Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

System for godt læringsmiljø HMS for elevar. Mål: Skape eit godt læringsmiljø for alle 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "System for godt læringsmiljø HMS for elevar. Mål: Skape eit godt læringsmiljø for alle 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst2."— Utskrift av presentasjonen:

1 System for godt læringsmiljø HMS for elevar

2 Mål: Skape eit godt læringsmiljø for alle 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst2

3 Maria 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst3

4 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst4 Kva er HMS-system? •Helse – miljø – sikkerheit Systemet skal: -Førebygge sjukdom og skade på skolen -Sikre at elevane blir involvert i arbeid med skolemiljø -Sikre eit godt miljø som fremjar helse, læring og trivsel

5 Mål 2011-12 •Skolane skal ha eit system •Systemet skal fungere i ein årleg syklus med: ◦Kartlegging/vernerunder/risikovurdering ◦Lage handlingsplan og behandle avvik ◦HMS årsrapport skal behandlast i arbeidsmiljøutvalet og skolemiljøuvalet •Skolen skal gjennomføre årleg risikovurdering med elevdeltaking 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst5

6 Førebygge sjukdom og skade på skolen •Arbeidsplassen skal tilpassast elevane •Sikkerheit på verkstad og elles på skolen •Førebygge sjukdom gjennom eit godt arbeidsmiljø •Reinhald, temperatur, luftkvalitet, lys, solskjerming, støy, arbeidsplass m.m 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst6

7 Førebyggjande arbeid •Elevane skal delta i vernerunde •Basistid/klassens time, elevsamtale og elevråd •Elevundersøkinga og undervisningsevaluering •Lage ein plan for kva som bør bli betre på skolen 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst7

8 Sikre at elevane blir involvert •Elevane skal få opplæring i rett og plikt til eit godt arbeidsmiljø og varsling - plikt til å delta i arbeid med godt skolemiljø - rett og plikt til å varsle om dårlig arbeidsmiljø •Deltaking i råd og utval på skolen: 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst8 Elevråd Arbeids- miljø- utval Skole- utval Skole- miljø- utval

9 Organisering Alle klasser skal ha valgte tillitselevar •Skolemiljøutvalet •Arbeidsmiljøutvalet •Skoleutvalet NB! Elevrepresentantane har teieplikt! 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst9

10 Skolemiljøutval •Rådgivande organ i arbeidet med skolemiljøet •Kan be om tiltakskolen fattar enkeltvedtak klagerett •Deltek i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet ◦Mobbing ◦Undervisningsopplegg ◦Prioritere forslag ◦Forebyggande arbeid Prioritet: mobbing, diskriminering, vald, rasisme og utestenging! 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst10

11 Skoleutval •Næringsliv + tilsette + rektor + 2 representantar valgt av elevrådet •Uttalerett i alle saker som gjeld skolen: ◦Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skolen -Brukarundersøkingar -Kartlegging av læringsmiljøet ◦Godkjenne mål- og tiltaksplan og årsmelding ◦Ta initiativ til utviklingsarbeid ◦Cirka 2 gonger i året 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst11

12 Arbeidsmiljøutval Elevar har møterett med inntil 2 skolemiljørepresentantar ved behandling av saker som vedkjem skolemiljøet for elevane ◦Resultat frå HMS-undersøkingar ◦Vernerundar ◦Tilsyn ◦Kontrollar ◦Saker frå andre råd og utval osb. Elevane har talerett, men ikkje røysterett 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst12

13 Sikre eit godt miljø •Arbeidsmiljøet skal fremje helse, læring og trivsel •System for førebyggjande arbeid •System for akutte hendingar 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst13

14 Elevtillitsvalgt – kva no? Du representerer klassa/gruppa di i saker som omhandlar lærings- og arbeidsmiljøet til elevane: ◦Melde frå om avvik til elevrepresentantane i skolemiljøutvalet: -Inneklima -Støy -Lys -Temperatur -Sikkerheit osb. -Samarbeid mellom elevar -Samarbeid mellom elevar, lærarar, leiarar og andre tilsette -Trivsel/mistrivsel -Mobbing, vald, diskriminering og rasisme -Rusmiddelbruk m.m. 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst14

15 Rett til opplæring og fritak frå undervisningstimane for å skjøtte oppgåvene 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst15

16 Andre oppgåver Bidra til: ◦Nødvendig opplæring og instruksjon ◦Samarbeid om læringsmiljø ◦Å ivareta interessene til elevane ◦Årlege HMS-kartleggingar/vernerunder på skolen 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst16

17 Kartlegging/vernerunder •Vernerunde av det fysiske arbeidsmiljøet skal gjennomførast i alle lokala til skolen og på uteområda •Skolemiljøutval skal inviterast med i planlegging og gjennomføring •Det psykososiale arbeidsmiljøet blir kartlagt gjennom f.eks. ◦Elevundersøkinga ◦Undervisningsevalueringa o.l. Vernerunde skal gjennomførast minst 1 gong i året 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst17

18 Risikovurdering Kva kan gå gale?  Prioritere tiltak Kva kan vi gjere for å hindre at det går gale eller for å avgrense skaden? F.eks: Er alle rømningsvegar frie for alle? Kva kan skje ved brann? Kva kan vi gjere for å redusere konsekvensane eller hindre at det skjer? Skolemiljøutvalet kan ta initiativ til ei brannøving - uvarsla 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst18

19 Handlingsplan Vernerunde Risikovurdering Prioritering Handlingsplan Skolemiljøutvalet (SMU) og Arbeidsmiljøutvalet ( AMU)  Beredskapsplan  Mobbing  Rus  Seksuelle overgrep  Inneklima osb. EVALUERING 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst19

20 Rapportering •Årsrapport ◦Status på systemarbeidet ◦Status på resultatmål ◦Status på arbeidsmiljøfaktorane ◦Statistisk informasjon ◦Forslag til betringar eller endringar 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst20

21 Kva skal skje ved akutte hendingar?  Alle tilsette ved skolen har ei plikt til å handle  Skoleleiinga skal varslast  Leiinga vurderer om dei skal sette inn tiltak  Foreldre skal informerast  Skolemiljøutvalet skal informerast  Tiltaka skal evaluerast 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst21

22 Eksempel •akutte hendingar: mobbing, ulykke, sikkerhet o.l. 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst22 Ulykke Rektor Under- søkjing Enkeltved tak Evaluere

23 Når kan du be om tiltak? •Svikt i systemet •Det psykososiale miljøet til gruppa •Det psykososiale miljøet til enkeltelevar 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst23

24 Klagerett •Eit enkeltvedtak kan du eller foreldra dine klage på dersom: ◦Meiner at skolen har gjort saksbehandlingsfeil ◦Skolen ikkje gjer det dei seier i vedtaket at dei skal gjere ◦At skolen ikkje fattar vedtak i tide •Send klaga til skolen som så sender den til fylkesmannen ◦Kontakt elevombud@mrfylke.no for hjelpelevombud@mrfylke.no •Fungerer tiltaka? Skolen skal evaluere! 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst24

25 http://mobbing.dubestemmer.no/ 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst25

26 Nyttige ressursar •www.dubestemmer.nowww.dubestemmer.no •www.personalomsorg.nowww.personalomsorg.no •Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolarForskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar •BarneombodetBarneombodet •Utdanningsdirektoratet – Bedre læringsmiljøUtdanningsdirektoratet – Bedre læringsmiljø Spørsmål? Ta kontakt med kristin.glastad.vonheim@mrfylke.nokristin.glastad.vonheim@mrfylke.no eller elevombud@mrfylke.noelevombud@mrfylke.no 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst26


Laste ned ppt "System for godt læringsmiljø HMS for elevar. Mål: Skape eit godt læringsmiljø for alle 27.06.2014Endres i topp-/bunntekst2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google