2013201420152016 Inntektsramme-141 010 -153 512-160 475-160 886 -159 888 Etatenes driftsrammer 2011138 576 Netto renter og avdrag6 346 6 0006 1005 800 Konsekvensjusteringer 11 7219 5139 87810 013 Motpost avskrivninger-5653 -4 890 Resultat før nye driftstiltak-1 741 -2 105-11 176-11 522-10 389 Nye driftstiltak 4701 720 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 1616191 0691 387 Netto driftsresultat inkl nye tiltak-1 741 -1 474-8 837-8 733-7 282 Netto driftsresultat i % av sum inntekter1,23 % 0,73 %4,40 %4,35 %3,63 %

13 Endringer i driftsramme  Konsekvensjusteringer  Inkl utgifter ved innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer (1,5 millioner kroner i 2013)  Nattjeneste hjemmetjenesten fra ca 1. nov 2013  Overtakelse av vei i Furulia  Flesberg kirkelig fellesråd

14 Samhandlingsreformen

15 Selvkostområdene Følgende økninger er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

16 Netto driftsresultat

17 Budsjettrammer Budsjett 2012 Konsekvens- justeringer etatene Nye driftstiltak Rammer 2013 *) Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan2 04112902 170 1. Fellestjenesten12 970994013 964 2. Oppvekst- og kulturetaten50 2214 591054 812 3. Sosial- og barneverntjenesten7 658-8507 700 4. Helse- og omsorgstjenesten47 9154 66330052 878 6. Teknikk, plan og ressurs13 17117712013 468 7. Flesberg kirkelig Fellesråd **)2 5677502 642 136 54310 621470147 634

18 Driftsrammer etatene

19 Investeringsrammer 2013201420152016 VAR-områder2 6702 050 Andre områder6 9166 55013 3001 100 Finansiering Bruk av nytt låneopptak8 0004 3008 0000 Bruk av disposisjonsfond4863 5004 3001 100 Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon1 1008001 0000 Sum finansiering9 5868 60013 3001 100

20 Investeringer  Felles IKT-plattform, meldingsløftet, kvalitetssystem, Kongsbergregionen  Elev PC’er  Ny avdeling barnehage, forprosjekt  Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging  Ventilasjonsanlegg kjøkken Flesbergtunet (2014)  2 nye boenheter Nærstugo  Enøktiltak, skifte vinduer kommunehuset  Fastmontert pumpe til gammel tankbil  Ny tankbil (2015)  Utvidelse av brannstasjon (2014-2015)  Prosjektering ventilasjonsanlegg (nærstugo, Lyngdalsfløy, barnehager)  Prosjektering oppgradering svømmehall  Tak Lyngdal kirke  Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke (2015)  Oppgradering flere vann og avløpsanlegg  Asfaltering

21 Langsiktig gjeld 20122013201420152016 Låneopptak pr. 1.1.76 54277 68181 09280 57883 779 Budsjett / Økonomiplan5 5008 0004 3008 0000 Betalt avdrag-4 361-4 589-4 814-4 799-4 977 Saldo 31.12.77 68181 09280 57883 77978 802

22 Kommunens fondsmidler BudsjettØkonomiplan 20122013201420152016 Disposisjonsfond1 5141 0025 1398 17213 954 Bundne driftsfond00000 Ubundne Investeringsfond00000 Sum fond1 5141 0025 1398 17213 954


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google