Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU
Tilpasset opplæring er et vanskelig begrep, honnørord blant teoretikere og et fyord blant lærere som står med 30 elever i klasser med mange elevtyper.

2 Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet
Definer begrepet 1 minutt Tilpasset Opplæring Sammenlign gruppe Tilpasset opplæring Et eksempel på en definisjon Felles mål Felles praksis Felles forståelse Hva er opplæringens innhold? Læreplanene, hvordan tolkes de? Predicting the futurte-forecasting Determining the future –planning 2-5 år Legge til rette for…

3 Politikk Forskning US: No child left behing standards&tests
UK, US, Canada, Australia: Teaching to the test Accountability Employability Produksjonsår - årgang - kapasitet US: No child left behing standards&tests Forskning Norge: Nasjonale prøver Opplæring tar utgangspunkt i industrisamfunnet, som vi har vokst vekk fra, nå er det informasjonssamfunnet som råder. Informasjon er ikke lenger en knapp ressurs som må formidles av lærer. Vi trenger ikke lenger lære etter samlebåndsmetoden heller. Vi kan tilpasse læringen til den enkelte elev: tilpasset opplæring, slik at de når målene UK: Assessment Reform Group. Black US: Assessment for Learning Stiggins Australia: Self assessment. Sadler Norge: Kari Smith, E. L. Dale. R. Engh, S. Dobson, K. Klette osv.

4 Definisjon elev Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. (Hattie) Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne. (Vygotsky) Elevsiden.no Dette er i tråd med forskriften, hvor elevene skal delta og benytte seg av de vurderingssituasjonene og læringssituasjonene som tilbys. ELEVEN skal møte til og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere #3.3

5 Innhold PLANLEGGING LESING SKRIVING VURDERING
Samspillet mellom faktorene er avgjørende for kvaliteten på den tilpassete opplæringen. TILPASSET OPPLÆRING Læring Motivasjon Vanskegrad Skolekultur Undervisning Lærerforutsetninger Elevforutsetninger Hjemmekultur TPO-modellen (Strandkleiv 2004). Tilpasning kan gjøres gjennom mange tiltak, men her skal vi se på noen. Andre tiltak er organisering av undervisningen, metoder i undervinsingen etc.

6 Planlegging IKKE GJØRE MEN KUNNE
Dette er ikke en plan som tilrettelegger for læring: Hva er feil? MÅL for perioden= læringsresultat ikke nevnt, vurdering ikke nevnt. Den er laget for læreren, brukes av læreren og gir alt ansvar til læreren. Arbeidsplan-emneplan? Lokale delmål bør utarbeides i klassene lærer=elev, ikke i team hvor overordnede tema kan struktureres.

7 Lokale delmål KUNNSKAP Hva må vi lære for å ……… FERDIGHETER
1 2 3 FERDIGHETER Hvordan skal vi vise ferdighetene… Skrive Produsere/samhandle Presentere GENERELL KOMPETANSE Lesing Skriving Muntlig Digital Regning Profesjonalitet /kommunikativ kompetanse Faktakunnskap og teoretisk kunnskap på et område KOMPETANSEMÅL OPPGAVE/oppdrag TEMA En rekke kognitive og praktiske ferdigheter som trengs for å ¨løse oppgaver” innen et område European Qualifications Framework Arbeide selvstendig innen rammen for arbeid som er forutsigbart, men kan endres Overvåke andres rutinemessige arbeid og ta ansvar for vurdering og forbedring av eget arbeid

8 Læringsmål 1 Kunnskap 2 Ferdighet 3 Kompetanse
Konsekvenser for planlegging Tema - fra kompetansemålene Flislegging Læringsmål 1 Kunnskap 2 Ferdighet 3 Kompetanse Vokabular, utstyr, flistyper etc. Vise og forklare flislegging - video el. Hva er profesjonalitet? Hva lages flis av, hvor hentes den, hvem tjener på produksjonen? LÆRINGSMÅL SKAL VÆRE ETTERPRØVBARE OG ENKLE - VERB SOM - FORKLARE, VISE, DEFINERE, / IKKE SKRIV NED FINN UT HVORDAN ETC. KAN DELES INN I FLERE KATEGORIER. 1 HVA DE TRENGER AV BASISKUNNSKAP - PUGGES, LÆRER FORELESER 2HVORDAN DE SKAL VSE KUNNSKAP I TEMA - ARBEIDSPROSESSEN KOMMER FREM elevene velger hvilket rom de vil flislegge 3REFLEKTERE MER OVERLIGGENDE KAN KNYTTES OPP MOT LÆRINGSSYN Flislegging Begrep, teknikk Hvor skal de legge flis, hvilken flis Anslag tiles Kitchen IKT Forum history wiki Painters

9 Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt
Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt Kunne si hvor du har vondt Uttrykke seg ved smerte Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: Eksempler på kroppsdeler Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring Dette er da utgangspunkt for vurdering av lærer, elev, medelev. Lærer: beskrive mestring ”positivt”, vurdere resultatet ut fra disse målene

10 HVA GJØR DU NÅR DU LESER OG LÆRER AV DET?
LESING HVA GJØR DU NÅR DU LESER OG LÆRER AV DET?

11 Hva kjennetegner en god leser?
Utvikling av leseforståelse Før – aktiviserer kunnskap, forstår oppgaven, velger strategier Under – Konsentrert, antar og predikerer, bruker strategier for å forstå ord, tar notater el. Etter – oppsummerer, reflekterer, drøfter: Hvem, hva, hvordan og hvorfor Norge ligger håpløst etter i Pisa når det gjelder lesing: 30% leser dårlig, 20% leser godt (Finland: 8% -35%) Westley, 2005, Whitehurst, 2001

12 Lesing - gode lesere Hvor henter vi tekster fra? Læreboka eller Internett? Virkelighetsnært? Kunnskap - Hva vet du om tema? 50% Interesse Kontekst - Hva vet du om stedet teksten produseres på? Publikasjonskanal Før-lesing – Gjett/ forutsi hva teksten handler om. Hensikt med lesingen

13 Lesing - gode lesere AVKODING Informasjon fra deler av teksten
Få en generell oversikt over teksten Få en sammenheng i teksten gjennom spørreord som: hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når…. Nyttige uttrykk- faguttrykk etc. Tolke sjangeren – notat, instruks, informasjon, reklame?

14 Lesing - gode lesere TOLKING KRITISK TOLKNING
Hvem er teksten skrevet til? Hva vil forfatteren med teksten? Hvorfor er dette skrevet i denne sjangeren? Er det en formell eller en uformell stil i teksten? Hvilke påstander er ikke underbygd med teori eller eksempler? KRITISK TOLKNING Hvem tjener/taper på denne teksten? I digitale tekster er ikke avsenderen kjent. Det er budskapet som må tolkes og det er det eleven må vurdere.

15 SKRIVING HVORDAN BLIR DU GOD TIL Å SKRIVE? LES LES LES SKRIV SKRIV SKRIV TIL DU SER ET MØNSTER

16 Skriving Hvilke sjangere er virkelighetsnære for dine elever? Hvilke sjangere testes til eksamen? Roman Novelle Dikt Gjenfortelling Rapport Forklaring Diskusjon Overtalelse Instruksjon Brev – vedlegg E-post Forum – innlegg Video-clip

17 SKRIVERAMME Eivind

18 Writing- frame for test Talking- frame

19 Il est devenu fameux pour….
Skriverammer Il est devenu fameux pour…. Il a étudié…… Il Il s’ést marié avec….. Il ………. Il aimait…. Dette kan brukes til å få frem refkelsjon over forskjellige sjangere: instruks, rapport etc. Il est né le….... Il est mort le……..

20 Example - writing frame
I would like to present…… He is interested in …..(3 things) When he ---- ( where, when, with who and why) Moreover, he --- Also, he--- The most important thing these days is…. My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter. My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend. I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym. When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school. Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb. In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office. My mesage to te world is to pay atention to the school.

21 Akademiske skriverammer
Hvordan skal dere skrive dokumenter? Hvordan ser en oppgave ut? Holistisk vurdering Beskrivelse A-F Analytisk vurdering sjekkliste

22 B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet
B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C GOD Kan gjøre greie for de viktigste elementene i faget. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig.

23 Vurderingskriterier Har du og eleven et felles språk dere begge forstår? Hva innebærer det å tilpasse en vurdering? Feed forward ( ny læring) Feed back (måloppnåelse) Hvilke knagger henger du vurderingen på? Begrep (innhold, språk og struktur) Mønster (egenvurdering)

24 Vurdering AF elevteksten ( skriftlig, muntlig, digital)
Innhold Kompetansemålene Kritisk literacy Språk Grammatikk (korrekthet og kompleksitet) Ord og uttrykk (ordforråd, idiomatikk, stil/register) Rettskriving og tegnsetting Struktur Organisering (sjangerbeherskelse) Logisk/tematisk utvikling ( komplekse påstander, argumenter, poengtert) Sammenheng og flyt ( kreativitet, engasjement, personlig stil)

25 A B C Vurdering Tema 1 Tema 2 Tema 3 Språk
Verb i presens. Enkle setninger. Språk Fortellende tekst Struktur 1 Annonse - brevvenn Struktur 2 Dette kan variere fra elev til elev. Lite vits i å bygge videre før alt er forstått: Hattie, ik i magen og dybdelæring

26 Vurdering Yrkeskompetanse
”Evne til å håndtere sammensatte utfordringer i et spesifikt yrke Innhold Reproduksjon etter instruks Produkt etter åpen bestilling Overføre kunnskap til nye områder Vurdering: Kvalitetsvurdering (ved Kjennetegn) av oppgave/produkt Vurdere eget og andres arbeid i et samfunnsperspektiv (miljø etc) Vurdering, prinsipper og praksis 2009 (Grete Haaland Sund, Hæge Nore, Inger Vagle) Språk Grammatikk (korrekthet og kompleksitet) Ord og uttrykk (ordforråd, idiomatikk, stil/register) Rettskriving og tegnsetting Struktur Organisering (sjangerbeherskelse) Logisk/tematisk utvikling ( komplekse påstander, argumenter, poengtert) Sammenheng og flyt ( kreativitet, engasjement, personlig stil Teknikk Materialer Økonomi Markedsføring/salg Kommunikasjon Dokumentasjon Språk – Engelsk, Tysk, Fransk??? (Bjelke&Sund 2006)

27 Vurdering YF oppdraget er en åpen bestilling
Oppgave Velge Begrunne Planlegge Gjennomføre Kvalitetsvurdere Dokumentere Vurderingsgrunnlag Produkt/Observasjon Dokumentasjon av arbeidsprosessen i bilde, tekst, lyd Elevens forståelse av eget arbeid

28 Tilpasset opplæring Kompetansemålene i læreplanen gjøres om til lokale delmål Målene tilpasses klassen og enkeltelevenes interesser som et resultat av vurdering av elevenes arbeid. Det bygges stillas rundt elevenes grunnleggende ferdigheter og det lages vurderingskriterier Planlegging – eleven forstår målet Vurdering for undervisning – eleven vurderer måloppnåelse Lesing Skriving Muntlig Innhold/prosess/produkt

29 Kognitiv Mesterlære web Brown, Collins, & Newman 1990, s. 453
Teoretisk bakteppe for scaffolding: Sosialkonstruktivisme: læring skjer i fellesskap med andre og i refleksjon i forhold til oppgaver som skal løses. Brown, Collins, & Newman 1990, s. 453


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google