Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen mot menneskehandel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen mot menneskehandel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen mot menneskehandel
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

2 Hva er menneskehandel (MH)?
Menneskehandel vil si å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre tjenester - blant annet prostitusjon og tigging – ved bruk av vold og trusler. Kriminalisering av MH, straffeloven § 224 Forbud mot kjøp av sex Forskjell mellom menneskehandel og menneskesmugling

3 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel
Hvorfor en handlingsplan? Hovedsatsningsområdene: Det internasjonale rammeverket skal styrkes Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling skal intensiveres Menneskehandel skal forebygges Flere ofre skal identifiseres og tilbys bistand Handel med barn skal hindres Menneskehandel skal straffeforfølges

4 Handel med barn skal hindres
Hvorfor et eget kapittel i handlingsplanen om barn Hvem har ansvaret for barn som er ofre for menneskehandel Hvem er mulige ofre Former for utnytting

5 Noen nøkkeltall For 2010 var det totalt 79 antatte mindreårige (personer under 18 år) som ble fulgt opp som potensielle ofre for menneskehandel i Norge. Totalt var tallet 319. I 2010 er det 26 nasjonaliteter representert blant mindreårige ofre. Det er spesielt Algerie og Romania som peker seg ut, med henholdsvis 22 og 10 mindreårige. Ved utgangen av 2010 hadde 23 barn tiltak gjennom Bufetat. Generell trend: Antall barn som utnyttes i tvangstjenester og organisert kriminalitet er økende. Flere av disse er papirløse unge fra Nord-Afrika.

6 Barnetiltakene i handlingsplanen
Tiltak 24: Sikre bedre oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere og mindreårige uten tilknytning til Norge som påtreffes i kriminelle-/rusmiljøer. Rundskrivet Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater

7 Tiltak 25: Forsvinninger fra mottak
Regjeringen skal fortsette innsatsen for å forebygge og oppklare at barn forsvinner fra barnevernets omsorgssenter eller asylmottak Fakta: I 2010 forsvant 2 enslige mindreårige fra omsorgssentrene. Tallene er høyere fra asylmottakene. Ikke alle som forsvinner fra mottak er nødvendigvis ofre for menneskehandel

8 Tiltak 26: Videreutvikle omsorgstilbudet
Regjeringen skal videreutvikle omsorgstilbudet for barn utsatt for menneskehandel Barn har blitt plassert i akuttinstitusjon, langtidsinstitusjon, fosterhjem, omsorgssenter. Ny lovbestemmelse i barnevernloven om åpner for midlertidig plassering av barn på institusjon uten samtykke. Vedtatt 9 desember. Bred høring: 50 høringsinstanser gav uttalelse Barna skal plasseres i institusjoner med god bemanning og faglig kompetanse. Regjeringen har derfor i statsbudsjettet for 2012 satt av 17 millioner kroner til å bygge opp et tilrettelagt institusjonstilbud. Barn av reflektanter –barn som fødes i Norge

9 Tiltak 27: Delta i internasjonalt arbeid
Regjeringen skal delta aktivt i det regionale og internasjonale arbeidet for å beskytte barn mot menneskehandel Mange internasjonale aktører: Nordisk Ministerråd, Østersjørådet, OSSE, EU, Europarådet, FN- organer, Inter-pol/Euro-pol , NGO – ene Østersjørådet Struktur og samarbeid Konferanse om menneskehandel juni 2011

10 Tiltak 27 forts…………….. Europarådet:
Den europeiske konvensjon mot menneskehandel (CETS ) iverksatt i Ratifisert Artikkel 4 omhandler særlige tiltak for barn og unge Overvåkingsmekanisme ”GRETA” Den europeiske konvensjonen om beskyttelse av barn og unge mot seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep. (CETS No: ) iverksatt i 2010 ”Building a Europe for and with Children” – a transversal European Program

11 Tiltak 27 forts. FN – Barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller
Palermo-protokollen – tillegg til FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet (2000) Verdenskongresser i regi av FN Overvåkings - og rapporteringsmekanismer Rapportør – menneskehandel FNs spesialrepresentant – vold mot barn

12 Tiltak 28: Mer kunnskap om menneskehandel
Regjeringen skal innhente forskningsbasert kunnskap om mindreårige ofre for menneskehandel Mangelfull kunnskap om situasjonen til mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. BLD vil utlyse et forskningsprosjekt i 2012


Laste ned ppt "Sammen mot menneskehandel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google