Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Daniel Wie Sandbakk Prosjektleder boligpolitikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Daniel Wie Sandbakk Prosjektleder boligpolitikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Daniel Wie Sandbakk Prosjektleder boligpolitikk
Hvordan fungerer det lokalt i Bodø «Mitt eget hjem» - Bodø 1.februar 2013 Daniel Wie Sandbakk Prosjektleder boligpolitikk

2 ”Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. Bolig utgjør sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende elementer i velferdssamfunnet. En god bolig er grunnlaget for en anstendig menneskelig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet.” (St.meld. nr 23, s 6 – om boligpolitikken)

3 Hjemmelsgrunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 sier
”…medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker”. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 jfr. §3-1. Kommunens forpliktelser til å yte bistand i forbindelse med botilbud: «..Bistand inkluderer blant annet helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Lov om sosiale tjenester i NAV § 15 ”….kommunen skal medvirke til å skaffe bolig…» Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 ”… forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv”.

4 Rammer for boligsosialt arbeid i Bodø

5 Boligsosialt arbeid i virksomheter og enheter. Fokus på samhandling
Boligkontor, tildelingskontor, NAV, flyktningkontor, barnevern, hjemmetjenester, andre. Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, andre. Brukerperspektiv… Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken Økt boligpolitisk kompetanse Økt boligpolitisk aktivitet Prosjektmidler fra Husbanken to år.

6 Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål i Bodø kommune
Mandat fra rådmann Bidra til økt samordning og koordinering av boligpolitiske spørsmål Ivareta partnerskapsavtalen Helse- og omsorg, Oppvekst og Kultur, Byteknikk, Boligkontoret, Husbanken og prosjektleder fra samfunnskontoret. Boligpolitisk arbeidsplan Årlige arbeidsplaner i partnerskapsperioden. Grunnlag for Husbankens prioritering av kommunen.. Synliggjøre det boligpolitiske arbeidet internt, knytte utfordringer og aktiviteter.

7 Booppfølgingsprosjekt DUE
Prosjektmidler fra Husbanken fra mai 2012 Målgruppe ungdom i overgang fra barnevernet. Prøve ut, dokumentere og formidles kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer slik at ungdom får mulighet til å utvikle god bokarriere. Mye godt arbeid Etablert samarbeid med en rekke private utleiere. Bedre utnyttelse virkemidler og samhandling internt i kommunen Bodø Foyer 10 boeenheter med oppfølging i tilknytning til Rønvik familisenter. Mål om ppstart høst 2013 Utarbeidet gode metoder – overføringsverdi til andre virksomheter

8 Boligsosialt prosjekt, arbeidstittel «Bolig først»
Prosjektmidler Husbanken to år fra desember 2012. Ivaretar det boligsosiale arbeidet i partnerskapet med Husbanken. Sikre og utvikle boligsosiale virkemidler Fremskaffe kommunalt disponible utleieboliger Bedre kompetanse innen boligsosialt arbeid og brukermedvirkning. Bedre samhandling internt og med eksterne. Metodikk: Bedre system for oversikt behov Oversikt over tilgjengelige virkemidler og ressurser God samhandling internt i kommunen. Boligkontor, tildelingskontor, NAV, barnevern, Flyktningekontor, hjemmetjenester, eiendomskontor, byteknikk, andre. Brukermedvirkning Prioritere, initiere, koordinere og følge opp boligsosiale tiltak og prosjekter. – Forankre alle aktiviteter hos aktuell virksomhet. Dokumentere erfaringer, videreføre «det som fungerer»

9 Langsiktig planlegging
Boligpolitisk handlingsplan Ferdigstilles høst 2013 Kartlegging/status utfordringer og muligheter vinter/vår 2013 Utarbeidelse visjon, mål, strategier og tiltak vår/sommer 2013 Ferdigstillelse høst 2013 Brukermedvirkning – engasjeres ila tidlig vinter. Samkjøres med økonomiplan, kommuneplan, øvrig planverk. Boligsosiale utfordringer Fordi god boligpolitikk er den mest verdige og langsiktige måten å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet Generell bolig- og områdeutvikling Fordi en helheltig boligpolitikk vurderes nødvendig for å få til ønsket boligutvikling i Bodø. Boligutvikling som gir nok boliger, rett type boliger, riktig pris, i riktig område og samordnet med servicetilbud som kollektivtilbud, skole, barnehage, butikker osv..

10 Behov og utfordringer

11 Stor innsøking kommunale boliger, få boliger å fordele.
Stort press på boligmarkedet – vanskeligstilte får det enda vanskeligere. Bodø pressområde, +500 innbyggere hvert år. For liten tilvekst nye boliger over flere år. Stor innsøking kommunale boliger, få boliger å fordele. Behov for differensierte botilbud. Med/uten bemanning. Ulike utfordringer krever ulik tilnærming Boliger tilpasset funksjonsnivå Størrelse, bomiljø, bydel. Utfordring i enkelte boligområder med mange kommunale boliger. Krisesenter sprengt kapasitet pga boligmangel

12 Ulike boformer – noen refleksjoner…

13 Eie egen bolig Fra NOU 2011:15 – rom for alle
Fire av fem eier bolig i Norge Gunstig økonomisk å eie (formuesøkning, mnd.kostnader) Større valgfrihet bolig tilpasset eget behov Kan bidra til økt selvrespekt og nærmere tilknytning til lokalsamfunnet. Kan gi bedre sosial integrasjon av sårbare grupper Større mulighet for stabile og trygge boforhold i eiemarkedet. Men også risiko, prisnedgang, økt rente, uforutsette kostnader vedlikehold, marginal betalingsevne Kan være å leie hvis man har uavklart livssituasjon knyttet til eksempelvis; studie, jobb, familie, inntekt, helse. Terskler som gjør det utfordrende for vanskeligstilte å skaffe eid bolig. Økonomi, kompetanse og tilgjengelighet Økonomiterkskelen Betjeningsevne. Boligpriser har steget kraftig siste årene, og kombinert med lav inntekt er dette en utfordring. Kompetanseterskelen Dispnere egen øknomi. Prosess emd kjøp av bolig m.m. Tiljgjenelighetsterskelen Behov for tilrettelagt bolig, men mange boliger er ikke dette.

14 ….eie bolig i Bodø Flere kan eie egen bolig Men…. Hvordan?
Fordi noen har økonomi til det… formue, Inntekt. Fordi startlån, tilskudd og bostøtte kan bidra Fordi det fortsatt er boliger på markedet i ulike prisklasser. Men…. Prosess kan fremstå uoverkommelig; kontakt med bank, startlån, visning, kjenner ikke til muligheter, tør ikke… Det er tryggere å leie, vet hva man må betale..Og hva om jeg ikke klarer løpende og uforutsette kostnader…? Hvordan? Målrettet bruk av startlån og tilskudd. Forbereder saksframlegg ila vinteren med justerte retningslinjer startlån. Skal kommunen drive mer oppsøkende? Kjøpe sin leide kommunale bolig? Kreativ bruk av Husbankens virkemidler? Etikk… viktig med god og nøktern rådgivning… det får vi til, men viktig at det er fagfolk som gjør vurderinger, ikke tjenestene….

15 Ca 850 kommunalt disponible boliger
Kommunal bolig… Ca 850 kommunalt disponible boliger Ca 350 gjennomgangsboliger Ca 450 omsorgs-/eldreboliger Gjennomgangsbolig – treårskontrakter I utgangspunktet et virkemiddel på vei til egen eid/leid privat bolig Noen behov for å bo kortere tid.  Overgang til privat eid/leid bolig del av IP når dette er hensiktsmessig Andre behov for å bo lengre tid, kanskje livslangt leieforhold  Avklare dette tidlig, stadfeste i IP osv.

16 Nødvendig trygghet for mange
…kommunal bolig. Nødvendig trygghet for mange Husleie normalt rimeligere enn privat Planlegge bolig ved utskriving behandling Forutsigbart leieforhold, forståelsesfull huseier Ingen visning med kritiske spørsmål og blikk, depositumsgaranti osv.

17 Prosess – tildeling kommunal bolig
Vedtak Søknad til boligkontoret Skriv utfyllende søknad. Legg ved uttalelse hvis hensiktsmessig, ex. utklipp fra IP Fordeles til NAV eller Tildelingskontoret for faglig vurdering Anbefaling fra NAV/TK. Avslag/tilsagn og vurdering type bolig og behov for oppfølging knyttet til bolig. Diagnose ikke i seg selv tilstrekkelig for å få vedtak på kommunal bolig  Funksjon eller økonomi. Vedtak fra Boligkontoret Men… ikke automatisk tildelt bolig. Tildeling Møter annenhver uke (boligkontor, tildelingskontor, NAV, andre) Tildele boliger som blir ledige Prioritere husstander med størst behov.  Umulig oppgave!!!??

18 Boliger med oppfølging/samlokaliserte boliger
Vebjørn Tandbergs vei 14 Bolig med oppfølging, større utfordringer og tyngre diagnoser.. Andre samlokaliserte boliger som i utgangspunktet ikke er øremerket psykiatri. En rekke personer uten nødvendig botilbud Bor hjemme hos pårørende Bor hos venner Bostedsløs Oversikt behov og utfordringer viktig for å planlegge og utvikle helhetlig botilbud i Bodø.

19 Bistand i hjemmet Oppfølgingstjenesten rus og psykiatri følger opp ca 550 vedtak. Mange avhengig av denne oppfølgingen for å ivareta et godt boforhold. Rett til bistand skiller ikke om du bor privat, kommunalt, leier eller eier. Alt fra samtaler til praktisk bistand. Inkluder behov knyttet til bolig i IP viktig.

20 Tilfang kommunalt disponible utleieboliger
Tiltak på gang 45 nye gjennomgangsboliger 2,3,4-roms planlagt ila 2014 10 nye leieboliger med oppfølging for ungdom på vei ut av barnevern planlagt høst 2013 (Bodø Foyer) 20 hybler i boligrigg for enslige flyktninger planlagt høst 2013 1 småhus som pilotprosjekt ila vinter/vår 2013 Midlertidige boliger i regi av kommunen under prosjektering. I startfase, men håper å få til noe ila 2013. 16 utleieboliger med omsorgsbase rus/psykiatri på gamle treningsfelstet 2.halvdel 2014. Hjemmeboende voksne funksjonshemmede vedrørende boliger Boligpolitisk handlingsplan med mål, strategier og prioriterte tiltak.

21 Takk for oppmerksomheten! 


Laste ned ppt "Daniel Wie Sandbakk Prosjektleder boligpolitikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google