Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012

2

3 Innhold i dokumentet  Kommuneplan og prioriterte mål for perioden  Folkehelse og bolyst  Næringsutvikling og arbeidsplasser  Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter  Utviklingstrender  Ramme for drift  Investeringsprosjekter  Tjenesteområdene – rammer og handlingsplan

4 Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016  Ingen vinnere på statsbudsjettet  Realvekst på 0,8 prosent for NUK  Demografi  Opprettholde god tjenesteyting  Høyt investeringsnivå

5

6 Befolkningsutvikling 200720082009201020112012Endring Folkemengde 1.7. siste året2007/2012 2 5262 5122 492 2 5312 53216 0-5 år158147132124130129-29 6-15 år345343331321314312-2-33 16-66 år1 5411 5441 5541 5791 6221 617-576 67-79 år288 29127928028991 80-89 år165159158 148145-3-20 over 90 år293126313740311

7 Prognose befolkningsutvikling

8

9

10 Prognose utgiftsbehov 2016

11 Aldersgruppa 6-15 år Elever pr skole pr 1.8.:2010201120122013201420152016 Nore skole23211514111312 Rødberg skole94 8994918675 Tunhovd oppvekstsenter121194468 Uvdal skole817581836771 Sum barnetrinn210201194195173176166 Ungdomstrinn1131119691969189 Sum elever 323312290286269267255

12 Endringer i tjenester  Flytte undervisning Tunhovd skole og Nore skole til Rødberg skole fra 1.8.2013 (gjelder 18 elever)  Sikre full barnehagedekning i 2013  Dagtilbud demente  Folkehelse / Friskliv  Framdrift kommundelsplaner  Følge opp ny tilskuddsordning for førstegangsetablere bolig og spredt boligbygging  Gebyr 100 % dekningsgrad

13 Driftsresultat Rammer 2013201420152016 Inntektsrammer 2013 ekskl gebyr og egenbetaling-210 962-211 215 -211 725 -211 734 Driftsrammer 2012 inkl gebyr og egenbetaling181 857 * Konsekvensjusteringer7 5127 0777 4277 927 Netto finansieringsutgifter8 600 8 7007 900 Resultat før nye driftstiltak-12 993-13 681-13 741-14 050 Nye driftstiltak i rådmannens forslag-83-2 938 Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak2361 5402 5253 053 Netto driftsresultat inkl nye tiltak-12 840-15 059-14 154-13 936 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter4,43 %5,21 %4,89 %4,81 %

14 Driftsrammer fagavdelingene ekskl bruk av fond 2013201420152016 Sentrale styringsorganer og fellesutg.21 54521 64521 54521 645 Kirke3 739 Skole, barnehage og kultur52 11849 268 Pleie og omsorg56 80656 801 Helse, sosial og barnevern21 25021 300 NAV - Numedal2 159 Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond29 35928 37428 424 Kulturarvstyret eks næringsfond723 Sum netto driftsutgifter187 699184 009183 959184 059

15 Fordelte driftsrammer

16 Netto driftsresultat ekskl næringsfond

17 Investeringsramme 2013201420152016 Investeringer i VAR sektoren1 9009 6007 3000 Andre investeringer15 70012 5394 7007 600 Sum investeringer i året17 60022 13912 0007 600 Finansiering Bruk av disposisjonsfond3 0502 8393 500600 Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett3 7501 5001 8004 300 Bruk av lån10 50017 5006 7002 700 Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon300 00 Sum finansiering i året17 60022 13912 0007 600

18 De største investeringene  IKT skole og fellessystemer  Uvdal barnehage – restfinansiering  Sikring og prosjektering uteområde skole/barnehage  Toaletter og inngangsparti Uvdal skole/samfunnshus  Universell tilpasninger Rødberg skole  Lysisolering og tilpasninger legekontor og NAV  Ombygging vinterhage Bergtun omsorgssenter  Ny heis Bergtun omsorgssenter  Avlastningsbolig  Ferdigstillelse boligfelt Nordskogen og Hvaale  Div innen vann og avløp

19 Langsiktig gjeld - rentenivå 20122013201420152016 Lånegjeld pr. 1.1.125 683135 283138 652148 189146 422 Låneopptak i 201215 900 Investeringer i økonomiplan010 50017 5006 7002 700 Avdrag-6 300-7 131-7 963-8 468-8 170 Salodo 31.12.135 283138 652148 189146 422140 952 ÅRFlytende 20132,70 % 20143,00 % 20153,50 % 20164,00 %

20 Kommunens fondsmidler Fond20122013201420152016 Disposisjonsfond Saldo 31.12.1 5321 2133 6064 0137 102 Disposisjonsfond Kraftfond Saldo 31.12.8 45014 24020 03025 82031 610 Ubundne investeringsfond Saldo 31.12.40 Næringsfond Saldo 31.12.3 6174 0586 2948 9309 066 Sum fondsmidler 31.12.13 63919 55129 97038 80347 818


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 – 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google