Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Setningssituasjonen - avklaring og tiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Setningssituasjonen - avklaring og tiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Setningssituasjonen - avklaring og tiltak
Forslag til utarbeidelse av handlingsplan for håndtering av setningsproblematikken 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

2 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Visjon Området har satt seg Ingen usikkerhet mhp fremtiden Sameiet løst fra økonomiske forpliktelser Alle er solidarisk ansvarlig. Ikke begrenset til setningskadefondet. Det er ingen øvre grense for økonomisk medansvar. Ved overgang fra borettslag til selveiere ble alle oppsitterne gjensidig økonomisk forpliktet for all fremtid. Setningsskadefond etablert som skal etterfylles etterhvert som det tømmes 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

3 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Dagens situasjon Mange hus har utviklet skjevsetninger Botrivsel og salgsverdi lite påvirket Ønsker trygghet for fremtiden Økt setningstakt de siste årene enkelte steder Vet ikke hva som er årsaken Behov for undersøkelser for å avklare i tide om nødvendig med tiltak Årsaken til nye økte setninger Har målinger men vet ikke hvordan det ser ut i grunnen Rapport fra fjor påpekte drenering og overvann – nye informasjon og nye vurderinger tilsier andre forhold 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

4 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Hva vet vi fra før? NGI rapport fra 1990 Grunnboringsdata fra kommunalt vann & avløpsprosjekt Grunnvannstand under VEAS perioden Fjorårets utredning Setningsmålinger NGI Konkluderte med stabil situasjon, med jevne setninger fremover Fremtid endringer ved ytre påvirkning Rapport fra i fjor Hent ifra årsberetningen Setningsmålinger Sammenholde setningsdata med nye grunnmålinger (x+y=4) 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

5 Hva skyldes setningene?
Vekt av hus og vektfordeling mangelfull fundamentering –> dårlig vektfordeling masseforflytninger ved utbygging -> ekstra last Grunnens beskaffenhet feltet er ikke karlagt, men vi vet at det er: normal konsolidert leire, lite permeabel, plastisk humusholdige tilbakefylte masser kvikkleire Dybde til fjell ukjent Grunnvannstand 4 faktorer Setningsmålingene er symptomene. Normalkonsolidert leiere er hovedårsak, men full diagnose ikke stilt for områder nær bekk 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

6 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Setninger Setninger Grunnvannstand Når vi har alle data kan vi med dagens kunnskap forutsi setningsforløpet ganske nøyaktig Setning i leira som en veldig treg svamp Skjevsetning Setningsskader, sprekker (ved skjevsetning) Vannledningsbrudd Lastens størrelse og utstrekning Grunnens beskaffenhet ( leire normal konsolidert, lite permabel, plastisk) Dybde til fjell Grunnvannstand Fundamentering Siste år, geoteknikk utviklet seg mye, og man kan idag regne seg ganske nøyaktig setningsforløpet Fjell 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

7 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Fundamentering 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

8 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Skjevsetninger 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

9 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Hva kan ha endret seg? Vekt av hus og vektfordeling har ikke endret seg Dybde til fjell Grunnvannstand antatt normale årsvariasjoner Grunnens beskaffenhet skal normalt ikke endre seg 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

10 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Grunn under fundament Utvasking av finstoffer Mye vann manglende drenering vannstrømning fra overliggende områder Endringer i dypere lag 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

11 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Vannstrømning Lite permeable leire Grussjikt Humusholdig jord Vann som skulle vært håndtert lengre opp i skråningen (takvann, drensrør, overflatevann som førdrøyes i grunnen) 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

12 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Grunnbrudd Bruddforløp over fundament Grunnen under bygget kan bli overbelastet, og det skjer ett brudd langs den skissert bruddflaten (glideflaten) 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

13 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Stabilitet Kvikkleiresone? Bekk 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

14 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Oppsummering Vi vet ikke årsaken til økte setninger Konsekvensene er alvorlig for alle Styret ønsker å være i forkant Forsikringer etc. Kan bli avkortet 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

15 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Styrets anbefaling Avklare årsak til økte setninger avklare i tide om nødvendig med tiltak stille full diagnose en gang for alle Avklare om drenering av grunnmurer kan være u/heldig mhp fremtidige setninger Avklare andre bygningsmessige tiltak Avklaring av ansvarsforhold sameiet og setningskadefondet Evnt. forslag til tiltak m/finansiering redusere risiko (økonomisk og konsekvens) 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3

16 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3
Gjennomføring Øvre ramme for avklaringer: Starter med minimumsplan Utvider undersøkelse hvis behov Handlingsplan til årsmøte i 2002d Ikke brukt mer penger enn høyst nødvendig 24. april 2001 Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 3


Laste ned ppt "Setningssituasjonen - avklaring og tiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google