Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse 21.10.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse 21.10.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse 21.10.2011

2 Asker – mulighetenes kommune  Et pressområde og en del av en voksende hovedstadsregion  Kunnskapsbasert næringsliv, størst vekst innen olje- og gassnæringen  Gode levekår, befolkning med høy utdanning, aktivt lokalsamfunn og mange frivillige organisasjoner  Et godt tjenestetilbud, jf KOSTRA nøkkeltall, brukerundersøkelser med mer  Økonomisk handlingsrom og kontroll

3 Trender og utviklingstrekk  Nedgang i verdensøkonomien med lavere vekst i offentlige utgifter  Manglende fullfinansiering av statlige krav og reformer  Demografiske endringer med økt antall eldre  Økte forventninger til omfang og kvalitet på tjenester  Ønske om betydelig vekst i kommunens investeringer og derav høyere lånegjeld  En periode med lavere avkastning på finansforvaltningen  Forventet moderat økning i renten  Økende pensjonsutgifter

4 Strategi for økonomisk handlingsrom  Et netto driftsresultat på minimum 4 pst hvert år i perioden  Et investeringsnivå tilpasset kommunens langsiktige økonomiske bæreevne  Større egenfinansiering av investeringer ved bruk av bufferfond  At veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne  En langsiktig strategi for finansforvaltningen  Rom for moderat vekst innen tjenesteområdene, men med stort fokus på kostnadseffektive tjenester med riktig kvalitet  Omstillingsberedskap

5 Investeringer 2000-2015 2000-2010 Regnskap 2011 Regulert budsjett 2012-2015 Rådmannens forslag til HP 2012-2015

6 Utvikling gjeld, renter og avdrag

7 Hovedpunkter Økonomisk opplegg  Driftsbudsjett på 3,3 mrd.  Investeringsbudsjett 2,12 mrd  Forvaltningsfond ( egenkapital ) 1,51 mrd  Netto driftsresultat settes til minimum 4 % eller ca 135 mill  Ingen nye driftsreduksjoner på tjenesteområdene  Økte inntekter gjennom skatt og momskompensasjon  Moderat styrking av tjenesteområdene

8 Tjenesteområdene Felles gjennomgående strategier :  Forebygging og tidlig innsats  Kvalitet  Helhet og samordning  Kompetanse

9 Hovedsatsninger EldreomsorgKulturskole Skole/skolebyggIdrettsanlegg

10 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Vedtatt 2011 – 2014 - drift • Frivillighet, AIR (0,5 mill) • Frivillighetskoordinator Hasselbakken (0,1 mill) • Styrke kulturskoletilbudet (0,5 mill) • Vedlikehold idrettsanlegg og friluftsområder (1 mill) Rådmannens forslag 2012 - 2015 • Utleie idrettshaller og –anlegg (0,4 mill) • Styrke kulturskoletilbudet (0,7 mill, økende i perioden 2,1 mill ) • Vedlikehold idrettsanlegg og friluftsområder • Vedlikehold av kirkebygg (0,5 mill)

11 Behandling av HP2012-15 > Rådmannens forslag lagt ut på høring av formannskapet: 20.9.2011 > Høringsfrist på rådmannens forslag: 21.10.2011 > Behandling i formannskap – ny høring: 15.-30.11.2011 > Behandling i kommunestyret: 6.12.2011

12 Asker – Mulighetenes kommune


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse 21.10.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google