Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unimed 1 Noe om status for forskning om akuttpsykiatriske tilbud Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning Avdeling for psykisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unimed 1 Noe om status for forskning om akuttpsykiatriske tilbud Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning Avdeling for psykisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unimed 1 Noe om status for forskning om akuttpsykiatriske tilbud Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning Avdeling for psykisk helsearbeid torleif.ruud@sintef.no

2 Unimed 2 Lite forskning på akuttpsykiatri  Mye forskning på akutte tilstander og på medikamentell behandling av disse.  Lite forskning på akuttpsykiatriske tilbud.  Fravær av review-artikler om undersøkelser av akuttpsykiatriske tjenester.  Få Cochrane reviews om akuttpsykiatriske tjenester.

3 Unimed 3 Mulige grunner til lite forskning  Akuttpsykiatriske avdelinger har vært mye preget av den medisinske sykdomsmodellen, og forskning har dermed trolig også blitt mye preget av dette.  Akuttavdelinger har ikke vært så mye fokus i community psychiatry, og dermed heller ikke gjenstand for den helsetjenesteforskningen som har utviklet seg med basis i community psychiatry.  Klinisk arbeid i travle akuttavdelinger har gitt lite rom og overskudd for forskning.

4 Unimed 4 Dagbehandling som alternativ (I)  Cochrane review fra november 2002 (cochrane.no).  Vurderte randomiserte kontrollerte forsøk (RCT) om dag- vs døgnbehandling for akutte psykiatriske lidelser.  Ni studier (med 1568 pasienter) tilfredsstilte kriteriene, og fikk individuelle data fra fire studier (med 594 pasienter).  23 % av de som ble innlagt ble vurdert som egnet for (i stand til å gjennomføre) dagbehandling.  For individuelle data fra tre studier var det ingen sikker forskjell i antall dager i sykehus, men de fordelt til dagbehandling hadde signifikant flere dager i dagbehandling og færre døgn i døgnbehandling.

5 Unimed 5 Dagbehandling som alternativ (II)  For pasienter funnet egnet for dagbehandling i tre studier, hadde dagpasientene raskere bedring enn døgnpasientene i symptomer, men ikke i funksjonsnivå.  Ingen sikre forskjeller i reinnleggelser.  Fire av fem studier viste at dagbehandling var 20-40 % billigere enn døgnbehandling.  Konklusjon: Akutt dagbehandling kan redusere bruk av akutte døgnplasser og føre til bedre outcome.

6 Unimed 6 Kriseintervensjon som alternativ (I)  Cochrane review august 2000 (cochrane.no).  Vurdering av studier om kriseintervensjon som en modell for personer med akutt alvorlig psykiatrisk lidelse.  Fant fem randomiserte kontrollerte studier, men ingen av disse gjaldt kriseintervensjon i ”ren” form. De gjaldt hjemmebehandling med element av kriseintervensjon.  45 % av pasientene fordelt til hjemmebehandling var ikke i stand til å unngå innleggelse i behandlingsepisoden.  Tendens (men ikke sikker forskjell) til at behandling hjemme førte til færre reinnleggelser.

7 Unimed 7 Kriseintervensjon som alternativ (II)  Hjemmebehandling førte til mindre bortfall ved follow up, redusert ”family burden”, og var en mer tilfredsstillende behandlingsform for både pasienter og pårørende.  Ingen sikre forskjeller i dødelighet eller effekt på psykisk helse, og slik sett likeverdige behandlingsformer.  Alle studiene viste at hjemmebehandling var mer cost effective enn døgnbehandling, men data om dette var egentlig av for dårlig kvalitet.  Konklusjon: Vanskelig å trekke robuste konklusjoner. Vanskelig å konkludere om kriseintervensjon i ”ren” form.

8 Unimed 8 En del tema i artikler (I)  Omfang og bruk av akuttavdelinger og vurderinger av om det er tilstrekkelig antall akuttplasser.  Kjennetegn ved pasienter som henvises akuttjenester.  Prosessen med vurdering og sortering av pasienter ved ”emergency units”.  Det at oppholdene ved akuttavdelinger stadig har blitt kortere, og av hvilke konsekvenser dette eventuelt har hatt på pasientenes tilstand ved utskrivning.  Lengde på opphold og hva som synes å påvirke eller predikere dette.  Reinnleggelser og hva som predikerer reinnleggelser.

9 Unimed 9 En del tema i artikler (II)  Vold og utagering i akuttavdelinger, og predikering av vold og utagering.  Bruk av tvang i akuttavdelinger.  Utskrivning av akuttavdelinger og poliklinisk oppfølging etter akuttopphold, samt om bedring av hvordan slike overføringsprosesser kan ivaretas.  Studier av alternative tilbud til akuttpsykiatriske pasienter (jfr oppsummeringer).

10 Unimed 10 Nyere anbefalinger  Studie ved Sainsbury Centre om problemer i akuttpsykiatrienn og hvordan pasientene opplever det.  Mental Health Policy Implementation Guide: Adult Acute Inpatient Care Provision. (fra Dept of Health i UK).  Criteria for Short-Term Treatment of Acute Psychiatric Illness. American Psychiatric Association og American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  (Vi kan distribuere internett-adresser til disse og eventuelt andre slike publikasjoner, slik at de kan lastes ned.)

11 Unimed 11 Litteraturdatabase som vi bygger opp  Gjøre systematiske regelmessige søk i de mest aktuelle litteraturdatabasene.  Innhente og gå gjennom aktuell litteratur.  Lage korte omtaler av hver publikasjon og organisere disse etter tema.  Gjøre disse oversiktene tilgjengelige via internett og/eller epost og/eller prosjekthotell.  Vedlikeholde en oversikt slik at vi kan gi tips om relevant litteratur om dere kontakter oss, både om metoder i evaluering og forskning, og om akuttpsykiatri.


Laste ned ppt "Unimed 1 Noe om status for forskning om akuttpsykiatriske tilbud Forskningssjef Torleif Ruud SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning Avdeling for psykisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google