Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2014

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Statsbudsjettet 2014 – videre prosess •Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) •Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november •Innstillingen behandles 26. november •Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles seinest 15. desember

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommuneøkonomien 2013 •Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) •Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som i RNB) •Ressurskrevende tjenester – 215 mill. kr belastes kommunene => kommuneøkonomien er styrket sammenliknet med anslaget i RNB 2013 3

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunesektorens inntekter i 2014 – oversikt •Samlede inntekter om lag 422 mrd. kroner •Realvekst i 2014: 7,7 mrd. kr •Som fordeles slik:  frie inntekter5,2 mrd.  frie inntekter til nye oppgaver mv.1 mrd.  øremerkede tilskudd1,2 mrd.  gebyrvekst0,3 mrd. •Særskilte satsinger innen oppvekst, skole, helse og omsorg, samferdsel 4

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014 5 20132014 Inntektsnivå RNB 2013 5,2 mrd. kr 1,8 mrd. kr Anslag på regnskap 2013

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr •Kommunene 4,3 mrd. / fylkeskomm. 900 mill. •Befolkningsvekst •Pensjonskostnader •Fylkesveiene •Helsestasjons- og skolehelsetjeneste •Deltids brannpersonell (etterutdanning) 6

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Deflator – pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2013 og 2014 (pst) 20132014 Deflator33 Herav lønnsvekst3½3½ Lønn teller knapt 2/3 i deflator 7

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus •Knapt 1 mrd. kr i 2014 •Kommer i tillegg til veksten i frie inntekter •I hovedsak barnehage, skole, barnevern Økt rammetilskudd til nye oppgaver 8

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endringer i rammetilskuddet til kommunene

10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ressurskrevende tjenester 2004-2013 10

11 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ressurskrevende tjenester – endringer i 2014 •Reduksjon av kompensasjonsgraden fra 80 pst. til 77,5 pst. •Påvirker kommunenes budsjetter allerede i 2013 •Fortsatt sterk underliggende vekst i antall mottakere og utgift per mottaker •Innslagspunktet prisjusteres fra 975 000 kr til 1 010 000 kr 11

12 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2014 •280 mill. kroner  140 mill. kroner øremerket (HODs budsjett)  140 mill. kroner fra RHF-ene •86 mill. kroner trekkes ut fra rammetilskuddet til kommunene 12

13 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Helse og omsorg •Folkehelse - 180 mill. kroner til skolehelsetjeneste og helsestasjoner •Omsorgsplan 2015  investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i 2014  maksimal anleggskostnad øker fra 2,8 mill. til 2,885 mill. 13

14 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Skole •Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn •Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg – investeringsramme 1 mrd. •Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg – investeringsramme 500 mill. 14

15 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Barnehage •Opptrapping mot to barnehageopptak –Rett til plass for barn født i september og oktober – behov for 2 900 nye plasser •Reell reduksjon i makspris –2 360 kr. per måned i 2014 15

16 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utsatte barn og unge •Øremerket tilskuddsordning til kommunalt barnevern videreføres og økes med 85 mill. kroner •Styrket tilsyn med barn i fosterhjem •Økt kommunal egenandel for opphold i barneverninstitusjon •Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 16

17 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bosetting/integrering av flyktninger •Integreringstilskuddet:250 mill. kroner •Utleieboligtilskuddet: 67 mill. kroner •Redusert refusjon for barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere: -120 mill. kroner 17

18 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utdanning av deltidsbrannpersonell •36 mill. kroner fordeles særskilt til kommuner med deltidsbrannpersonell •Fordelingen tar utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune/vertskommunesamarbeid •Midler til vertskommunesamarbeid skal komme alle kommunene i samarbeidet til gode 18

19 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pensjonskostnader 2014 •Innstramming i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 –Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0 –Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%-poeng •Økning i amortiseringskostnadene •Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator 19

20 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Redusert amortiseringstid – forslag •Det akkumulerte premieavviket har vokst de siste årene •Høringsforslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik til 5 eller 7 år - høringsfrist 3. januar 2014 •Redusert amortiseringstid vil ha budsjetteffekt fra 2015 20

21 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vekst i frie inntekter Akershus 21 Vekst fra RNB 2013 til 2014 Kommune Anslag på frie inntekter 2014Nominelle kronerProsent (1 000 kr) 123 0211 Vestby 736 93242 1456,1 0213 Ski 1 410 38180 3806,0 0214 Ås 813 44031 3474,0 0215 Frogn 737 29736 6885,2 0216 Nesodden 835 15536 7094,6 0217 Oppegård 1 294 24267 6185,5 0219 Bærum 6 414 651348 0505,7 0220 Asker 3 042 079156 4975,4 0221 Aurskog-Høland 715 66633 8745,0 0226 Sørum 795 00347 8946,4 0227 Fet 498 06825 1045,3 0228 Rælingen 750 92649 6837,1 0229 Enebakk 503 24926 7655,6 0230 Lørenskog 1 579 02479 1595,3 0231 Skedsmo 2 379 932135 4636,0 0233 Nittedal 1 052 10051 5025,1 0234 Gjerdrum 307 6259 9833,4 0235 Ullensaker 1 509 98688 1056,2 0236 Nes 920 96144 2465,0 0237 Eidsvoll 1 049 77565 8346,7 0238 Nannestad 542 38423 2574,5 0239 Hurdal 144 8365 6124,0 Fordeles gjennom året 8 000 Akershus 28 041 7131 485 9135,6 Akershus fylkeskommune 5 265 161194 1413,8

22 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.

23 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tabell C

24 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.

25 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Nominell vekst fra RNB-nivå

26 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Nominell vekst fra anslag regnskap

27 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Skjønnsmidler 2014 •Fylkesmannen holder tilbake 8 millioner kroner til fordeling til kommunene i Akershus i løpet av 2014. •6,3 mkr til innovasjonsprosjekter i Oslo fordeles i 2014. •Eget brev om dette går ut i løpet av 1. kvartal 2014. 27

28 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28

29 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29

30 Fylkesmannen i Oslo og Akershus FYLKESMANNENS ANBEFALINGER •Netto driftsresultat 3-5 % ( Også i planperioden..) •Stresstester lånegjeld – rentenivå : synliggjør!! •Øk egenfinansieringen 30

31 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31 Anslag – prognoser - realiteter •Inntektsanslag er nettopp det, anslag, •Bruk egne skatteprognoser •Bruk egne befolkningsprognoser •Gjør egne beregninger. •Ikke bruk pengene før de har vært i kassa… •Husk utgiftssiden! Nye innbyggere fordrer tjenester •BUFFRE!!!! Og buffre!!


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google