Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Roma, 16.10.11 Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Roma, 16.10.11 Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Roma, 16.10.11 Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011

2 2 Prognosegiverne er moderat optimistiske for internasjonal økonomi

3 3 … men uroen i aksjemarkedene har rammet oljefondet (SPU) og senket rentebanen Påvirker også kommuneøkonomien (gjeld, pensjon, omløpsmidler)

4 4 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene

5 5 … ga sterk aktivitetsøkning, men som nå kan se ut til å bremse opp

6 6 Høyeste befolkningsvekst på 100 år – ”all time high” målt i antall personer Gir økt arbeidstilbud og dermed økt potensiell BNP-vekst Gir økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester

7 7 Befolkningsveksten har gitt økte – og undervurderte – kostnader for sektoren

8 8 Positive premieavvik – regnskapsførte kostnader lavere enn betalte premier Kilde: Kostra, KS

9 9 KS’ vurdering av Kommuneopplegget 2012 Mrd kr Vekst i samlede inntekter5 Vekst i frie inntekter3,75 Demografikostnader2,9 Pensjonskostnader1,25 Fylkesveier 0,4 Totalt 4,55 Dagaktivitet demente - til årsverk0,2

10 10 Utgiftsvekst i 2012, hvis vekst i tjenestetilbud fortsetter Kilde: KS

11 11 Nto driftsresultat på 3 pst er nødvendig for å opprettholde formuen over tid Har bare ligget på eller over 3 pst i fire av de siste tretten årene Venter at resultatet vil havne under 3 pst også i 2011 og 2012 Overføring til investeringer i nye fylkesveier trekker resultatet opp med ½ pp i 2010 - 2012 Regnskapet er ”sminket” –momsrefusjon på investeringer –pensjonskostnadene

12 12 Økte inntekter, men begrenset handlings- rom for bedre tjenester via frie inntekter 3 mrd kr i økning i frie inntekter over 7 år tilsvarer knapt 0,2 pst årlig vekst

13 13 Kommunal effektivisering på 4 mrd – innen rekkevidde? Kommunene svært opptatt av å effektivisere driften –81 pst av kommunene gjennomførte systematiske effektiviseringstiltak Nær halvparten tallfestet gevinster i budsjettet for 2010 –innsparinger på 1,2 pst av driftsinntektene (Fürst&Høverstad, FoU-prosjekt for KS) KS har fra dette beregnet at norske kommuner i 2010 hadde en effektiviseringsgevinst på –oppunder 2 mrd kr hvis budsjettene ble realisert –og om lag 4 mrd kr hvis hele sektoren gjorde det samme –beregning i KS basert på en SØF-studie for KRD viste en tilsvarende effektivisering for 2009

14 14 Stram økonomi må møtes med økt lokal handefrihet og skreddersøm Ikke rom for nye satsinger, bedring i standard og dekningsgrad på tjenestene eller styrket vedlikehold, utover hva som kan oppnås gjennom effektivisering av driften For å kunne drive mest effektivt kan staten bidra ved å  Unngå stadig strammere juridisk styring av oppgaveløsning i kommunene  Unngå øremerking til stillinger, eller øremerking av søknadsbaserte småbeløp til mange enkeltkommuner  Begrense omfanget av statlige styringssignaler ut over det som gis gjennom lov/forskrift og bevilgninger

15 15 Hvis ny krisepakke, hva kan være våre innspill? Relativ stor sannsynlighet for nytt økonomisk tilbakeslag for industrilandene –vil indikere at verken konjunkturmessige eller strukturelle betingelser for vekst er til stede –lav vekst kan bli et langvarig fenomen For Norge er det i så fall ikke snakk om å bygge bro over en kortvarig nedgang –en evt tiltakspakke bør inkludere tiltak som bidrar til vekst på lengre sikt For kommunesektoren kan det for eksempel bety –økt satsing på utdanning (gjennomføring videre- gående) –mer effektiv infrastruktur (samferdsel, kommuni- kasjon) –nødvendig klimatilpasning og miljøtiltak


Laste ned ppt "1 Roma, 16.10.11 Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google