Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor
Utnyttelse av SINTEFs flerfaglighet Utvikling av SINTEF til en FoU-total leverandør Helhetlig FoU-satsing i internasj. perspektiv Synergi mellom SINTEF enheter og prosjekter Nettverksbygging og info.utveksl. mellom aktører Omforent syn på begrepsapparat, prosesser, modeller, spesifikasjoner og standarder Samhandlende og integrerte systemløsninger Arena for nye og samordnede initiativer i / utenfor SINTEF og Norge

2 SINTEF forum IKT i Transport/logistikk - hvem
SINTEF Veg og samferdsel MARINTEK SINTEF Kyst og havteknikk SINTEF Økonomi og logistikk SINTEF forum IKT T/L koord. SINTEF Tele og data SINTEF Andre relevante?? SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Anvendt matematikk

3 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - for hvem
1 Offentlige myndigheter (dep.,dir.,vesen) 2 Transportører, speditører, rederier, 3-parts agenter 3 Transportbrukere og vareeiere 4 Sjåfører, styrmenn, andre førere 5 Leverandører av produkter, system, tjeneste og informasjon 6 Nettoperatører 7 FoU-miljøer (norske og europeiske)

4 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hva
Tilgjengelighet av infrastruktur IT-anvendelser primært basert på det offentliges behov for trafikkovervåking, trafikkstyring, service til trafikanter, etc. Effektiv transport / logistikk IT-anvendelser primært drevet av markedets behov for mer effektiv logistikk og transport- utøvelse: flåtestyring,ruteplanlegging o.l. Trafikanter og gods Veg (myndigheter) (Bomringer, veiprising, veiskilting, trafikksystemer) Veg Leveran- dører av kompo-nenter og systemer til transport- brukere, -utøvere, midler Multi- modale løs- ninger. Trans- port- brukere Leveran- dører av kompo- nenter og systemer til infra struktur Sjø(Kystverk/havner) (VTMIS, etc.) Sjø Bane (som banverk) (Signalsystemer, etc.) Bane Luft (som LFV) (ATM, A-SMGCS) Luft Andre infrastrukturer (el.kart, havner, etc)

5 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hva
Samordning/intergrasjon: Arkmin, Arktrans, Trim, Brukergr.snitt, EU: Waterman, Themis, o.a. Multimodal (gods + person): Intra, Ibis, El. datafangst, EU: IP, Progress, o.a. Maritim: Fargis, Nmgd, Strøm/bølge, Shiprep, Portwin, Shiplog, Arkmin, EU: Ippa, Waterman, o.a. Land: IKT i veg, Ibis, Yrkessjåfør/IKT, EU: Progress, o.a.

6 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvordan
Nettverksbygging, samordning, samhandling og integrasjon i forhold til: SINTEF-interne institutt/avdelinger Eksterne aktører, kunder og samarbeidspartnere Prosjekter og prosjektroller FoU-programmer (norske, nordiske og EU) Begrepsapparat, konseptuelle modeller, datamodeller, arkitektur, brukergrensesnitt Info., tjenester, systemer og infrastruktur

7 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvordan
Organisatorisk samording pr prosjekt, pr aktør, pr nettverk, og på tvers av disse (via SINTEF ITS forum) Faglig samordning og integrasjon via felles modellerings, arkitektur, brukergr.sn. prosjekter Internasjonal samording via deltakelse i EU- og nordisk samarbeid

8 SINTEF forum IKT i transport/logistikk - karakteristika
Uformelt, dynamisk nettverk – ikke hierarkisk org. Kjernegruppe med faste deltakere Viss grad av “forpliktende” deltakelse Stegvis oppbygging/utvidelse i forhold til ant./type prosjekter og deltakere Info.utveksling og samarbeid via felles nettsted, fellessamlinger Utgangspunkt i fellesnevner-prosjekter som koplet til systemarkitektur og intermodale løsninger

9 Farlig last håndtering
ARKTRANS - Felles systemarkitektur veg, bane, sjø, luft - person & gods Samhandlende transport/logistikk tjenester Transport/logistikk tjenester System- tjenester Reise/rute planlegg. Farlig last håndtering Trafikk- overvåk. Trafikk- rapp. Trafikant inform. Drift/Forv/ Vedlikeh Betaling/ billett. ARKTRANS Felles system arkitektur for intermodal person & gods transport Tekn. Kom/ Infrastr. Elektr. kart info Andre Jur/Org.- forhold Meteorol. forhold Ident./ sporing Booking Beredsk. funk.

10 IKT-anvendelser i transport & logistikk Koordinerings og samordnings fora
ARKTRANS forum Total koord. vei, bane, sjø, luft person & gods FARGIS forum Maritim transport koord. INTRA forum Intermodal gods- transport koord. IBIS forum Land transport koord.

11 ARKTRANS forum total transport/logistikk koordinering vei, bane, sjø, luft - person & gods
INTRA forum intermodal gods koord. FARGIS forum maritim koord. IBIS forum land transp. koord. ARKTRANS forum total koord. ARKTRANS system ark. person & gods ARKMIN system ark. maritim

12 INTRA forum intermodal transport koordinering - prosjekter
INTRA intermodal transport INFRATRANS IT-infrastr. multimodal godstransp. Shiplog INTRA forum intermodal gods koord. EDI-basert logistikk (havn) Andre? Portwin (havn) ARKTRANS system ark. person & gods Land transport prosjekter Maritime transport prosjekter

13 FARGIS forum maritim transport koordinering - prosjekter
Info.nett sjø/miljø sikkerhet Strøm- og bølgeover- våking Norsk maritim geodata demo (NMGD) Fargis forum maritim koord. Shiprep (Hazmat) Portwin (havn) Brukergrense- snitt maritime info.system Intermodale godstransp. prosjekter ARKMIN system ark. maritime info.nettv. Andre?

14 IBIS forum land transport koordinering - prosjekter
Elektronisk datafangst byområder IBIS integrert betal. & info. IKT i vegtrafikken Dynamiske data for vegtrafikk SPIDER optimalisert flåtestyring IBIS forum land koord. Andre? Transport demonstrator Elveg ARKTRANS system ark. person & gods Intermodale godstransp. prosjekter Brukergrense- snitt veg info.system

15 Maritime informasjonssystemer Samordning - norske og EU prosjekter
Trafikkstyring/ overvåking (sjø) Elektroniske kartsystemer (sjø) Vtmis net EU Poseidon EU Waterman EU Echo EU Corinav/Ippa EU Fargis NO Integrerte maritime informasjons systemer Nmgd NO Interport EU Infolog EU Andre NO Themis EU Intermodal Portal - EU Infratrans, Intra NO Intermodal transport (sjø <-> land)

16 Landtransport informasjonssystemer Samordning - norske og EU prosjekter
Trafikkstyring/ overvåking (land) Person/kollektiv transport (land) Gaudi EU Adept EU In-emergency EU Concert EU In-response EU Progress EU Integrerte landtransport informasjonssystemer Dyn. data NO IBIS NO Interport EU Spider NO Infolog EU Transport- demo. - NO Themis EU Intermodal Portal EU Infratrans, Intra NO Green-trip EU Intermodal transport (land/sjø)


Laste ned ppt "SINTEF forum IKT i transport/logistikk - hvorfor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google