Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013

2 Innhold i plandokumentet  Rådmannens innledning  Det kommunale styringssystemet og plansystemet  Kommunens rammebetingelser  Demografi  Økonomi  Organisasjon og medarbeidere  Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid  Driftsrammer og tjenesteproduksjon  Arbeidsprogram (Handlingsprogram)  Investeringer  Vedlegg  Avgifter, gebyr og egenbetaling  Økonomiske oversikter  Utgiftsutjevning i rammetilskuddet  Konsekvensjusteringer

3 Prosess  Utgangspunkt i mål og rammer fra forrige rullering  Konsekvensjusteringer etatene juni – august  Forslag nye tiltak  Investeringstiltak  Rammer basert på kommuneproposisjon og foreløpige inntektsanslag eiendomsskatt  Usikkerhet knyttet til det endelige statsbudsjettet  Litt usikkerhet knyttet til inntektsanslag eiendomsskatt  Følger opp lokal handlingsregel eiendomsskatt

4 Plansystemet

5 Befolkningsutvikling 2008-2013

6 Prognose 2030

7

8

9 Endret utgiftsbehov

10 Organisasjon og medarbeidere  Styring og ledelse - lederutvikling  Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning  Likestilling og mangfold – mål og tiltak  Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak  Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)  Samfunnssikkerhet og beredskap  Oversikt over interkommunalt samarbeid

11 Drift Årsbudsjett Rammer 2013 2014201520162017 Inntektsramme-153 512 -171 532 Etatenes driftsrammer 2013150 917 Netto renter og avdrag6 000 6 4006 1005 700 Korrigerte budsjettrammer (konsekvensjusteringer) 4 1674 0404 3054 770 Motpost avskrivninger-5 653 -4 890 Resultat før nye tiltak-2 248 -14 938-15 365-15 500-15 035 Nye driftstiltak 4 5334 2184 5582 988 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 181622752 Netto driftsresultat inkl nye tiltak-2 248 -10 224-10 524-10 190-11 295 Netto driftsresultat i % av sum inntekter1,46 % 4,71 %4,85 %4,70 %5,21 %

12 Driftsresultat Rammer 2014201520162017 Netto driftsresultat inkl. nye tiltak-10 224-10 524-10 190-11 295 Netto driftsresultat i % av sum inntekter4,71 %4,85 %4,70 %5,21 % Disponering av netto driftsresultat: Avsatt til bundne driftsfond næringsfond400 Avsatt til disposisjonsfond2 8243 1242 7903 895 Overføres til investeringsregnskapet - handlingsregel (70 % av eiendomsskatt annen eiendom)7 000

13 Eiendomsskatt: Anslag 10 millioner kroner 3 promilleTakst Eiendoms- skatt LampelandEks.1Enebolig 125 m2 med garasje, uthus987 4802 962 LampelandEks.2Enebolig 160 m2 med garasje, uthus1 374 0004 122 LampelandEks.3Enebolig 168 m2 med garasje, uthus937 6002 813 FlesbergEks.4Enebolig 80 m2573 8401 722 BlefjellEks.5Hytte 99 m21 029 6003 089 BlefjellEks.6Hytte 69 m2528 0001 584 BlefjellEks.7Hytte 53 m2275 800827 Eksempel på nivå

14 Endringer i driftsramme  Lesebrett, videokamera  Datakommunikasjon  Tverretatlig forebyggende tiltak (barnevern/skole)  Vernepleier (skole)  Drift nye avdelinger barnehage  Tiltak samhandlingsreformen, legeressurs  Helsesøsterstilling utvides  Kveldsvakt hjemmetjenesten  Generelt vedlikehold kommunale bygg  Kirkelig Fellesråd

15

16 Selvkostområdene Følgende endringer er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet: Selvkostområde Selvkostfond 31.12.2012 Prognose selvkostfond 31.12.2013 Gebyrendring 2014 Dekningsgrad 2014 Prognose fond 31.12.2014 Vann256 684-271 37515 % 96 % -374 317 Avløp678 304155 28915 % 94 %16 600 Renovasjon695 365646 2450 % 96 %390 518 Slam307 754179 3368 % 87 %52 200 Feiing -385 781-601 78925 %85 %-803 355 Plansaker-1 380 333-2 124 4373 % 0 %-2 124 437 Byggesaker65 127-180 2293 % 88 %-456 232 Oppmåling-274 594-681 88810 % 75 %-1 062 760

17 Netto driftsresultat

18 Etatenes driftsrammer 2014 Budsjett 2013 Konsekvens- justeringer etatene Nye driftstiltak Rammer 2014 *) Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan2 17081502 328 1. Fellestjenesten14 03771434815 099 2. Oppvekst- og kulturetaten55 471-2551 44556 661 3. Sosial- og barneverntjenesten7 76141008 171 4. Helse- og omsorgstjenesten53 3222 4791 87057 671 6. Teknikk, plan og ressurs13 82241452014 756 7. Flesberg kirkelig Fellesråd2 6421482002 990 149 2253 9184 533157 676

19 Driftsrammer etatene

20 Investeringsrammer 2014201520162017 VAR område1 3502 2001 000 Andre investeringer:14 6508 9901 3907 290 Finansiering Bruk av nytt låneopptak9 0002 0000 Bruk av disposisjonsfond02 19090 Overført fra drift. Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 %7 000 Avsetning til ubundne investeringsfond (handlingsregelen)00-4 7000 Bruk av ubundne investeringsfond0001 200 Sum finansiering16 00011 1902 3908 290

21 Finansiering

22 Investeringer  Kongsbergregionen: Felles IKT-plattform, forprosjekt felles sak/arkiv, mobilløsninger hjemmetjenesten  Oppgradering saksbehandlersystem og innkjøp av moduler i personalsystem  Elev-PC’er  Nye avdelinger Svene barnehage – øker fra 30 til 72 plasser  Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging – egen rapport/sak til kommunestyret 2014  Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet (2014)  Carport til 9 tjenestebiler/buss på Flesbergtunet  EPC-prosjekt – egen sak kommunestyret 2014  Ny tankbil (2015)  Utvidelse av brannstasjon (2017?)  Haugsjøbrua (2015)  Adressering/skilting – fortsette arbeidet i perioden  Servicebygg/universell utforming inngang Lyngdal kirke (2015)  Oppgradering flere vann og avløpsanlegg  Asfaltering

23

24

25 Langsiktig gjeld 20132014201520162017 Låneopptak pr. 1.1.77 80781 01885 01881 89677 129 Budsjett / Økonomiplan8 0009 0002 00000 Betalt avdrag-4 789-5 000-5 122-4 767 Saldo 31.12.81 01885 01881 89677 12972 362 ÅR2014201520162017 Rentenivå3 %3,5 %4 %

26 Kommunens fondsmidler BudsjettØkonomiplan 20132014201520162017 Disposisjonsfond1 1904 0144 9487 64811 453 Ubundne Investeringsfond59 4 7593 559 Sum fond1 2494 0735 00712 40715 012

27 Statsbudsjettet 2014 – videre prosess  Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november)  Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november  Innstillingen behandles 26. november  Flesberg: Formannskapets innstilling 28. november  Flesberg: Kommunestyre vedtar sitt budsjett 12. desember  Fagkomiteenes budsjettinnstillinger i Stortingen behandles seinest 15. desember

28


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google