Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne Presentasjon på nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, Trondheim, 15. okt. 2012 Truls.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne Presentasjon på nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, Trondheim, 15. okt. 2012 Truls."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne Presentasjon på nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, Trondheim, 15. okt. 2012 Truls Nedregård Avd.leder TNS Gallup truls.nedregaard@tns-gallup.notruls.nedregaard@tns-gallup.no 91726535

2 2 Læringsmiljøundersøkelse 2012 Datainnsamlingen ble gjennomført med totalt 8532 intervju på internett i perioden fra 13. mars til 22. april 2012. E-post med lenker til skjema ble sendt til 25448 norske heltidsstudenter, fordelt på læresteder, fakultet og avdelinger. Svarandelen er 34%. 36% svar blant kvinner, 30% blant menn. Omfatter 34 hovedrapporteringsenheter (fakultet/avdelinger) med svarandeler fra 17% til 57%. Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse? % 4% ønsket ikke å besvare spm., og er holdt utenfor beregningsgrunnlaget

3 3 Andel med funksjonsnedsettelser

4 4 Trivsel på utdanningsinstitusjonen

5 5 Skalagjennomsnitt 0 - 100 I undergrupper blant de med annen varig funksjonsnedsettelse

6 6 Trivsel på utdanningsinstitusjonen avh. av varig skade, sykdom eller funksjonsneds.

7 7 Fornøyd med studiet

8 8 Skalagjennomsnitt 0 - 100 I undergrupper blant de med annen varig funksjonsnedsettelse

9 9 Tilfredshet med selve studiet avh. av varig skade, sykdom eller funksjonsneds.

10 10 Skalagjennomsnitt 0 - 100 Trivselselementer – Hvilken betydning har faktorene nedenfor for din trivsel som student? Stor positiv betydning Stor negativ betydning

11 11 Trivselselementer avhengig av type funksjonsnedsettelse Skalagjennomsnitt 0 - 100 Stor positiv betydning Stor negativ betydning

12 12 Inkludert i fagmiljøet

13 13 Konkurranseforhold mellom studentene

14 14 Selvopplevd forskjellsbehandling eller trakassering/mobbing i løpet av siste år Har selv opplevd forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller funksjonsnedsettelse (%) Har selv opplevd annen trakassering eller mobbing (%) Hvem utførte..? % Studenter med annen varig funksj.nedsettelse som har opplevd

15 15 Ambisjoner

16 16 Hvordan påvirker skaden, sykdommen eller funksjonsnedsettelsen gjennomføringen av studiene? Base: studenter med funksjonsnedsettelse Hvordan påvirker skaden, sykdommen eller funksjonsnedsettelsen din deltagelse i det sosiale miljøet på studiestedet? Base: studenter med funksjonsnedsettelse

17 17 Andel som påvirkes negativt av varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse når det gjelder … - avh. av type funksjonsnedsettelse … gjennomføringen av studiet… deltakelse i sosialt miljø på studiestedet

18 18 Mottar du hjelp/tilrettelegging på studieinstitusjonen pga. nedsatt funksjonsevne? Base: studenter med funksjonsnedsettelse Blant studenter med behov, dvs. ekskl. de som sier at de ikke har behov ovenfor:

19 19 Mottar du hjelp/tilrettelegging på studieinstitusjonen pga. nedsatt funksjonsevne? – avh. av type funksjonsnedsettelse

20 20 Vurdering av tilretteleggingen Base: studenter med funksjonsnedsettelse, og som mottar tilrettelegging - Uvektet Avhengig av type funksjonsnedsettelse – NB: kun indikasjoner pga. lav n!

21 21 Andelen som bruker tjenesten i semesteret – avh. av funksjonsnedsettelse (%) Samskipnadens psykososiale rådgivningstjeneste Tilretteleggingstjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne

22 22 Kontakt minst 2 ganger per måned – avh. av funksjonsnedsettelse (%) Medstudenter Forelesere eller annet undervisningspersonell

23 23 Tilstrekkelig kontakt Ikke funksjonsnedsettelse eller KUN astma, allergi, eksem Annen varig funksjonsnedsettelse

24 24 Tilstrekkelig kontakt – avhengig av funksjonsnedsettelse Psykososial rådgivningstjenesteTilretteleggingstjenestene

25 25 Studieprogresjon

26 26 De viktigste årsakene til forsinket progresjon. Flere svar mulig (%) •Basen er de som ikke har oppnådd den studieprogresjonen som hhv. de selv forventet og/eller som utdanningsinstitusjonen forventet.

27 27 Studieprogresjon avh. av type funksjonsnedsettelse

28 28 Oppfatning av vurderingsform

29 29 Arbeidstimer Hvor mange timer med ORGANISERT UNDERVISNING (forelesninger, seminarer, kollokvier, øvinger osv.) vil du anslå at du deltar på i løpet av en vanlig studieuke, altså IKKE i eksamens- eller praksisperioder? ANGI CA. ANTALL TIMER PER UKE Hvor mange timer vil du anslå at du bruker til SELVSTUDIER (lesing, oppgaver, trening osv.) i løpet av en vanlig studieuke, altså IKKE i eksamens- eller praksisperioder? ANGI CA. ANTALL TIMER PER UKE

30 30 Arbeidsbelastning

31 31 Finansiering av studiet - hovedkilde

32 32 Skifte av studieprogram

33 33 Andel som bruker fasiliteter minst 2 ganger per uke (%)

34 34 Tilfredshet med fasiliteter Skalagj.snitt 0 – 100 BLANT BRUKERE

35 35 Kontakt % Minst 2 g./mnd Minst 1 g./sem.

36 36 Skalagj.snitt 0 – 100 BLANT DE DET ER RELEVANT FOR Læringsutbytte Hvor mye opplever du at du lærer av …?

37 37 Tilfredshet •Basene for disse spørsmålene er alle som har brukt tjenestene/tilbudene. Dette omfatter også de som bruker dem sjeldnere enn hvert semester, som dermed vurderer en tjeneste på bakgrunn av en erfaring de har gjort for lenge siden.

38 38 Oppsummering av hovedfunn

39 39 1/3 av studentene rapporterer varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse. Av disse har 12 prosentpoeng kun allergi, astma eller eksem. Disse skiller seg ikke vesentlig fra studenter uten funksjonsnedsettelser på temaene i undersøkelsen. 22% av studentene har andre varige funksjonsnedsettelser (enn bare allergi, astma, eksem). 8% har andre funksjonsnedsettelser på minst 2 områder. De mest utbredte andre varige funksjonsnedsettelsene er psykiske/emosjonelle plager (9% av studentene), muskel-/skjelettplager (5%), annen kronisk/langvarig sykdom (4%) og lese/skrivevansker (3,5%). 1,7% rapporterer kognitive lidelser. Studenter med annen varig funksjonsnedsettelse trives i noe mindre grad enn andre godt som student ved utdanningsinstitusjonen – og er noe mindre fornøyde med selve studiet - selv om det ikke er snakk om utbredt mistrivsel/misnøye. Trivselen/tilfredsheten er lavest blant studenter med psykiske-/emosjonelle plager eller lese- og skrivevansker.

40 40 Uten at det nødvendigvis er snakk om stor utbredelse i absolutt forstand så opplever studenter med annen varig funksjonsnedsettelse … i noe mindre grad enn andre at de er del av fagmiljøet på studiet i noe mindre grad at konkurranseforholdet mellom studentene på studieprogrammet er positivt i større grad forskjellsbehandling og trakassering/mobbing i noe mindre grad at kontakten med ulike personer og instanser er tilstrekkelig for deres behov

41 41 Studenter med annen varig funksjonsnedsettelse … bruker like mye tid som andre på studiene, men opplever i noe mindre grad at arbeidsbelastningen på studieprogrammet - og egen studieinnsats - er passe stor har noe lavere ambisjoner for studiet enn andre har i mindre grad enn andre oppnådd studieprogresjonen som hhv. de selv – og utdanningsinstitusjonen forventet opplever i noe mindre grad at deres kompetanse blir målt på en god og hensiktsmessig måte mener i mindre grad at kontakten med ulike personer og instanser er tilstrekkelig for deres behov bruker lærestedenes sentrale undervisningsfasiliteter i om lag samme omfang som andre, og gir om lag samme tilbakemelding (tilfredshet) på dem avviker lite fra andre når det gjelder vurdering av læringsutbytte fra de fleste kilder som forelesninger, diskusjoner med faglærere, praksis og egenstudier, men avviker litt negativt mht. læringsutbytte fra gruppearbeid (i regi av studiestedet eller studentene selv)

42 42 7 av 10 med annen varig funksjonsnedsettelse sier at dette påvirker gjennomføringen av studiet på en negativ måte, og 4 av 10 at det påvirker deltakelsen i det sosiale miljøet på studiestedet negativt. 14% av studentene med annen varig funksjonsnedsettelse sier at de ikke får tilretteleggingen de trenger, mens 20% er usikre på hvilket tilbud som er tilgjengelig for dem. 31% sier at de ikke trenger tilrettelegging, mens 16% ikke ønsker det. 18% sier at de får den tilretteleggingen de trenger. 6 av 10 studenter med annen varig funksjonsnedsettelse som mottar tilrettelegging er fornøyd med denne. Det er liten direkte misnøye (8%), men mange (29%) er bare middels fornøyde.


Laste ned ppt "1 Læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne Presentasjon på nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, Trondheim, 15. okt. 2012 Truls."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google