Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 1 10.09.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 1 10.09.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 1

2 JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem

3 Dagens program Praktiske opplysninger Kort oversikt over faget
Introduksjon til juridisk metode Generelt om regelanvendelse Teknikk for løsning av praktiske oppgaver

4 Praktiske opplysninger
Alt du trenger finner du på fagsidene Fronter viser videre til fagsidene Meldinger kan leses på fagsidene, i Fronter og via RSS

5 Praktiske opplysninger
Kjøp bøker med en gang Lovsamling + Erik Boe: ”Innføring i juridisk metode” og ”Bind 2” Norges Lover må tas med på forelesningene Så ny som mulig, fra 2009 eller senere Vanlige notater kan ikke skrives i lovsamlingen Meld deg på kollokviegruppe Ikke obligatorisk, men anbefales Tre rom reservert i Biotek-bygget 3 etg. Påmelding på forelesning i dag – man kan fritt bytte senere Velg mellom tirsdag kl 10 og torsdag kl 10

6 Oversikt over faget

7 Oversikt over faget: Hovedpunkter
Juridisk metode Lovgivingsprosessen Det juridiske forholdet til EU og EØS Menneskerettigheter Statsforfatningen Domstolenes behandling av saker

8 Hva er jus? Regler (normer) som samfunnet om nødvendig kan håndheve med makt - formelle sanksjoner Regler gitt av myndighetene (lov og forskrift) Regler som er lovlig avtalt mellom personer (kontrakter) Samfunnet er et spill Finne reglene Tolke reglene Bruke reglene i praksis

9 Hva jus ikke er Moral og verdinormer Politikk
Hva er godt og ondt? Filosofisk eller religiøst – ikke formelle sanksjoner Politikk Hva slags rettsendring er nødvendig/ønskelig for samfunnet? Støtter seg ofte på samfunnsvitenskapelig forskning OG verdinormer Rettens virkninger i samfunnet Tema for sosiologi, statsvitenskap osv Nødvendig for å endre reglene etter samfunnets behov

10 Politikk Tolkning Statistikk Verdivalg Bevis Analyse Hensikt Dom
Ny Politikk Verdivalg Hensikt Statsvitenskap Tolkning Bevis Dom Rettsvitenskap Statistikk Analyse Virkning Samfunnsvitenskap osv

11 Menneskerettigheter - er det jus?
Regler som setter grenser for hva landets regler kan gå ut på De siste 50 år tatt inn i mange lands grunnlover Oppgjøret med Hitlers lover (Nürnberg-prosessene) Er menneskerettighetene uforanderlige og like for alle nasjoner? Eks: Kina mener noe annet om ytringsfrihet Kan en ideologi med flertall blant folket erklære landet ubundet? Kan andre nasjoner gripe inn for å sikre menneskerettigheter som ikke er vedtatt i et land? (eks: Nord-Korea +++ ) Er det jus?

12 17. oktober Juridisk metode

13 Gjeldende rett Juridisk metode brukes til å finne ut presis hvilke regler som gjelder NÅ Det har ingen betydning: Hva du privat mener regelen burde vært Hva den var før Hva fagspesialister og journalister mener er best Det har betydning: At regelen har blitt til på riktig måte At regelen tolkes likt av alle At det finnes regler om hvordan man tolker regler

14 Jus i praksis Klare å finne fram til lovtekster og andre kilder
Forstå hvordan dette skal tolkes (metoden) Forstå hvordan reglene skal brukes i en konkret virkelig sak Formidle din forståelse på en overbevisende måte Mer om dette på forelesning om retorikk og eksamensteknikk

15 Lovene: Hvordan finner man fram?
Lovsamlingen: Norges Lover Grunnloven først Kronologisk orden Men gamle lover kan ha ferske endringer Lov av [dato] [mnd] [årstall] [nr] Fra 1969: Løpende nummerering for hele året Tittel, korttittel, forkortelse Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Forvaltningsloven fvl

16 Finne fram i loven: Forbrukerkjøpsloven - fkjl Lov av 21 juni 2002 Nr
Første ledd Første ledd, bokstav c Andre ledd Noter Tredje ledd, tredje punktum

17 Finne fram i loven: Andre ledd Noter Første ledd
Lov av 20 des Nr 73 Første ledd Nummer 1, første punktum Andre ledd Noter

18 Lovene: Hvordan finner man fram?
Lovdata Gratistjeneste for alle på nettet Lover, forskrifter,ferske dommer fra høyesterett og lagmannsrett Skrivemåte: : LOV Resultat: Betalingstjeneste på nettet Alle høyesterettsdommer, mange andre dommer +++ Over 100 databaser Gratis for UMB-studenter Utskrifter fra Lovdata kan ikke tas med på eksamen

19 Reglenes oppbygning Vilkår – virkning
Alle regler har en hvis-side og en så-side Flere vilkår? Alternative vilkår – minst ett av vilkårene må være oppfylt = eller Kumulative vilkår – flere vilkår må være oppfylt samtidig = og Paragraf og regel er forskjellige ting Noen regler kommer fram ved å kombinere flere paragrafer Noen regler finner man ved å kombinere paragrafen med andre kilder – for eksempel en dom eller et stortingsdokument Noen regler står ikke i loven i det hele tatt, bare i dommer.

20 Regler er et puslespill
Eksempel: Drapsregelen i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 Vilkår Unntak Virkning Definisjonsregel for et unntak

21 Regler er et puslespill
Er det straffbart å plukke multer i Bodø? Straffeloven av 1902. Virkning Vilkår Unntak fra §399 Unntak fra unntaket Behov for TOLKNING Hvilke kilder kan man bruke? Rettskildelæren gir svar på det.

22 Retten i praksis

23 Regelanvendelse Det gjelder å finne den riktige regelen
Skaff deg oversikt over saken Finn fram til den juridiske problemstillingen – glem annen støy Ikke betydning hva sympati, moralsyn eller politisk syn tilsier Let etter den regelen som har ”riktig rettsfølge” Eks: Vil man sage ned naboens tre leter man etter den regelen som gir adgang til akkurat det Det er i neste fase det sjekkes hvilke vilkår som må oppfylles

24 Regelanvendelsens tre ledd
X  Y A = X A  Y Fase 1: Tolkning Man skal finne meningsinnholdet i regelen Regelen kan bestå av flere kilder som må kobles sammen Fase 2: Bevisbedømmelse Finne ut hva fakta i saken virkelig er Det finnes egne regler for hvor sikker man må være – strengest i straffesaker Fase 3: Subsumsjon Summere beviste fakta inn under regelen Hvis alle regelens vilkår er oppfylt så slår regelens følge til.

25 Praktisk oppgaveløsning: Tolkning
Start med å presentere den regelen som gir svaret på hovedspørsmålet Eks: ”Utgangspunktet for drøftelsen er fvl. § 6” Hvis paragrafen må leses i sammenheng med andre, så forklar Ta så for deg et vilkår om gangen Si presist hvor vilkåret finnes. Eks: fvl. § 6,1 bokstav e Hvis leddet i paragrafen er lite oversiktlig angis setningsnummer: § 6,1 bokstav e, tredje punktum Skriv nøkkelordene i loven som sitat. Eks: … Spørsmålet blir da om det forelå ”særlige grunner”

26 Praktisk oppgaveløsning: Tolkning
Noen begreper i loven bygger på andre Begreper må behandles i riktig rekkefølge Finn definisjonsreglene – Eks: fvl. § 2: Var det i denne saken et ”enkeltvedtak”? Hva er et vedtak? Avgjørelse … offentlig myndighet … bestemmende …? Alle vilkårene må behandles selv om de står i forskjellige paragrafer

27 Finne fram i loven: Forbrukerkjøpsloven - fkjl Lov av 21 juni 2002 Nr
Første ledd Første ledd, bokstav c Andre ledd Noter Tredje ledd, tredje punktum

28 Praktisk oppgaveløsning: Bevisbedømmelse
I virkeligheten Ofte tvil om hva som er sant Parter står mot hverandre og vitner sier ulike ting Reglene om bevis kan avgjøre hele saken På eksamen Det som er oppgitt i oppgaven er ferdig bevist Man skriver gjerne: ”Det er i saken opplyst at ...” Ikke dikt noe mer inn i oppgavens historie Er et faktum helt uklart kan man gjøre en forutsetning, og holde seg til denne i resten av drøftelsen

29 Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon
Ferdigtolket regel møter faktum Regelen står klar Eks: I innsjøer av denne typen kan man bruke påhengsmotor med inntil 9,9 HK Du går til oppgavens faktum og henter opplysninger Vær presis Eks: … ”Det er opplyst at Peders båt brukte en motor på 75 HK” Sjekker om forholdet er innenfor regelgrensen Eks: … ”Grensen er klart overskredet” Trekker en konklusjon Eks: … ”Kjøringen var dermed ikke lovlig”

30 Praktisk oppgaveløsning: Subsumsjon
Flere vilkår? Ett vilkår om gangen På eksamen behandler du alle vilkårene selv om du ser at ett ikke er oppfylt – Dommerne ”hopper over der gjerdet er lavest” Kryss av etter hvert om vilkåret er oppfylt Boes haketeknikk s Lag din egen standardmal for dette Skriv en kort hovedkonklusjon til slutt Skal samsvare med oppgavens spørsmål – Eks: ”Peder kan sage ned naboens tre” Dette er din ”dom”

31 Praktisk oppgaveløsning: Et eksempel
Dokumenter – Praktisk oppgave nr 1


Laste ned ppt "JUS100 Dag 1 10.09.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google