Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med elevrådet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med elevrådet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med elevrådet 1

2 Elev- og lærlingeombudet i Sør-Trøndelag
Martin Pütz / . Skal bl.a. jobbe for å styrke elevrådene, og ved behov bistå elevråd / enkeltelever i rettighetssaker. Sitter på fylkeshuset, men er ikke underlagt opplæringsavdelingen eller fylkesrådmannen. Rapporterer direkte til fylkestinget. Ny ordning i ST siden 1. Januar Finnes i flere andre fylker (bl.a. Nord-Trøndelag). + sekretær for ungdommens fylkesutvalg (UFU)… Elevombudet.no 2

3 I dag… Hvordan står det til med skolen og elevrådet? Hva vil vi? Innspill fra dere… Valg / drift / organisering av elevrådet Elevenes ”arbeidsmiljølov” - §9a Medbestemmelse i undervisningen Hvis tid og behov: Gruppearbeid på noe elevrådet har bruk for / ønsker  Elevombudet.no 3

4 Om elevrådet i opplæringsloven
Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. (§11-6) Elevombudet.no 4

5 Om elevrådet i opplæringsloven
Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar. (§11-6) Jevnlige allmøter? Allmøteelevråd? Elevombudet.no 5

6 Valg Hva vet elevene før valget i klassene? Info?
Valg til elevrådsstyret. Hvordan? Valgkomite? Verv? (leder, nestleder, sekretær, infosjef …) Informasjon etter valget? Ansatte, elever, media... Ikke måtte finne opp kruttet på nytt hver gang Toårsverv i styret? Opplæring? Skriftliggjøring? Grundige referater, maler for møteinnkallinger etc… Elevombudet.no 6

7 Struktur og plan Grupper eller komiteer i elevrådet? …
Vedtekter for elevrådet? Hvem gjør hva? Hvilken rolle har elevrådet? Hvordan innkalles det til møte? Hvordan gjennomføres møtene? ”Spilleregler”… Arbeidsprogram? hva skal elevrådet jobbe med det kommende året, og hvordan? Saker i prioritert rekkefølge. Mål, og hvordan nå disse målene. Årsplan? Når skal elevrådet ha gjort hva? Faste tider for elevrådsmøtene? Faste møter med rektor eller stedfortreder? Elevrådsstyret har drøftingsrett med rektor i alle saker som angår elevenes arbeids- og lærlingsmiljø Grupper eller komiteer i elevrådet? … Elevombudet.no

8 Grupper innad i elevrådet
Er elevrådet inndelt i grupper? Hvilke? Noen eksempler Læringsgruppe, arbeidsmiljøgruppe, velferdsgruppe, Helse, miljø, sikkerhetsgruppe (HMS), kantinegruppe, arrangementsgruppe, rettighetsgruppe, avis/hjemmesidegruppe, aksjonsgruppe, PR-gruppe……. Elevombudet.no 8

9 Elevrådet velger… Skolemiljørepresentanter
Har ansvar for å overvåke skolemiljøet til elevene, og skal få fritak fra undervisningen for å jobbe med skolemiljø. To skolemiljø-representanter har rett til å delta i skolens arbeidsmiljøutvalg når dette behandler saker som vedkommer elevenes skolemiljø. Representanter til skoleutvalget og skolemiljøutvalget… Elevombudet.no

10 Elevdeltaking: Skoleutvalg
Et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. Kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Rektor kan delegere faste oppgaver til utvalget. Sammensetning i ST: Rektor, 2 elevrepresentanter, 2 representanter for de ansatte, 2 representanter for det lokale samfunnsliv, en kommunepolitiker, en fylkestingspolitiker. Elevombudet.no 10

11 Elevdeltaking: Skolemiljøutvalg
Skoleutvalget kan utvides til skolemiljøutvalg, men da skal elevrepresentantene være i flertall. Skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet Minimum 4 elever og 3 ansatte (skoleledelsen, en ansatt og en fra fylkeskommunen). Kan utvides, men elevene skal uansett være i flertall! Lovpålagt organ… Skolemiljøutvalg på deres skole? Elevombudet.no 11

12 Hva kan skolemiljøutvalget jobbe med? - noen eksempler…
Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a. ” §11-5a Rådgivertjenesten Tilgjengelig helsepersonell på skolen Lærere Time-struktur Skolestruktur (skoleutbygging i regionen) Læremidler (datautstyr, etc.) …typiske ”9a-saker” (psykososialt og fysisk miljø) Elevombudet.no

13 Og hva så??? Valg: Info / plakater, valgkomite, verv…
Krutt: Toårsverv, elevråd på høsten / styre på våren, opplæring fra kontaktlærer, skriftliggjøring… Struktur: Vedtekter, arbeidsprogram (hva), årsplan (når), faste møter med rektor? Grupper: Læringsgruppe, arbeidsmiljøgruppe, velferdsgruppe, HMS-gruppe, kantinegruppe, arrangementsgruppe, rettighetsgruppe, avis/hjemmesidegruppe, aksjonsgruppe, PR……. Skoleutvalg / skolemiljøutvalg (elevene i flertall!)… Elevombudet.no 1313

14 Elevenes ”arbeidsmiljølov”
§9a i opplæringsloven. Gyldig siden 1. April 2003 Elevers rettigheter  uavhengig av skolens økonomi Generell innledning: ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Elevombudet.no 1414

15 §9a-2: Det fysiske skolemiljøet
Bl.a. krav om inneluft, lys og temperatur Innetemperatur grader (helst ikke over 22 grader). Over 26 grader maks to sommeruker. Veileder til forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv For eksempel renhold og innredning av klasserom ”Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira.” Stol og pult… Hver elev skal ha minimum 2 kvm plass… Elevombudet.no 15

16 §9a-3: Det psykososiale miljøet
”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.” · Elevene kan i skoletiden ikke i samme grad som voksne velge sitt miljø. Når det er i samfunnets interesse at elevene gjennomfører utdanning, er det også samfunnets ansvar å gjøre sitt ytterste for å hindre at dette ikke oppleves negativt. Elevombudet.no 16

17 §9a-3: Det psykososiale miljøet
”Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.” Elevombudet.no 17

18 Hva hvis loven brytes? Begynn alltid nederst i systemet!
Forvaltningsloven! Bli skriftlig. Henstilling til ledelsen. Fire uker… Klage på henstillingen. Fire uker… Fylkesmannen (repr. for staten) (gjelder for 9a-klager. Andre klager må via fylkeskommunen) Best å løse så tidlig på lista som mulig. Kontakt gjerne elevombudet for hjelp! Elevombudet.no 18

19 Internkontroll og elevdeltaking
Skolen skal aktivt drive et systematisk arbeid for å følge opp at kravene i ”arbeidsmiljøloven” blir innfridd (§9a-4) Elevene skal engasjeres i skolemiljøarbeidet Elevrådet kan stille med to skolemiljø-representanter i arbeidsmiljøutvalget. Elevombudet.no 19

20 Og hva så? Inneluft og temperatur
Innredning, pulter og stoler (fysisk miljø) Mobbing fra medelever? Mobbing fra lærer? (psykososialt miljø) Blir dette fulgt opp av skolen (internkontroll - §9a-4)? Blir elevene informert? Hva kan være elevrådets rolle i dette? Når bør man skrive skriftlig klage? Kan elevrådet ha en rolle i dette? Elevombudet.no 20

21 Medbestemmelse i undervisningen
Elevmedvirkning innebærer deltakelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring. (…) I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring. Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. (Læringsplakaten) Elevombudet.no 21

22 Tilpasset opplæring Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadane hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar (opplæringsloven §1.2) Elevombudet.no 22

23 Hvor mange har du vært innom?
Selvstendig studiearbeid, fordypningsoppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og debatter, besøk utenfra, ekskursjon, elevundervisning, prosjektarbeid, ungdomsbedrift, tavleundervisning, bruk av IKT, utplassering/praksis, intervju, rollespill Elevombudet.no 23

24 Mer snacks til elevrådet…
Må vi ha en fast årsbasert timeplan? Ploging, blokklegging, fleksibel timeplan… Er læringsarenaene bra nok? Aktiv skolestart? Mappevurdering? ”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen” Hva kan elevrådet gjøre? Elevombudet.no 24

25 Ett eksempel: Individuelle arbeidsplaner
Basisgruppemøte: elever, for eksempel hver morgen og ettermiddag. Ledes av en lærer. Hjelper elevene med å planlegge opplæringen i individuelle arbeidsgrupper. Elevenes sosiale tilhørighet. Fagopplæring: Av faglærer til faste tider på timeplanen Individuell arbeidstid: Disponeres av eleven selv, med hjelp av basisgruppelærer. Faglærerne og basislærer er tilgjengelig for veiledning i den individuelle arbeidstiden. Elevombudet.no 25

26 Hva har vi? Hva ønsker vi å ha? Hva nå?
Forskjellige læringsmetoder (alternativer til tavleundervisning…) Bare fast årsbasert timeplan? Læringsarenaer (hvilke rom har vi?) Aktiv skolestart? Mappevurdering? Tilpasset opplæring / individuelle arbeidsplaner… Elevombudet.no 26

27 Elevombudet på Fronter

28 Elevombudet på Fronter

29 Tal deres sak direkte til fylkespolitikerne 
Utdannings og velferdskomiteen i fylkestinget (Snorre Valen & co) inviterer medlemmer av elevrådet til å delta på møtet, fortelle om seg selv og komme med innspill februar. Bruk anledningen til å spørre politikerne om det du lurer på, heve en sak til politisk nivå, eller rett og slett fortelle dem hva du mener! Gi tilbakemelding til innen 14. februar. Elevombudet.no

30 Forslag til vedtekter (regler for elevrådet)?
Forslag til arbeidsprogram (hva skal elevrådet jobbe med det kommende året, og hvordan)? Forslag til årsplan (hvordan skal elevrådet bruke tiden det kommende året)? Handlingsplan for hvordan engasjere hele elevrådet (ikke bare styret)! Arbeidsdeling, grupper etc… Hvilke strategier vil elevrådet bruke for å nå fram? På skolen? Media? Fylkespolitikerne? Andre? Dra i gang en aksjon? Planlegge en markedsførings- og infokampanje for elevrådet på skolen og i nærmiljøet… Elevombudet.no 30

31 www.elevombudet.no Elevombudet i Sør-Trøndelags hjemmeside.
Svar på vanlige spørsmål, diskusjonsforum, nyttige lenker (til bl.a. lovverk) med mer… Du kan kontakte elevombudet via nettsiden, på epost eller på tlf Ombudet har også eget rom på Fronter (felles  elevombudet i ST) Elevombudet har selvfølgelig taushetsplikt! Elevombudet.no 31


Laste ned ppt "Møte med elevrådet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google