Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 21.desember 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 21.desember 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 21.desember 2000

2 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Helsetjenestens formål (§ 1-2) u FREMME folkehelse og trivsel og gode og miljømessige forhold u søke å FOREBYGGE og BEHANDLE sykdom, skade eller lyte u SPRE OPPLYSNING om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen

3 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Kommunens oppgaver (§ 1-3) u Helsefremming og sykdomsforebygging u Diagnostisering og behandling u Medisinsk habilitering og rehabilitering u Pleie og omsorg u Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner

4 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Forebyggende tiltak organiseres som (§ 1-3) u miljørettet helsevern u helsestasjonsvirksomhet u helsetjenester i skoler u opplysningsvirksomhet u helsetjenester for innsatte

5 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Deltjenester kommunen SKAL ha (§ 1-3) u allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning u legevaktordning u fysioterapitjeneste u sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie u jordmortjeneste u sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie u medisinsk nødmeldetjeneste

6 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Deltjenester kommunen KAN ha (§ 1-3) u Ergoterapi u Bedriftshelsetjeneste

7 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Planlegging av helsetjenesten i kommunene (§1-4) u Kommunen SKAL planlegge sin helsetjeneste u Kommunen SKAL ha oversikt over helse-tilstanden i kommunen u Kommunen SKAL gi råd om helsemessige konsekvenser til andre offentlige organer

8 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Befolkningsutviklingen (Fra Samfunnsspeilet 2/94) 19902020

9 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU

10 Helseproblemer i forhold til å være enslig og å leve i parforhold (Samfunnsspeilet 1/96)

11 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Organisasjon, ledelse, administrasjon u Kommunestyret fastsetter organisasjons- form og ledelse for helsetjenesten i samsvar med lov og helseplan (§3-1) u Kommunene ansetter personell med nødvendige kvalifikasjoner (§3-3) u Kommunen kan pålegge helsepersonell å gi opplysninger til planlegging, styring og utvikling av helsetjenesten (§3-4)

12 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Organisasjon, ledelse, administrasjon (forts..) u Kommunelegen skal være medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenesten (§3-5) u Kommunelegens råd skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap u Ved ekstraordinær pågang av pasienter, kan kommunen pålegge helsepersonell å utføre nærmere tilvist arbeid

13 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Rett til helsehjelp (§2-1) u Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg

14 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Rett til helsehjelp §2-1 u Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet. (Forvaltningsloven gjelder ikke for vedtak her)

15 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Rett til helsehjelp §2-1 (forts..) u For vedtak om hjemmesykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie u gjelder likevel forvaltningslovens regler

16 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Rett til helsehjelp §2-1 (forts..) u Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er knapphet på, regnes de likevel ikke som parter i samme sak, og en søker som mener seg forbigått, kan ikke klage over at en annen har fått ytelsen.

17 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Rett til helsehjelp -fastlegeordningen §2-1a u Rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale u Rett til å skifte lege inntil to ganger i året u Rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale

18 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Rett til helsehjelp §2-2 u Barn har rett til nødvendig helsehjelp også form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg u Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll

19 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Felles trivselsordning i sykehjem §6-8 u Hvis pasienter i sykehjem ønsker opprettet felles trivselsordning finansiert av pasientene selv, skal institusjonens ledelse medvirke til å få etablert en slik ordning. Ledelsen kan også selv ta initiativet til å opprette felles trivselsordning som nevnt

20 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Samarbeid u Kommunen kan samarbeide med privat organisasjon o.l. (§1-4) u Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune og stat (§1-4) u Departementet kan påby samarbeid mellom kommuner (§1-5) u Helsepersonell skal samarbeide med sosialtjenesten i klientsaker (§6-6a)

21 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Opplæring - utdanning u Kommunen plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell (§6-1) u Kommunen skal sørge for at dens ansatte helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning (§6-2) SYKEPLEIE I TIDEN

22 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Miljørettet helsevern (§ 4a-1) u omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

23 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Eksempler på omgivelseshygiene - biologiske og kjemiske miljøfaktorer u Ernæringsarbeid u Drikke-, avløps og badevann u Avfall og renovasjon u Næringsmiddel- hygiene u Inneklima u Forurensning

24 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Eksempler på omgivelseshygiene - fysiske miljøfaktorer u Ulykkesforebyggende arbeid - hjem, arbeid, skole, trafikk u Støy

25 Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Eksempler på omgivelseshygiene - sosiale miljøfaktorer u Kontakt og tilhørighet u Sosialt nettverk u Fritidsmiljø u Bomiljø u Arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Copyright Sissel Eeg-Larsen HiO/SU Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982, med endringer av 21.desember 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google